Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ

Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu hơn, mục tiêu đưa đất nước ta tương lai sẽ trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày càng đứng vững trên chính trường khu vực và quốc tế. Và để đạt được mục tiêu đó không ai khác đó chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam, là người dẫn đường chỉ lối đưa đất nước ta đạt được nhiều thành công trên con đường xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, bản thân các cán bộ, đảng viên càng cần phải nhận thức rõ hơn về nền tảng tư tưởng, nhận thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm thường xuyên, có thái độ tích cực, kiên quyết hơn.

 

Từ việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua các hướng dẫn, định hướng từ Trung ương Đảng, Đảng bộ khối DNTW, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV đến sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Chi bộ phân xưởng Ô tô đã triển khai đồng bộ các văn bản, chỉ thị của Đảng các cấp để áp dụng vào các hoạt động thực tế của công tác sản xuất kinh doanh và đồng thời song hành cùng công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung vào vào một số quan điểm chỉ đạo và thực hiện, đó là: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là phải lấy phòng ngừa là chính. Kết hợp với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên nói riêng, CNVCNLĐ nói chung để biết và thấm nhuần nguồn gốc của nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý các hiện tượng tiêu cực, làm cho Đảng luôn “trong sạch, vững mạnh”.

Để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, hệ thống các văn bản quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng đã được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Trong đó, phải kể đến các văn bản: Quyết định 42-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (Bộ Chính trị ban hành ngày 15/7/2002); Chỉ thị số 39-CT/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ Chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” (Bộ Chính trị khóa XI ban hành ngày 18/8/2014); Quy định số 126-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” (Bộ Chính trị khóa XII ban hành ngày 28/2/2018) và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW…

 

Trong bối cảnh mới, cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng xác định rõ phương hướng trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới là: “Bảo vệ Cương lĩnh, điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, lợi dụng các phương tiên truyền thông đại chúng, internet, mạng xã hội… để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ”

Từ các nội dung nêu trên, có thể thấy công tác bảo vệ chính trị nội bộ không chỉ có thêm những nội dung mới, cụ thể, chặt chẽ hơn mà còn chuyển trọng tâm từ việc xem xét các vấn đề lịch sử sang nắm bắt và giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay, gắn với việc phòng và chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng phải lấy phòng ngừa là chính, là trách nhiệm của đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm chính. Cấp ủy các cấp lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cả về chủ trương, kế hoạch, biện pháp, lực lượng thực hiện đến quyết định các vấn đề về chính trị nội bộ theo thẩm quyền.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” xác định rõ một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải tiếp tục tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các mối nguy cơ, các đối tượng cơ hội. Từ nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, có thể thấy, đối với mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề quan trọng hàng đầu. Cùng với đó, việc tiến hành công tác bảo vệ chính trị nội bộ - một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng chính là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên để Đảng luôn trong sạch và vững mạnh, đoàn kết và thống nhất. Đồng thời, đảm bảo sự chủ động trong việc phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ và những nhân tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định chính trị, xã hội.

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đó chính là nền tảng quan trọng cho việc giữ vững an ninh chính trị của Đảng, Nhà nước. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được triển khai thường xuyên, liên tục trong cả hệ thống chính trị; từ Trung ương đến địa phương gắn với văn kiện các kỳ Đại hội Đảng, Điều lệ Đảng, với các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng; với việc kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng - đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

 

 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quan điểm “kiên quyết, thận trọng, khách quan, toàn diện” kết hợp với phương châm “tích cực, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình là chính” là nhằm mục đích xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Vì thế, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và nhiệm vụ của công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của người cán bộ, đảng viên chân chính gắn với việc phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, … để nhằm tự bảo vệ mình và bảo vệ tổ chức.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp phải kịp thời nắm bắt tình hình chính trị nội bộ và phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để nắm tình hình, giải quyết những vụ, việc mới phát sinh, nhất là những cơ quan có đơn thư tố cáo, khiếu kiện kéo dài gây mất đoàn kết, thống nhất nội bộ. Việc giải quyết những vấn đề thuộc về tình hình chính trị nội bộ cần đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, khoa học, tránh suy diễn chủ quan để góp phần củng cố khối đoàn kết, thống nhất nội bộ, tạo ra được sự đồng thuận cao trong nội bộ; không để cho các đối tượng xấu, cơ hội có điều kiện lợi dụng tình hình nhằm bôi đen, xuyên tạc, vu khống, kích động, gây ảnh hưởng sự ổn định nội bộ nói riêng, ổn định xã hội nói chung.

Đồng thời, cùng với việc cần phải tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là việc phát huy hơn nữa vai trò của từng tập thể, của người đứng đầu cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trong công tác này, để công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại mỗi tổ chức Đảng góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh từ cơ sở.

Thực tiễn đặt ra cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức, đơn vị phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần phát huy tốt vai trò quan trọng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận trong nội bộ và ngoài xã hội để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Một trong những yếu tố quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng là tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân để nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những khâu quan trọng của Đảng ta trong việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng con người, tập thể gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, luôn có ý chí vươn lên, tinh thần kiên cường, để xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chi bộ phân xưởng Ô tô - trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam luôn thực hiện đúng các chủ trương, định hướng của Đảng cấp trên. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng “trong sạch vững mạnh”.

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là “đi trước mở đường”, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạng toàn diện, Cấp ủy Chi bộ đã chủ động đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong chi bộ, sự đồng thuận trong nội bộ, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Bên cạnh đó, bằng các hình thức tuyên truyền qua các trang mạng zalo, fanpage của đơn vị, trang “Lửa hồng” của Công ty…; tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến, qua các đợt học tập nghị quyết, sinh hoạt Chi bộ, tổ đảng và các đoàn thể quần chúng. Nhất là trong thời kỳ hiện nay, công nghệ thông tin 4.0 rất đang phát triển và được áp dụng trong việc tuyên truyền giáo dục tư tưởng đến quần chúng nhân dân sẽ nhanh và dễ dàng hơn.

Một trong các mắt xích của công tác xây dựng Đảng, đó là kiểm tra giám sát, có kiểm tra giám sát đúng lúc, đúng nơi, đúng đối tượng thì mới tìm ra được những nguyên nhân và chấn chỉnh, khắc phục được những vi phạm. Do đó cần thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động. Đặc biệt, đối với cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị, chi bộ cần thực hiện tốt sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thường xuyên tại chi bộ. Qua đó kịp thời phát hiện, phê bình, uốn nắn sai phạm, khuyết điểm. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phê bình, kiểm điểm các cá nhân tập thể thực hiện chưa tốt, đồng thời khen thưởng động viên kịp thời những tấm gương điển hình thực hiện hoàn thành xuất sắc trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ta, nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thế và lực của chúng ta đã lớn mạnh hơn lúc nào hết, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng đang diễn ra với những khó khăn, thử thách mới, bởi vì các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá quyết liệt. Tuy nhiên, với sự đồng thuận của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị, nhất định Đảng ta, nhân dân ta sẽ vượt qua mọi thách thức và thu được thắng lợi to lớn.

“Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty tại Chi bộ” 

 Tóm lại, để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch trong nước và ngoài nước.

 Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn thể hiện tinh thần gương mẫu, chủ động xây dựng ý thức học tập và làm việc nghiêm túc; chăm lo đời sống, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết TW4 (khoá XII, XIII) của Đảng, kết hợp với việc học tập theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện đúng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống  theo tiêu chuẩn số 1469-TC/ĐU, ngày 15/5/2019.

BCH Chi bộ Phân xưởng  Ô tô

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG