Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tăng cường triển khai, thực hiện. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế của tổ chức hội Cựu chiến binh Công ty, đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển của Hội. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát giúp cho các Chi hội, hội viên Cựu chiến binh Công ty chấp hành tốt Điều lệ Hội, quản lý đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước cũng như quy định của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Hàng năm, ngay từ những tháng đầu, quý đầu, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, Hội Cựu chiến binh Công ty đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, theo đó quy định các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện trong năm đối với các Chi hội trong việc chấp hành các quy định của Đảng gắn với nhiệm vụ của Hội CCB Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các Chi hội đều đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Hội CCB Công ty đã đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ Công ty; căn cứ Chương trình kiểm tra số 921-CT/ĐU, ngày 03/01/2023 của Đảng ủy Công ty V/v kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2023, Hội Cựu chiến binh Công ty đã thống nhất xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, thành lập đoàn công tác, thực hiện công tác kiểm tra Chi hội cũng như kiểm tra đột xuất tổ chức Hội, hội viên, thực hiện theo đúng vai trò chức năng kiểm tra của mỗi tổ chức, tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CCB Công ty cũng đã chỉ đạo các Chi hội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động Hội, nhất là tại các Chi hội chưa đạt Chi hội xuất sắc trong năm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các chi Hội đã tổ chức kiểm tra được 13 lượt. Nội dung các buổi kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ Hội và Nghị quyết của Hội cấp trên, của Cấp uỷ, của Công ty; các chế độ, chính sách đối với Hội viên CCB theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; kiểm tra Hội viên về thực hiện nhiệm vụ Hội, việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Kiểm tra giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"… Tham gia và làm việc với các đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng  ủy Công ty và của chuyên môn khi có yêu cầu... Đặc biệt trong quý IV/2023 Hội CCB Công ty đã triển khai Kế hoạch liên tịch số 2329/ KHLT–GĐ-BCHQS-CCB ngày 25/9/2023 về việc phát động thi đua CCB phối hợp tham gia đảm nhận kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh  lao động an ninh tự quản trong quý IV/2023.

Từ các nội dung kiểm tra, Hội CCB Công ty sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của các chi Hội, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng lên. Minh chứng là năm 2022, qua kiểm tra, 100% chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi Hội vi phạm; Hội viên đạt gương mẫu: 172/ 172 đ/c = 100%. Gia đình hội viên đạt Gia đình văn hoá: 172/ 172 =100 %. Chi hội đạt TSVM:  13/13 = 100%. Chi hội đạt TSVMSX: 10/13 = 76,92%. Hội CCB tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho Hội CCB Công ty và đ/c Chủ tịch Hội. Hội CCB thành phố Cẩm phả tặng Giấy khen cho 05 tập thể Chi hội CCB và 07 đ/c hội viên xuất sắc.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Hội CCB Công ty luôn chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội CCB Công ty đã phân công 01 đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, và đều có báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, các đ/c chí trong Ban Thường vụ Hội CCB Công ty đã luôn theo dõi giám sát, chỉ đạo bổ sung kịp thời các nội dung điều chỉnh của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, đi sâu phân tích thực tiễn của từng đối tượng được kiểm tra, chỉ ra những mặt tích cực để sửa chữa những hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó là việc bố trí thời gian hợp lý để không bị chồng chéo với công tác kiểm tra giám sát của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác của các đơn vị. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể từng nội dung ngay từ đầu năm, đi sâu vào kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công ty, nghị quyết của Hội, việc thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm…vì vậy công tác kiểm tra, giám sát tại Hội CCB Công ty luôn đạt hiệu quả cao.

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp hội Cựu chiến binh Công ty nắm vững, hiểu sâu và vận dụng thực hiện tốt các Nghị quyết vào thực tiễn, hoạt động của các chi hội, đồng thời xác đinh rõ nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các Nghị quyết. Bên cạnh đó, các Chi hội ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Điều lệ, nghị quyết Hội Cựu chiến binh trong công tác kiểm tra là yếu tố quyết định, xuyên suốt trong hoạt động hội Cựu chiến binh và là chức năng quan trọng để phát huy vai trò của “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong các vị trí sản xuất của Công ty. Các Chi hội, hội viên đã phát huy tốt truyền thống, tham gia tích cực trong lao động sản xuất và các hoạt động phong trào thi đua giữ vững an toàn, an ninh tự quản. Hội luôn luôn quan tâm, chăm lo đến quyền lợi chính đáng và động viên về tinh thần cho hội viên. Không có hội viên vi phạm kỷ luật.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra giám sát của Hội Cựu chiến binh  Công ty cần thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

Một là: Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát. Phát huy vai trò tham mưu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường quản lý giáo dục hội viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn ban kiểm tra của các Chi hội và Hội Cựu chiến binh Công ty…

Hai là: Quan tâm từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức để thống nhất nội dung phương pháp trước khi đi giám sát. Phân công thành viên tham gia kiểm tra giám sát có trình độ, kinh nghiệm phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là:  Tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm túc kế hoạch và thời gian giám sát của Thường trực Hội CCB Công ty, chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo nơi làm việc và hệ thống văn bản kế hoạch đúng, đủ theo sự thống nhất của công tác Hội.

Bốn là: Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; chủ động định hướng nhận thức, hướng dẫn hành động cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Năm là: Đổi mới trong sinh hoạt phù hợp để tạo sự thu hút hội viên, nâng cao việc chấp hành Điều lệ Hội, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, hội viên trên các lĩnh vực sản xuất công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt góp phần xây dựng Hội CCB Công ty ngày càng vững mạnh, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, Hội viên không ngừng tiến bộ, thực hiện tốt truyền thống của “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV ngày một phát triển bền vững./.

 

                                                        Bùi Đức Mạnh

Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG