Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những năm qua Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV không ngừng tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và các quy định của Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy TKV về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2020-2023

Cùng với sự lớn mạnh của ngành kiểm tra Đảng, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra luôn phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Công ty; đồng thời xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị trong Công ty. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra đã tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiều giải pháp để phát huy vai trò kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTW và Đảng uỷ TKV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời tham mưu xây dựng, cụ thể hóa các văn bản của Đảng và pháp luật có liên quan. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, khả thi. Gắn với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đúng với quy định của Đảng và phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Công ty. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, xuất phát từ những yêu cầu về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các Chi bộ trong Đảng bộ Công ty đã tổ chức triển khai sâu rộng những nội dung của các Nghị quyết đến từng tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các cuộc họp, Hội nghị đảng bộ, chi bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương lãnh đạo sát với tình hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát  các hoạt động và những biểu hiện không bình thường đối với một số cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh những lệch lạc trong công tác.

Từ năm 2020 đến nay BCH Đảng bộ và UBKT Đảng uỷ Công ty kiểm tra, giám sát 108 tổ chức đảng, 121 đảng viên; chỉ đạo các Chi bộ tổ chức 259 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và 77 cuộc giám sát thường xuyên theo kế hoạch hằng năm. Việc thi hành kỷ luật Đảng thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nghiêm minh, chính xác; kịp thời giáo dục, cảnh báo, răn đe; tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ có đảng viên vi phạm thực hiện nghiêm việc giám sát, giúp đỡ và công nhận tiến bộ đối với đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật; tạo điều kiện, cơ hội cho các đảng viên phấn đấu, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tiến bộ (có 27 đảng viên bị kỷ luật; trong đó khiển trách 23 đồng chí; cảnh cáo 01 đồng chí; khai trừ 03 đồng chí). Đồng thời đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra và các chi bộ trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát; giám sát được mở rộng, kiểm tra được tiến hành có trọng tâm. Từ thực tiễn cho phép khẳng định: Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển. Đặc biệt, qua quá trình kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; giúp tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kịp thời thấy được ưu điểm để phát huy, nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, khắc phục; phát hiện được những thiếu sót, sơ hở trong công tác lãnh đạo, quản lý để điều chỉnh, bổ sung; xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Chính vì vậy, kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Công ty được tăng cường; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường lòng tin của CBCNV đối với Đảng.

Những bài học kinh nghiệm qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ năm 2020 đến nay.

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ Công ty trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cấp ủy và các chi bộ cần tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong tình hình hiện nay, công tác này càng đặc biệt quan trọng. Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, từ đó xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị hằng năm. Tăng cường phổ biến, quán triệt Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng để thực hiện. Nhận thức sâu sắc kiểm tra, giám sát là công việc thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng, tổ chức đảng và đảng viên đều chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, cẩn trọng và chặt chẽ. Thực hiện đồng bộ kiểm tra và giám sát đúng phương châm: “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” và “giám sát phải mở rộng”. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ vi phạm hoặc phát sinh tiêu cực như: việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý công tác đầu tư, mua sắm hàng hoá, tài chính,…; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…

Thứ ba, phải thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đòi hỏi cán bộ thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty, hệ thống tổ chức chuyên môn, đoàn thể  ,phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra của Công ty, các chi uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cặp nhật kiến thức kiểm tra, giám sát với nội dung, hình thức phù hợp.

Thứ tư, thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ, không những phải phát huy tốt trách nhiệm của lực lượng chính là đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách mà còn phải có sự phối hợp thường xuyên và đồng bộ của các bộ phận chuyên môn, các đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp trên cơ sở quy chế, quy định, xác định rõ trách nhiệm, nội dung, phạm vi và nguyên tắc hoạt động của các tổ chức, bộ phận có liên quan trong kiểm tra, giám sát.

Thứ năm, quan tâm thực hiện công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, chương trình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng,…Qua đó, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những giải pháp, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ta xác định: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, tổ chức đảng phải tiến hành kiểm tra, giám sát. Từ thực tiễn, phát huy kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát như sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các Chi bộ, cán bộ và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Giúp mỗi cá nhân nỗ lực học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Đảng bộ Công ty hằng năm.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Quan tâm xây dựng, giữ gìn và phát huy tính tự giác của đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát để xây dựng cơ chế, biện pháp, chế tài xử lý, xem đây là vấn đề mấu chốt để nâng cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải tiến lề lối, tác phong làm việc. Thường xuyên sơ, tổng kết để biểu dương nhân rộng điển hình, tiên tiến; xử lý kịp thời những vi phạm, để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Ba là, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Các cấp ủy thường xuyên bổ sung cập nhật kịp thời các nội dung, chỉ thị, nghị quyết mới vào chương trình, kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, uốn nắn, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế.

Bốn là, bố trí cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế bảo vệ những cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát gương mẫu, tích cực để yên tâm công tác.

Năm là, các chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, hàng năm triển khai cụ thể nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát toàn diện, giúp cho đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, chỉ ra những hạn chế, để tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân; góp phần xây dựng tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công ty trong thời gian tới vô cùng quan trọng. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần tiếp tục tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng yếu đã nêu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, để xây dựng Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                                          Tác giả: BCH Đảng bộ Công ty

                                                           

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG