Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng là hoạt động cực kỳ quan trọng đối với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

 

Xác định tầm quan trọng đối với công tác này, trong những năm qua Đảng ủy, Ban lãnh đạo điều hành Công ty luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo các Chi bộ trong Đảng bộ Công ty nói chung và Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ nói riêng thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Công ty nhất là trong công tác quản lý cán bộ.

Với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của các cấp ủy đảng và cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Công ty nói chung và của Chi bộ phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ nói riêng đã đạt được kết quả quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh của Đảng bộ Công ty nói riêng.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát kèm theo Quyết định số 312-QĐ/ĐU ngày 27/02/2023 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực về việc giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ đối với Chi bộ Phòng Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ. Với chức năng nhiệm vụ được giao là tham mưu, triển khai giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn tài sản, triển khai thực hiện công tác Thanh tra, Pháp chế và kiểm soát nội trong Công ty theo chế độ hiện hành của Nhà nước và quy định của TKV. Công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương và công tác an toàn PCCC được thực hiện nghiêm túc theo Luật DQTV và Luật PCCC...

Với tổng số 124 CBNV, trong đó có 49 đảng viên. Đời sống của cán bộ đảng viên, nhân viên trong đơn vị luôn được quan tâm, chăm lo đảm bảo ngày công và thu nhập, tư tưởng CBCNV ổn định, đoàn kết, đồng thuận nêu cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai minh bạch và có ý thức tốt trong việc chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng về việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, Cấp uỷ Chi bộ Phòng KB xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và theo quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ đảng viên, nhân viên các nội dung như: Công văn số 859-CV/ĐU V/v xây dựng chương trình thanh tra, kiểm tra giám sát năm 2023. Chương trình số 3322-CTrTTCO, ngày 29/12/2022 Chương trình công tác thanh tra năm 2023. Chương trình số 59 CTr/UBKT ngày 03/01/2023 Chương trình kiểm tra Đảng uỷ Công ty năm 2023. Công văn 1043-CV/ĐU ngày 22/02/2023 V/v Tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kế hoạch số 371/KH-TTCO ngày 22/02/2023 kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Chương trình số 957-CTr/ĐU chương trình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty TTCO-TKV năm 2023. Quyết định số 312/QĐ/BCĐ, ngày 27/02/2023 Quyết định giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, Chi bộ chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận hoặc dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: Công tác bảo vệ than và sản phẩm ngoài than, bảo vệ tài nguyên ranh mỏ; trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quản lý lao động và phân phối tiền lương trong đơn vị. Công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân viên nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm pháp luật;  kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng  (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện  “ tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Cấp uỷ Đảng, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của công tác PCTN, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của cấp uỷ.

Bên cạnh các công tác giám sát, kiểm tra thì cấp ủy đơn vị luôn là người nêu gương, thường xuyên đề cao chữ “phòng” tham nhũng. Không chỉ trong các hội nghị chuyên đề của Đảng về phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy chi bộ còn luôn nhắc nhở cán bộ đảng viên phải kiểm soát được chữ “tham”, giữ vững “chí công vô tư” khi thực hiện nhiệm vụ tại bất cứ cuộc họp nào từ giao ban, sơ kết, tổng kết …

Mỗi cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn phải tự rèn luyện mình, lấy phê bình và tự phê bình để hoàn thiện bản thân. Phát huy tốt vai trò của người cán bộ đảng viên. Nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là với người đứng đầu, người giữ chức vụ, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường công tác phê và tự phê bình trong cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát PCTN một cách thường xuyên, liên tục. Coi trọng công tác tuyên truyền vận động, giáo dục để mọi cán bộ đảng viên, công nhân viên hiểu rõ và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và đơn vị về công tác PCTN. Nắm bắt sát thực tiễn và chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN, tiêu cực, lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ linh hoạt phù hợp và đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch theo từng giai đoạn, thời điểm.

Có thể thấy rằng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực là mặt cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp Nhà nước. Để vượt qua những cám dỗ vật chất, mỗi đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, tự nhắc nhở bản thân mình phòng ngừa những “viên đạn bọc đường” mới có thể vững vàng trước thời cuộc và hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2022-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025

./.

 

                                                                Tác giả Nguyễn Việt Hà

        Chi bộ Phòng KB

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG