Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn không chỉ là nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp, hoạt động kiểm tra, giám sát không là “bới lông tìm vết” hoặc chỉ xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn vi phạm mà công tác kiểm tra, giám sát phải giúp người lãnh đạo phát hiện những thiếu sót, lệch lạc trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết và phong trào thanh niên; phát hiện những nhân tố, điển hình mới trong hoạt động thực tiễn phong trào; tham mưu cho cấp bộ Đoàn và người lãnh đạo những vấn đề điều chỉnh cho hiệu quả và phù hợp với phong trào, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ.

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 08/01/2021 của Đảng ủy Công ty V/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra Nhân dân giai đoạn 2021 -2025 và sự chỉ đạo trực tiếp của Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TN Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của đơn vị.

Trong môi trường làm việc đầy thách thức, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro của ngành công nghiệp sản xuất than, hoạt động kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Nhận thức được sự cần thiết của công tác này, Đoàn TN Công ty phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, nỗ lực nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong các hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Công ty. Những cải tiến này đã giúp Công ty đạt được kết quả tích cực và mở ra cơ hội phát triển bền vững.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đoàn TN Công ty quan tâm, chú trọng. Sau khi được kiện toàn, BCH Đoàn TN Công ty đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn TN Công ty trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các Chi đoàn.

Hàng năm, nhằm phát huy tốt vai trò xung kích của ĐVTN trong thi đua lao động sản xuất, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về công tác AT, VSLĐ, Đoàn TN Công ty đã đăng ký đảm nhận kiểm tra thực hiện công tác AT, VSLĐ trong Quý I. Thành lập đội thanh niên xung kích của Công ty tăng cường kiểm tra công tác AT, VSLĐ, ANTQ thường xuyên vào ca 2, ca 3, giữ vững công tác an toàn, an ninh. Chỉ đạo các Chi đoàn xây dựng kế hoạch liên tịch với chuyên môn, công đoàn đơn vị, tổ chức tuyên truyền tới ĐVTN, công nhân viên treo băng zôn, panô khẩu hiệu tuyên truyền, vận động ĐVTN ký cam kết, thành lập các đội thanh niên xung kích cấp Chi đoàn và phối hợp với đội thanh niên xung kích của Công ty tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác AT, VSLĐ tại các đơn vị trong toàn Công ty. Toàn đoàn đã tổ chức được 255 buổi kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể xảy ra TNLĐ, sự cố thiết bị và các vi phạm về công tác an toàn, vệ sinh lao động để tham mưu biện pháp ngăn chặn kịp thời, góp phần giữ vững công tác an ninh, an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố thiết bị loại 1, loại 2.

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn TN Công ty đã tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại 6 Chi đoàn với các chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn, Đại hội Đoàn TN Công ty khóa XXXIV, thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2022, 2023, công tác đoàn vụ, đoàn tịch... Tham gia các đoàn kiểm tra giám sát do Đảng ủy Công ty tổ chức về kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"… Tham gia và làm việc với các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương Đoàn, Đoàn TN TKV...

Đoàn TN Công ty đã thực hiện những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát. Trước hết, Công ty đã đầu tư mạnh vào việc đào tạo, nâng cao năng lực và kiến thức chuyên môn của các đoàn viên Thanh niên. Bằng cách cung cấp các khóa học, buổi tập huấn và thực hành, đoàn viên đã được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn TN Công ty đã tổ chức cho 80 lượt đoàn viên là UVBCH Đoàn TN Công ty, UVBCH các Chi đoàn tham gia các chương trình tập huấn của Đoàn các cấp về công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, Đoàn TN Công ty đã tạo ra môi trường làm việc khuyến khích sự tương tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đoàn viên Thanh niên. Các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề và trao đổi thông tin nhanh qua các nhóm zalo đã giúp tạo ra sự đồng lòng và sự phối hợp tốt trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Các đoàn viên có cơ hội học hỏi và chia sẻ những phương pháp, những cách làm hay để từ đó nhân rộng trong toàn đoàn.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời đánh giá việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tập đoàn, Công ty, hiệu quả hoạt động các phong trào của tổ chức Đoàn từ đó hướng dẫn các Chi đoàn tổ chức các hoạt động đoàn thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, gắn nhiệm vụ của tổ chức với nhiệm vụ của đơn vị, Công ty. Qua kiểm tra, giám sát cũng là cơ sở đánh giá xếp loại chi đoàn, rèn luyện đoàn viên hàng năm trong Đoàn TN Công ty.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới mỗi một cán bộ đoàn viên thanh niên cần có nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác giám sát. Đưa nhiệm vụ kiểm tra giám sát thành nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng trong thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động của các cấp bộ đoàn. Đồng thời, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát phải thực chất, nghiêm túc, trọng tâm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm gắn với tháo gỡ và chia sẻ những khó khăn của Chi đoàn, đoàn viên. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Đoàn làm công tác kiểm tra, giám sát cần phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình. Không chỉ tâm huyết, say mê, tận tâm mà còn phải nắm vững các quy định, quy chế, có kinh nghiệm dày dặn, phương pháp làm việc khoa học, có đạo đức trong sáng, công tâm - khách quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát giữ cho Điều lệ Đoàn, kỷ cương của tổ chức Đoàn được thực hiện nghiêm minh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh đồng thời góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên để không ngừng tiến bộ, rèn luyện cán bộ, đoàn viên để không ngừng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn, đoàn viên, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                       Vũ Ngọc Tuyên, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG