Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
Ngày 29/5, tại Hội trường Công ty Tuyển than Cửa Ông, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ lợi ích dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; là trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của quốc gia. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc lan truyền nhanh chóng qua phương tiện truyền thông, mạng xã hội, là hai mặt không tách rời của mục tiêu bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc …
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
Trong bối cảnh hiện nay, mỗi công dân đặc biệt là Đảng viên rất cần phải tự giác và tỉnh táo khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Đồng thời, chúng ta cần nhận biết rõ âm mưu thâm độc từ các thế lực thù địch và phân biệt giữa quan điểm sai trái, lệch lạc điều hướng dư luận với những ý kiến phản biện có giá trị, những quan điểm mang tính xây dựng giúp cộng đồng trở nên tốt hơn. Để làm điều này, việc xây dựng và củng cố kiến thức, tinh thần “yêu nước đi đôi với tỉnh táo” trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cực kỳ quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục tiến trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu hơn, mục tiêu đưa đất nước ta tương lai sẽ trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày càng đứng vững trên chính trường khu vực và quốc tế. Và để đạt được mục tiêu đó không ai khác đó chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam, là người dẫn đường chỉ lối đưa đất nước ta đạt được nhiều thành công trên con đường xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, bản thân các cán bộ, đảng viên càng cần phải nhận thức rõ hơn về nền tảng tư tưởng, nhận thức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là việc làm thường xuyên, có thái độ tích cực, kiên quyết hơn.
Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.
KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ.
Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
Để đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ, lan toả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Chi bộ Phân xưởng Giám định tiếp tục khẳng định mình trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.
Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Chính vì vậy, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam. Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được thể hiện trong nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.
ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
Sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội bên cạnh những mặt tích cực sẽ không thể tránh khỏi những tác động của mặt trái đến người lao động nói chung và đội ngũ công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nói riêng. Dưới tác động của nhiều yếu tố đã có một bộ phận vô tình tiếp tay để lan truyền những quan điểm, những hành vi “lệch chuẩn” trên không gian mạng.
Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ.
Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
Để đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ, lan toả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Chi bộ Phân xưởng Giám định tiếp tục khẳng định mình trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.
Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Chính vì vậy, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam. Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được thể hiện trong nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.
ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
Sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội bên cạnh những mặt tích cực sẽ không thể tránh khỏi những tác động của mặt trái đến CBCN nói chung và đội ngũ công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nói riêng. Dưới tác động của nhiều yếu tố đã có một bộ phận vô tình tiếp tay để lan truyền những quan điểm, những hành vi “lệch chuẩn” trên không gian mạng.
Đồng thuận – Hướng tương lai
64 năm qua, đóng góp vào lịch sử 88 năm của truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than, các thế hệ CBCN Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn đồng thuận, nỗ lực vượt khó, lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được Đảng và Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đối mới, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…
Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
"Thân ái gửi công nhân cán bộ bến Cửa Ông: Bác vui lòng nhận được điện của các cô, các chú báo cáo đã hoàn thành Qúy I năm 1965. Bác mong các cô, các chú nhân đà thắng lợi đó cùng các xí nghiệp bạn cố gắng hoàn thành kế hoạch cao hơn nữa" Bác Hồ
TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
Nhà sàng Cửa Ông 100 năm tuổi - Nơi ghi lại những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh, là “chứng nhân” lịch sử, đồng hành với công nhân Cửa Ông và ngành Than trong kháng chiến cứu nước và xây dựng, phát triển đất nước. Những người Thợ nơi đây đang ngày đêm miệt mài sáng tạo, khơi nguồn cho dòng suối than tuôn chảy trên quê hương, góp phần cùng CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khẳng định vai trò trụ cột, đóng góp quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia; thực hiện thành công khát vọng xây dựng “ngành Than trở thành ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác”; “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.
Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường triển khai, thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những năm qua Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV không ngừng tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định của Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy TKV về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ.
12345

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG