Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, vượt qua khó khăn, gian khổ càng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử của nước ta. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh giành chính quyền, đập tan xiềng xích đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đến là hai cuộc kháng chiến trường kỳ để giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc. Sau gần 40 năm đổi mới đất nước, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, các thế lực phản động luôn muốn chống phá cách mạng, chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các thế lực này, đã tuyên truyền, xuyên tạc thông tin sai sự thật; bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động biểu tình, gây rối trật tự, sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; gây tâm lý hoang mang lo sợ, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta lần đầu tiên khẳng định: Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; thứ nhất về lý luận, nguyên tắc là vấn đề có tính sống còn đối với một tổ chức. Tuân thủ các nguyên tắc thì tổ chức đó vững mạnh, từ bỏ hoặc thực hiện không nghiêm túc các nguyên tắc thì sẽ dẫn đến tổ chức rệu rã và có nguy cơ tan rã. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của tất cả các đảng viên như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi người yêu nước, là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức, để đập tan tuyên truyền giả dối và thâm độc của địch”; trong đó có cán bộ đảng viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV nói chung và cán bộ đảng viên nhân viên Chi bộ phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ (KB) nói riêng. Vì vậy việc kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù định hiện nay là cần thiết để cán bộ đảng viên, nhân viên trong Chi bộ phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình cũng như trau dồi, học tập, rèn luyện và tích cực tham gia để phát huy tốt vai trò của mình. Tiếp tục khẳng định là một trong những lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mặt trận khó khăn, phức tạp này.

Cán bộ đảng viên, nhân viên ngoài việc thực hiện chuyên môn nhiệm vụ được lãnh đạo Công ty giao trong công tác Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ, công tác bảo vệ an ninh nội bộ, trật tự an toàn tài sản, công tác Quân sự quốc phòng địa phương, công tác PCCC và CNCH của Công ty còn phải tích cực tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành và của Công ty, kiên định đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân viên để họ có được những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, từ nhận thức đúng sẽ dẫn đến hành động đúng, biết cách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà cán bộ, đảng viên và biết đấu tranh, phản bác chống lại các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là bảo vệ tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, v.v.. Đây là cuộc đấu tranh rất phức tạp, khó khăn, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, triệt để. Vì vậy, trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết hợp với tuyên truyền những giá trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của công cuộc đổi mới để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công nhân viên trong Công ty và khả năng nhận diện những thủ đoạn chống phá, đồng thời đề ra những biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, cán bộ đảng viên trong Chi bộ còn là đơn vị đi đầu thực hiện tốt vai trò nêu gương của mình bằng những hành động thiết thực, cụ thể gắn với công việc và cuộc sống hàng ngày, như: Không lãng phí, xa hoa, không gây mất đoàn kết nội bộ, trung thực, tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng miễn nhiễm với những luồng thông tin độc hại, để luôn nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tăng cường bảo vệ và thường xuyên phản bác.

Đặc biệt, khi tham gia mạng xã hội, phát hiện các trường hợp có những phát ngôn, bình luận thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, Nhà nước, ngành và của Công ty hoặc các quan điểm cá nhân có biểu hiện lệch lạc, nhìn nhận thiếu khách quan về một số vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, v.v.. cán bộ đảng viên chủ động phân tích, cung cấp những luận cứ khoa học để chấn chỉnh nhận thức, đả thông tư tưởng cho họ, ngăn chặn kịp thời những nhận thức sai trái, tránh sự lan tỏa tiêu cực và khi thấy cần thiết phải báo cáo lên cấp ủy cơ quan chuyên trách; cảnh giác, nhạy bén kịp thời nhận thức được những âm mưu thủ đoạn, chiêu trò để phê phán, phản bác, đấu tranh; không chia sẻ, hưởng ứng những vấn đề có tính nhạy cảm trên các trang mạng xã hội; phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho mọi người hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được âm mưu, thủ đoạn của chúng để cùng tham gia lật mặt và đấu tranh ngăn chặn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan doanh nghiệp, đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, Chi bộ và các tổ chức chính trị trong phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự là nền tảng tư tưởng vững chắc của đời sống xã hội, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bùi Đức Mạnh – Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG