Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

Kiểm tra, giám sát là một chức năng, nhiệm vụ của bất kỳ tổ chức nào trong đó có tổ chức công đoàn, là một nội dung của phương thức lãnh đạo, là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức nói chung và xây dựng công đoàn vững mạnh nói riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn pha. Bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm, khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta điều thấy rõ có thể nói rằng chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”.

Do vậy công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công đoàn, thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát giúp cho các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu, chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển của tổ chức công đoàn.

Trong  những năm qua, hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn đổi mới về nội dung và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá đã được Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông thông qua. Hằng năm BCH Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm chủ động nắm bắt tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức, cán bộ công đoàn thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đó, phát huy ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn. Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo thiết thực tránh hình thức.

 Trong Khóa XXXI, nhiệm kỳ 2017-2022, UBKT đã kiểm tra đồng cấp được 8 cuộc về thực hiện chấp hành Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý tài chính, tài sản; kiểm tra trực tiếp 48 cuộc/22 công đoàn bộ phận. Thông qua công tác kiểm tra cho thấy 22 công đoàn bộ phận đã nghiêm túc triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định hướng dẫn của cấp trên, của Công đoàn Công ty; chế độ sinh hoạt của BCH công đoàn, các tổ công đoàn, mạng lưới AT-VSV duy trì đúng quy định; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, các quy chế hoạt động, phối hợp, chương trình công tác toàn khóa của BCH được xây dựng và bổ sung kịp thời khi có sự thay đổi. Chính điểm nổi bật này đã thể hiện tính dân chủ khách quan của tổ chức công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông trong chỉ đạo, và triển khai thực hiện.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra các công đoàn bộ phận đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức công đoàn, kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo của công đoàn các cấp, từ đó kết quả hoạt động của kiểm tra, giám sát công đoàn ngày càng được cải tiến, đổi mới, thiết thực và hiệu quả.

Trong những năm qua, BCH, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã quan tâm chú trọng chỉ đạo, triển khai kịp thời, sâu rộng tới toàn thể CBCNV trong toàn Công ty về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, kế hoạch kiểm tra trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra. Đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình với công việc chuyên môn và hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn, đây là yếu tố then chốt để xây dựng, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn trong thời gian qua.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty căn cứ Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo…,Quy chế số 562/QĐ-CĐTKV, ngày 21/6/2018 của Công đoàn TKV; Hướng dẫn số 04/HD-UBKT, ngày 24/01/2022 của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn TKV V/v trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết của BCH Công đoàn Công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế tiếp đoàn viên và người lao động, duy trì đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, tiếp công dân theo quy định. Phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm CNVCLĐ vi phạm nội quy lao động và các quy định trong công tác quản lý. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Công ty đã phối hợp tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân và uỷ ban kiểm tra.

 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ Công ty, Căn cứ Chương trình kiểm tra số 921-CT/ĐU, ngày 03/01/2023 của Đảng ủy Công ty V/v kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2023, Kế hoạch số 211/KH-CĐ, ngày 30/12/2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty V/v công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; UBKT Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có sự đổi mới đó là việc phối hợp giữa UBKT Công đoàn, UBKT Đảng uỷ, Ban Thanh tra nhân dân Công ty thống nhất xây dưng Kế hoạch, chương trỉnh kiểm tra, thành lập Đoàn công tác, xuống các đơn vị vửa đảm bảo về mặt thời gian, thực hiện theo đúng vai trò chức năng kiểm tra của mỗi tổ chức, tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị. 

Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp tổ chức Công đoàn Công ty nắm vững, hiểu sâu và vận dụng thực hiện tốt các Nghị quyết vào thực tiễn, hoạt động của các công đoàn bộ phận, đồng thời xác đinh rõ nhiệm vụ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các Nghị quyết. Bên cạnh đó, công đoàn bộ phận ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Điều lệ, nghị quyết công đoàn trong công tác kiểm tra, là yếu tố quyết định xuyên suốt trong hoạt động công đoàn các cấp và là chức năng quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVC người lao động.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông khóa XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra là yêu cầu khách quan, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Hai là: Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban Kiểm tra để hoạt động kiểm tra bám sát nội dung mục đích, yêu cầu trong từng đợt kiểm tra. Xây dựng hệ thống văn bản, biểu mẫu định hướng để công đoàn bộ phận nắm bắt được nội dung và phương pháp hoạt động công tác kiểm tra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các công đoàn bộ phận còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức kiểm tra; đồng thời tổ chức đánh giá những hạn chế, tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra.

Ba là: Bồi dưỡng đào tạo cán bộ công đoàn, cán bộ kiểm tra đơn vị nhưng cần phải đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong hệ thống công đoàn.

 Bốn là: Cán bộ làm công tác kiểm tra cần có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có kiến thức tương đối toàn diện về lĩnh vực kinh tế, pháp luật, văn hóa, xã hội, nhiệt tình, tâm huyết; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt đạo đức công tâm trung thực, khách quan, mạnh dạn đấu tranh với các hành vi trái pháp luật, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh./.

 

TG: Bùi Ngọc Cường

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG