Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, Tư tưởng đó của Bác, mãi mãi là kim chỉ nam định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong suốt quá trình hoạt động
Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, nhằm thực hiện
tốt mục tiêu của Đại hội Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ 32
đề ra trong nhiệm kỳ đó là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ
động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường xây dựng Đảng bộ
trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững”. Dưới sự chỉ đạo
của Đảng ủy Công ty, từ đầu năm 2023 Chi bộ Phân xưởng Ô tô đã triển khai
quyết liệt nhiều văn bản, nghị quyết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm
tra giám sát. Thông qua việc triển khai thực hiện tốt công tác này nhận thức của
nhiều cấp ủy và đảng viên của chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát có chuyển
biến rõ, được thể hiện qua việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ
chức lực lượng kiểm tra, giám sát, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Chi bộ
luôn chú trọng xác định các điểm nóng, các nhiệm vụ thường xuyên, các lĩnh
vực dễ phát sinh tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát đối với cán bộ, đảng viên.
Tiêu biểu là Chương trình 01-CTr/CB ngày 15/11/2022 về Chương trình
Kiểm tra giám sát năm 2023; Kế hoạch 01-KH/CB ngày 16/11/2023 về Kế
hoạch Kiểm tra giám sát năm 2023; Đăng ký lịch tổ chức Sinh hoạt chuyên đề
năm 2023; Đăng ký mô hình điển hình "Dân vận khéo" năm 2023. Trong năm
2023, Chi bộ tập trung kiểm tra 04 lượt cán bộ đảng viên và giám sát 01 lượt
đảng viên, tập trung vào các nội dung sau: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
chính trị, SXKD năm 2023 được giao theo Nghị quyết của Chi bộ năm 2023,
Giám sát việc triển khai thực hiện Tiêu chí Môi trường "Sáng - Xanh - Sạch"
trong Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản Chi bộ đã hoàn thành các chỉ
tiêu mà Nghị quyết Chi bộ đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trong công tác
kiểm tra giám sát.
Bên cạnh đó, Chi bộ luôn coi công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự
phê bình là một nội dung, việc làm thường xuyên, liên tục và thực hiện lâu dài.
Đơn cử, Chi bộ đã triển khai thực hiện các nôi dung công văn số 660-CV/ĐU
ngày 10/5/2022 v/v tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa". Thông qua đó,
tất cả các đảng viên trong Chi bộ được đánh giá về việc chấp hành chế độ sinh
 
hoạt Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ do Chi bộ phân công và theo nhiệm
vụ, tiêu chuẩn đảng viên; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện
Quy định về những điều đảng viên không được làm; đảng viên giữ mối liên hệ
với nơi cư trú. Nội dung giám sát chuyên đề về việc chấp hành quy chế của Chi
bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc
thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của một số đảng viên giữ chức vụ. Qua
giám sát, 100% đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn
gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước. Đồng thời giúp các đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục
những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Sau từng đợt kiểm tra giám sát theo
chuyên đề đều có thông báo cụ thể và kết luận đến toàn thể đảng viên trong các
đợt sinh hoạt chi bộ, có phân công chi ủy viên giám sát kết quả khắc phục theo
quy định.
 
Cùng với đó trong việc thực hiện quy định dân chủ ở cơ sở, ngay từ đầu
năm 2023, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ trong công tác kiểm tra giám sát thực
hiện công tác kiếm tra. Theo đó, căn cứ Quyết định số 311-QĐ/BCĐ, ngày
27/02/2023 của Trưởng Ban chỉ đạo Công ty về Kiểm tra công tác thực hiện
Quy định dân chủ ở cơ sở tại Công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2022 và quý I
năm 2023, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy, từ
 
việc xây dựng báo cáo của Chi bộ theo đề cương, sổ nghị quyết, sổ sinh hoạt tổ
đảng, sổ theo dõi danh sách đảng viên, công văn đến, đi và các tài liệu liên quan.
Kết quả Chi bộ đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về công tác kiểm tra giám
sát của Đảng bộ Công ty. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ không ai vi phạm
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty.
Nhận thức, ý thức của từng đảng viên được nâng cao; tư tưởng CBCNV ổn định,
đoàn kết.  
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần triển khai các chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế
hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên của chi bộ; các nghị quyết, chương
trình, kế hoạch của chi bộ được tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả./.
BCH Chi bộ Phân xưởng Ô Tô.


Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG