Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định

Để đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ, lan toả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Chi bộ Phân xưởng Giám định tiếp tục khẳng định mình trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung nền tảng đó vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc. Thực tế đã và đang khẳng định bản chất cách mạng và khoa học, giá trị và sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Và đó là “cẩm nang” thần kỳ, là kim chỉ nam và là “mặt trời soi sáng” con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin” làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, trước những nguy cơ và thách thức lớn đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã nhấn mạnh: Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và ngày càng lớn mạnh. Để xây dựng và phát triển đất nước không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, trên thực tế con đường này đã khẳng định được sự thành công rõ nét, thể hiện qua các thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và thành tựu của công cuộc đổi mới.

Nền tảng tư tưởng đã được Đảng xác định sẽ tiếp tục soi sáng đường đi tới cho cách mạng Việt Nam. Nhận thức sâu sắc sự nguy hại và hậu quả nghiêm trọng của việc xa rời nền tảng tư tưởng, trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt lên hàng đầu quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng có những thời điểm quyết liệt, có tính chất sống còn, có những lúc êm ả nhưng không kém phần cam go, phức tạp. Trong tình hình hiện nay, Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thế và lực của chúng ta đã lớn mạnh hơn, nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng vẫn đang diễn ra với những khó khăn và thách thức mới, các thế lực thù địch và phản động đang ra sức đẩy mạnh chống phá Đảng ta, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, càng khiến cho việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN), bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn, thống nhất của quốc gia dân tộc; Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất. 

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời dạy của Bác Hồ:

"Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền"

Trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xác định các phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ đạo là kết hợp giữa “xây” và “chống”, và “xây” là mục đích cao nhất. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; nhất là trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta. Chúng tiến công mạnh mẽ vào lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử, truyền bá các quan điểm sai trái làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận rõ vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn TKV nhằm phổ biến, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, sự gắn bó mật thiết với quần chúng; để công nhân viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công ty và trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, sát thực tiễn; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên công nhân viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng để Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Công ty vượt qua khó khăn, thách thức mới, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; đời sống CBCNV được cải thiện nâng cao cả về vật chất và tinh thần; góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên CNV và người lao động trong Công ty phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, tổ chức của cơ quan điều hành, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước, của Tập đoàn và của Công ty…Lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính năng động, sáng tạo được phát huy và nâng cao. Cấp ủy từ Công ty đến đơn vị luôn coi trọng và tăng cường công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong quần chúng.

 

 

Tuyên truyền giáo dục Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo cụ thể hóa và đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết chuyên đề gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Để lan tỏa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, Đảng uỷ Công ty thường xuyên lãnh chỉ đạo đổi mới hình thức quán triệt, tuyên truyền (như trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề…). Đảng uỷ Công ty đã mời các giảng viên cao cấp là các giáo sư, tiến sỹ của Hội đồng lý luận Trung ương về nói chuyện và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương như GS. Hoàng Chí Bảo; GS, TS. Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS. Nguyễn Viết Thông ...

 

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được lan toả sâu rộng, thầm nhuần đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty

Thông qua những hình thức quán triệt linh hoạt, các nội dung chuyên đề về học tập Bác đã đi vào đời sống thực tế, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đảng uỷ Công ty chỉ đạo bộ phận truyền thông mở chuyên mục về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội các đoàn thể quần chúng các cấp trên mạng nội bộ và Đài truyền thanh Công ty.

Không quá đi vào lý luận xa xôi, Chi bộ phân xưởng Giám Định thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông –TKV đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cụ thể trong các buổi họp chi bộ định kỳ hàng tháng, trong đó, việc thường xuyên quan tâm chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ Đảng viên trong đơn vị và các dư luận xã hội là những hành động thiết thực để triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

 

 

 

Các đại biểu dự Hội nghị người lao động năm 2024

 

Chi bộ tham gia các cuộc tọa đàm, tuyên truyền giáo dục việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, quan tâm chỉ rõ cho đảng viên nhận thức về quan điểm sai trái thù địch, quan điểm chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, để mỗi đảng viên đề cao cảnh giác, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng từ cấp Chi bộ. Do vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ. Chủ động trao đổi với các cán bộ có quan điểm chưa thống nhất để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động. Đồng thời xây dựng nhóm thông tin nội bộ để tuyên truyền, chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ đường lối chính sách của đảng, bảo vệ chi bộ, bảo vệ đơn vị, bảo vệ đảng viên, chính là bảo vệ bản thân mình, Chi ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Trong các cuộc họp chi bộ, thường xuyên tuyên truyền chỉ ra các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, kế hoạch gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cán bộ, đảng viên và người lao động, củng cố niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch; nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng lĩnh vực. Tăng cường nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…

 

 

Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ

 

Tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; khơi dậy trong cán bộ đảng viên tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, khát vọng vươn lên, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước và của tỉnh nhà. Đồng thời,tăng cường giáo dục, trang bị cho thế hệ trẻ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm kim chỉ nam cho mọi hành động và suy nghĩ. Nói đến "đấu tranh", cần trang bị cho mình "vũ khí"; trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng "vũ khí" của đơn vị Giám định là những hoạt động giáo dục tư tưởng diễn ra hàng ngày, nhằm xây dựng thành trì vững chắc cho hệ tư tưởng của cán bộ đảng viên, người lao động đơn vị luôn mang trong tim niềm tự hào, thấm vào lòng niềm tin yêu với Đảng Cộng sản Việt Nam; khắc sâu trong tâm trí là lòng biết ơn với bao lớp anh hùng đi trước đã ngã xuống để lá cờ đỏ sao vàng được vươn cao. Khắc ghi trong lòng mỗi CBCN đơn vị: Một trong những nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc là thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống lại sự chống phá của các thế lực thù địch trong "cuộc chiến không tiếng súng"... góp phần để lá cờ đỏ sao vàng được mãi tung bay, để tổ quốc Việt Nam mãi trường tồn, phồn vinh và hạnh phúc!

Nguyễn Thị Bích Hường – Chi bộ Phân xưởng Giám định

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG