ngày 22/4/2021:

13 giờ 00: Tham gia lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường Nhà Văn Hóa công nhân.

ngày 23/4/2021:

07 giờ 30: CBCNV tham gia lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường Nhà Văn Hóa công nhân.

ngày 28/4/2021:

08 giờ 30: TKV kiểm tra công tác sửa chữa TSCĐ năm 2020 và Quý I năm 2021 tại Công ty, PGĐ Nguyễn Anh Chương chỉ đạo các phòng liên quan tiếp và làm việc

 
Hôm nay: ngày 19/4/2021


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG