Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH

TÁC PHẨM “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH CỦA TÁC GIẢ LƯU HÙNG VỸ - CHI BỘ PX ĐIỆN NƯỚC

 

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm, những công việc mà đoàn thể và Chính phủ đã giao cho” Công tác dân vận có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp của Đảng. Những năm qua, công tác dân vận của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã đạt được những kết quả tích cực, được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và được tiến hành thường xuyên trong mọi phòng ban, đơn vị, hướng đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động trong toàn Công ty; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu các đơn vị phòng ban, phân xưởng.

Thực hiện hướng dẫn số 251 của Đảng  ủy Tập đoàn Công nghiệp Than– Khoáng sản Việt nam, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đảng  ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã xây dựng, ban hành và quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty. Đảng  ủy Công ty đã cụ thể hóa, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc triển khai phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” đã được gắn kết với Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và điều kiện cụ thể của đơn vị với rất nhiều chủ đề điển hình một cách đa dạng như: Khéo trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động; Khéo trong xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh  lao động; khéo trong đảm bảo an ninh trật tự, khéo trong thực hiện khoán chi phí, tiết kiệm chi phí; khéo trong chăm lo đời sống cho người lao động  và thực hiện công tác an sinh xã hội; khéo trong việc tham gia đảm nhận các công trình, phần việc khó… ”. Căn cứ vào mô hình điển hình này, các chi bộ trong Công ty tự lựa chọn các mô hình phù hợp nhất với các tập thể và cá nhân tại đơn vị mình để đăng ký với Đảng  bộ Công ty.

Dù là đăng ký  các mô hình khác nhau, nhưng điểm chung của các mô hình được các tập thể, cá nhân trong Công ty đăng ký đều hướng tới các mục tiêu như: Đảm bảo cho người lao động luôn có đủ việc làm, đảm bảo tiền lương theo Nghị quyết Hội nghị người lao động  đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân được khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe nghề nặng nhọc độc hại, bố trí công việc phù hợp cho người lao động yếu sức khỏe, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm đến các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng …

Mô hình được thực hiện dưới các hình thức là: Chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và toàn thể người lao động  của phân xưởng cùng tham gia thực hiện mô hình. Các giải pháp thực hiện mô hình cũng được hầu hết các đơn vị áp dụng như: Tuyên truyền phổ biến tới cán bộ đảng viên và người lao động  nắm được mục đích, ý nghĩa của mô hình. Vận động người lao động  thực hiện đúng đường lối của Đảng . Phân công cụ thể cho các đồng chí cấp ủy, các đ/c trưởng các tổ chức đoàn thể trong từng lĩnh vực. Triển khai, phổ biến nội dung mô hình tới các đảng viên trong chi bộ và cán bộ công nhân trong phân xưởng. Thường xuyên đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động , nhất là tổ chức công đoàn. Quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến của người lao động. Duy trì chế độ báo cáo thường xuyên. Hàng tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện mô hình về cấp ủy đơn vị. Kết quả tính đến đầu tháng 6/2021, các chi bộ trong toàn Công ty đã đăng ký 28 mô hình tập thể, 33 mô hình “Dân vận khéo” cấp đơn vị. Đảng ủy Công ty lựa chọn, đề xuất đăng ký 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” với Đảng  ủy TKV.

Việc thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”  tại Công ty đã có một sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân của Công ty và đã góp phần để Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu như: Than sạch sản xuất đạt trên 4,1 triệu tấn; than tiêu thụ đạt trên 4,67 triệu tấn đạt 54% so với kế hoạch, doanh thu tổng số trên 1.200 tỷ đồng đạt 55% so với kế hoạch; tiền lương bình quân đạt  9,02 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, trong 6 tháng đầu năm 2021 không có đơn vị bị bội chi, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách với nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ kép "phòng chống dịch bệnh Covid-19 và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới"; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Công ty xây dựng chỉ tiêu, phương án cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quyết liệt triển khai thực hiện các phương án nhằm tiết kiệm chi phí, phấn đấu tiết kiệm từ 2% trở lên trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, các chi đảng bộ trong Công ty tiếp tục gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình "Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc". Vận động thực hiên và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Công ty.

 Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị đối với công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 

Lưu Hùng Vĩ   - Chi bộ  Điện nước

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

 

 Các tin liên quan:
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TUYỂN THAN 2 – TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
  BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  CHỈ THỊ CỦA BTV ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH về phát huy văn hóa thợ mỏ trong tình hình mới gắn với Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (Hoài Thương)
  Tác phẩm dự thi Giải Búa Liềm vàng "Bản sắc văn hóa Tuyển than Cửa Ông" (Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH)
  Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8/2021 về "Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp"
  Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển" - Tác giải Vũ Hằng (Chi bộ Khối Văn phòng_
  Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Báo Quảng Ninh
  Toàn văn Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG