Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường triển khai, thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những năm qua Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV không ngừng tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định của Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy TKV về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ.
CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
Như chúng ta đã biết, một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.
Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng là hoạt động cực kỳ quan trọng đối với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp, hoạt động kiểm tra, giám sát không là “bới lông tìm vết” hoặc chỉ xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn vi phạm mà công tác kiểm tra, giám sát phải giúp người lãnh đạo phát hiện những thiếu sót, lệch lạc trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết và phong trào thanh niên; phát hiện những nhân tố, điển hình mới trong hoạt động thực tiễn phong trào; tham mưu cho cấp bộ Đoàn và người lãnh đạo những vấn đề điều chỉnh cho hiệu quả và phù hợp với phong trào, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ.
Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên. Tổ chức đảng và đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra. Tổ chức đảng cấp trên tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là một trong những đơn vị vận tải, sàng tuyển, chế biến than lớn nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Các dây truyền sản xuất của Công ty đã được đầu tư cải tạo ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, góp phần xây dựng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than–Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển, xứng là một trong ba trụ cột chính để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã nhận được sự tham gia tích cực của các Chi bộ trong Công ty và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống đặc biệt trên lĩnh vực “Khéo trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào Văn hóa - Thể thao” với những cách làm hay, mang lại hiệu quả được Tập đoàn và các cấp công nhận.
Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Do vậy, thời gian qua, cấp ủy Chi bộ Phòng Vật tư dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn quan tâm triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát tại đơn vị .
CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, Tư tưởng đó của Bác, mãi mãi là kim chỉ nam định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong suốt quá trình hoạt động
CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
Trong những năm vừa qua, song hành cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống CBCNV, Phân xưởng Điện nước luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
Kiểm tra, giám sát là một chức năng, nhiệm vụ của bất kỳ tổ chức nào trong đó có tổ chức công đoàn, là một nội dung của phương thức lãnh đạo, là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức nói chung và xây dựng công đoàn vững mạnh nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn pha. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta điều thấy rõ có thể nói rằng chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”.
CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, của chi bộ nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha.
Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ của Đảng…”. Như vậy, muốn chi bộ mạnh tất cả các đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu, phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để giúp chi bộ thực sự mạnh, cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng.
CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Trong lịch sử phát triển hơn 90 năm của Đảng ta, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thời gian qua, cấp ủy chi bộ PX Giám định luôn thực hiện tốt nhiệm vụ này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXIII của Đảng bộ Công ty, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.
Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
Nói về cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”, “Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ”. Tư tưởng đó rất sát đúng với chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công ty về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy chi bộ phân xưởng Cơ khí và các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phát động.
Vùng mỏ quê hương tôi
Quảng Ninh kiên trì một mục tiêu “ĐỒNG LÒNG - NHẤT TRÍ - ĐOÀN KẾT”
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
Việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những nội dung quan trọng được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.
PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
Xác định công tác dân vận luôn là “sợi chỉ đỏ”, là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan chuyên môn, đáp ứng quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ nhiều năm nay, công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua “dân vận khéo” luôn được Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, và đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.
1234

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG