Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát là nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Do vậy, thời gian qua, cấp ủy Chi bộ Phòng Vật tư dưới sự lãnh đạo của Đảng Bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn quan tâm triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát tại đơn vị .

Những kết quả đạt được

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng và nhằm kịp thời phát hiện những khuyết điểm, yếu kém, để tìm cách khắc phục, góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương, chính sách và mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra.

Tại Chi bộ Phòng Vật tư, có thể khẳng định việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng có nhiều yếu tố thuận lợi, có thể kể đến gồm: Đảng đã có chủ trương về đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Có sự chỉ đạo chặt chẽ, tập trung của Đảng bộ Công ty; Cấp ủy và đảng viên Chi bộ có sự nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của các tổ chức Đảng và đảng viên; Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tâm huyết, có trình độ…

Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở Chi bộ Phòng Vật tư trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về đảng viên, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra đảng viên trong Chi bộ về tư cách đạo đức, lối sống, thái độ làm việc; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của đảng viên… Toàn bộ đảng viên trong Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Các quyền của đảng viên đều được đảm bảo. Thời gian qua, Chi bộ hướng dẫn công tác phát triển Đảng tại cơ sở theo đúng các yêu cầu, tạo động cơ phấn đấu vào Đảng cho các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho lực lượng Đảng viên của đơn vị.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và kiện toàn tổ chức, Cấp ủy chi bộ quán triệt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo đó, các công việc xác định phương châm, phương hướng và áp dụng đường lối của Đảng tại đơn vị đều tuân theo tập thể lãnh đạo, có phân công, phân nhiệm giữa các cá nhân phụ trách các công việc cụ thể.

Bên cạnh đó, Cấp ủy và Chi bộ đảm bảo hoạt động liên tục, sinh hoạt, họp định kỳ 1 tháng 1 lần, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Về sinh hoạt chuyên đề, do đặc thù công tác chuyên môn của Chi bộ phòng Vật tư, Chi bộ đã có cải tiến về hình thức sinh hoạt chuyên đề, sử dụng linh hoạt các phương tiện liên lạc như thư điện tử, mạng nội bộ... Nội dung sinh hoạt Đảng được cải tiến theo các chuyên đề hoặc theo các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ và của Đảng bộ Công ty theo nhiệm vụ được giao. Kịp thời phổ biến, quán triệt các nội quy, quy chế của Công ty, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới toàn thể CBNV. Bố trí cho 100% CBNV phòng tham gia các buổi sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng đầy đủ. Nắm bắt và hiểu đúng được các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển của Công ty.

Cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, thoả ước lao động tập thể và các cam kết trong lĩnh vực quản lý, thực hiện tốt các quy trình, quy định của Công ty. Trong ăn chia, phân phối đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ. Luôn coi trọng đoàn kết nội bộ, gắn trách nhiệm chung của ĐKSX với các đơn vị trong Công ty để có sự tập trung cao nhất. Đã áp dụng tốt các quy chế, quy định của Công ty, chắp mối và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng góp phần giữ được nhịp độ sản xuất, đảm bảo tốt công tác an ninh, chính trị.

Đặc biệt Chi bộ đã xây dựng và chỉ đạo, giám sát các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt phương án tiết kiệm vật tư. Duy trì tồn kho dưới mức Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao. Cấp vật tư đạt được yêu cầu: đảm bảo chất lượng tốt, tiến độ nhanh và có đủ thiết bị phục vụ sản xuất. Chất l­ượng sửa chữa được nâng lên, do vậy đã hạn chế các sự cố đột xuất do chủ quan gây ra.

Chi bộ Phòng đã chỉ đạo đảng viên trong toàn chi bộ rà soát thu hồi phế liệu để bổ sung số phiếu nộp vào sổ theo dõi nhập xuất để thuận tiện cho việc theo dõi cấp phát, nộp cũ 7 ngày. Mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý vật tư đặc biệt là việc thu hồi phế liệu tránh nộp quá thời gian quy định, đồng thời để các đơn vị và thủ kho nắm bắt được các vật tư được nộp cũ tránh thất thoát.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Công ty trong việc quản lý, mua bán vật tư, Chi bộ đã thực hiện tốt giám sát việc quản lý vật tư, có nhiều đổi mới trong việc tổ chức mua bán, cung ứng, cấp phát và quản lý sử dụng vật tư đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo tham mưu cho cấp trên các biện pháp quản lý đúng đắn sát hợp thực tiễn. Đề ra các giải pháp tổ chức quản lý sản xuất phù hợp trong từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao.

Các đảng viên trong Chi bộ thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các công việc. Các đảng viên đều thực hiện việc giữ mối liên hệ với cấp uỷ đảng nơi cư trú và gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân.

Trong công tác khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, các đảng viên trong Chi bộ Phòng Vật tư được thực hiện đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm theo đúng quy định. Theo đó, 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên nào bị kỷ luật.

Về tình hình thu nộp, sử dụng đảng phí tại Chi bộ được thực hiện theo đúng quy định về thời gian, tỷ lệ và có ký nhận. Việc sử dụng đảng phí đúng mục đích, không có trường hợp vi phạm.

Một số kinh nghiệm rút ra

Qua công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua, Chi bộ đã rút ra được một số kinh nghiệm như sau:

Một làđể làm tốt công tác này cấp ủy đảng và đảng viên phải nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa, tác dụng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Hai làviệc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng - chính quyền - đoàn thể; kế hoạch kiểm tra phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, việc giám sát phải được mở rộng, đặc biệt ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Ba làđể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, cán bộ kiểm tra phải xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác hằng năm để dễ tổ chức thực hiện.

Bốn làkhi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, trước hết phải tạo sự nhất trí giữa cấp ủy và chuyên môn, như vậy, việc giám sát sẽ không mang tính hình thức, Cần bám sát nội dung, thời gian, mốc giám sát để chỉ đạo đối tượng được giám sát thực hiện và cần thường xuyên báo cáo kết quả để cấp ủy chỉ đạo kịp thời nếu có khuyết điểm thiếu sót.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát phải được kết hợp với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm.

          Mục tiêu đề ra cho việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Chi bộ  trong thời gian tới là:

        - Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trước hết là bí thư chi bộ phải có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên .

        - Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có nền nếp trong chi bộ và bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định; các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

        - Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải tạo được sự đoàn kết thống nhất của đảng viên, của chi bộ; phát huy được ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; tạo được sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

        - Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ để phát huy ưu điểm, phục vụ việc tổng kết thực tiễn, nhân rộng những nhân tố mới; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

 

                                                      Nguyễn Thị Thư, Chi bộ Phòng Vật tưCác tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG