Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ lợi ích dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; là trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của quốc gia. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc lan truyền nhanh chóng qua phương tiện truyền thông, mạng xã hội, là hai mặt không tách rời của mục tiêu bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc …

 

Chưa bao giờ cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại có tính thời sự, cấp thiết như hiện nay. Đảng viên trong Chi bộ Tuyển than 2 được tuyên truyền nhận diện những thông tin xấu, độc trên không gian mạng và được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, sự am hiểu sâu sắc về chính trị, lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn lọc thông tin; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì sự ổn định chính trị và phát triển bền vững của một quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường thì việc bảo vệ và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng, các vấn đề chiến lược của đất nước (về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về đường lối phát triển kinh tế - xã hội; về quốc phòng - an ninh và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, …). Để bảo vệ nền tảng tư tưởng này đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo Đảng đến toàn thể nhân dân.

Hiện nay, nền tảng tư tưởng của Đảng đang đối mặt với nhiều thách thức và mối đe dọa từ các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Sự phát triển của công nghệ và truyền thông - trong đó, Internet, mạng xã hội đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích - đã tạo điều kiện cho việc lan truyền thông tin nhanh chóng. Nhưng đồng thời, nó cũng tạo ra một môi trường phức tạp.

Internet, mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta, như: là một kênh truyền thông rộng lớn, nhanh chóng và hiệu quả để truyền tải các thông điệp, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng,  người dân cũng có thể tương tác, thảo luận với đại diện của Đảng và Chính phủ; cung cấp thông tin đa dạng về tình hình của thế giới, đất nước và các vùng miền của Tổ quốc. Thông qua mạng xã hội, có thể chia sẻ, cập nhật tin tức, trao đổi thông tin, giải quyết công việc hàng ngày, tìm kiếm việc làm; giao lưu, kết nối bạn bè, gia đình, cộng đồng, mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế…

Tuy nhiên, mạng xã hội vẫn còn tồn tại những tiêu cực, ảnh hưởng đến người dùng như mất thời gian trên mạng xã hội thay vì tận dụng thời gian cho các hoạt động khác như học tập, làm việc và giao tiếp trực tiếp; việc kiểm tra và cập nhật thông tin liên tục bị phụ thuộc; rủi ro về quyền riêng tư và an ninh; nguy cơ gây ra căng thẳng và lo âu khi phải duy trì hình ảnh hoàn hảo trên mạng; dễ dàng lan truyền thông tin sai lệch… Trong đó những thông tin giả, sai lệch, qua các mạng xã hội, trang web không chính thống và các phương tiện truyền thông khác được phát tán nhanh chóng, có thể gây ra sự chia rẽ trong xã hội bằng cách tạo ra sự nhầm lẫn, kích động hoặc thậm chí là mất niềm tin vào các tổ chức và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã ban hành “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong đó nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nhận thức được điều đó, Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 luôn tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò của người đứng đầu, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ những chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khuyến khích cần có sự am hiểu về chính trị, lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh có thể phản biện, lọc thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Có thể nhận thấy, một trong những cách phổ biến mà các thế lực thù địch sử dụng để tuyên truyền các quan điểm sai lệch là thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Là đảng viên, chúng ta cần nhìn nhận đúng bản chất vấn đề; thận trọng khi tham khảo, sử dụng thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Trong các buổi sinh hoạt của Chi bộ, đảng viên luôn được nhắc nhở khi tiếp cận thông tin cần kiểm tra nguồn gốc của nó. Tiếp nhận thông tin từ các trang web uy tín, tổ chức đài báo có uy tín, có độ tin cậy cao; không tiếp cận các trang web không rõ nguồn gốc. Cần đối chiếu thông tin với các nguồn tin khác để xác nhận tính đúng đắn. Nếu thông tin chỉ xuất hiện trên một nguồn duy nhất mà không có bằng chứng hỗ trợ, có thể đó là dấu hiệu của sự giả mạo. Thông tin giả cũng thường có ngôn từ cảm tính, hùng hồn hoặc thiên vị mạnh mẽ. Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc; có nội dung, luận điệu xuyên tạc, đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ... thì phải có ý kiến đấu tranh, phản bác lại những thông tin sai trái đó một cách sắc bén; không im lặng hoặc thờ ơ bỏ qua. Bởi danh dự và uy tín của Đảng cũng chính là danh dự, uy tín của mỗi đảng viên chúng ta./.

Phạm Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG