Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Tác phẩm "Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Hoài Thương - Chi bộ Khối Văn phòng)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những năm qua, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ đảng viên, CNVC, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua hệ thống truyền thanh và trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “An toàn - Phát triển - Hiệu quả, Toàn diện – Toàn bộ - Toàn thể và Năm tiết kiệm” được Tập đoàn giao và đề ra. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến đơn vị, hệ thống truyền thanh nội bộ và qua các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh.  Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên, cộng tác viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết...  

        Cùng với đó, các đơn vị và tổ chức đoàn thể đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với đó, đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết thực hiện và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ quản lý. Do vậy, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD-ĐSXH qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao, doanh thu bình quân hàng năm của Công ty đều đạt trên 12.000 tỷ đồng; Không có đơn vị bội chi và nộp đầy, đủ ngân sách Nhà nước.

Thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt kế hoạch Tập đoàn giao, đến năm 2020 đạt 9.328.000 đồng/người/tháng, tăng hơn 2,8 triệu đồng/người/tháng so với năm 2016. Công tác sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá được triển khai, áp dụng vào thực tế  mang lại hiệu quả, giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng đến 4 tỷ đồng/năm.

Phong trào thi đua học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của Công ty, qua đó góp phần không cho trong việc thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khoá XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Nổi bật để hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đảng uỷ Công ty đã lựa chọn 05 công trình tiêu biểu để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các công trình đều vượt tiến độ thi công, đảm bảo tốt về chất lượng, có ý nghĩa chính trị xã hội rất lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn nói chung, của Công ty nói riêng và bảo vệ tốt môi trường. Đặc biệt Dự án Công trình Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm do  TKV làm chủ đầu tư đã được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đăng ký gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động đó là việc lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã xác định và chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tiến cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá thiết bị công nghệ từng khâu trong dây chuyền; đồng thời sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lực lượng lao động và tin học hoá trong nghiệp vụ quản lý, quản trị chi phí là khâu đột phá trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp kỹ thuật công nghệ, tổ chức điều hành, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sẵn sàng bứt phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Công ty đã chú trọng thực hiện cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong sản xuất kinh doanh, quản lý và quản trị chi phí: Hoàn thành và đưa vào sử dụng Hệ thống điều khiển tập trung tại phân xưởng Lọc sấy than, phân xưởng Kho Bến 2 và phân xưởng Tuyển than 3 mang lại hiệu quả cao, từ đó giúp cho công tác quản lí khoa học hơn, tiết giảm chi phí và nhân lực, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, thiết bị hoạt động ổn định, an toàn. Mặt khác, đã từng bước chuẩn hóa, đồng bộ các ứng dụng, phần mềm cơ bản để quản lý SXKD của Công ty đồng bộ với TKV, như: Hệ thống quản lý văn bản; hệ thống quản lý kho, thiết bị vật tư; quản lý nhân sự, kế toán; các phần mềm ứng dụng giám sát lưu chuyển than;  lập phần mềm quản lý cơ điện, vận tải, đầu tư xây dựng; sử dụng vật tư; lập dự toán nhân công sửa chữa thiết bị...

Phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, xứng đáng là “con chim đầu đàn” của ngành Than đất Mỏ anh hùng./.

 

                                                                             Hoài Thương

                                                          Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Quảng Ninh kiên trì một mục tiêu “ĐỒNG LÒNG – NHẤT TRÍ – ĐOÀN KẾT”
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2023
  Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương
  Đảng ủy TKV: Gặp mặt đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp đảng đợt 19/5 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn
  Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
  Từ lời căn dặn của Bác, nhìn nhận thẳng thắn công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG