Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, của chi bộ nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được Chi bộ PX Đường sắt quan tâm, chỉ đạo, điều đó đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

  Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng, nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, hằng năm, ngay từ đầu năm đồng chí Bí thư Chi bộ PX đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Công ty, đồng thời giao nhiệm vụ cho Cấp ủy chủ động xây dựng các kế hoạch, thành lập ra tổ kiểm tra, giám sát. Phân công 01 Đồng chí Chi uỷ viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ và Đảng viên. Nội dung việc kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Đặc biệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Chi bộ Đường sắt đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện và sâu sát đến toàn thể Đảng viên cụ thể như: Thường xuyên triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận... hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng Đảng thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, cũng như thường xuyên cập nhật trên các bảng tin, nhóm zalo riêng của Chi bộ, để giúp các Đồng chí Đảng viên kịp thời nắm bắt được chi tiết hơn về các nội dung truyền tải.

  Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, việc chấp hành nghị quyết của Đảng, thực hiện các quy định về những điều Đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ được giao, việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quy định trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Cũng như việc chấp hành nội quy, quy định của Công ty, qua công việc hàng ngày, chuyên môn của Cán bộ, Đảng viên được kiểm tra, giám sát để có những nhận xét, đánh giá, góp ý, uốn nắn kịp thời. Từ đó giúp Cán bộ, Đảng viên nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Công ty, Đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong giai đoạn 2021- 2023, Chi bộ  Đường sắt đã chủ động xây dựng các kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra, giám sát và thực hiện được 07 cuộc kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân Đảng viên. Trong tháng 4/2023 Phân xưởng đã thực hiện kiểm tra 02 Đồng chí Đảng viên về việc triển khai thực hiện Tiêu chí Môi tường “Sáng-Xanh-Sạch” theo quyết định số 2399/QĐ-TTCO ngày 18/08/2022 của Giám đốc Công ty; Tháng 8/2023 Phân xưởng tiếp tục giám sát 01 Đồng chí Đảng viên về việc thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Cùng với đó, việc quản lý Đảng viên còn được chú trọng cả ở Địa phương, nơi cứ trú. 100% đảng viên trong Chi bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy nơi cư trú theo đúng Quy định, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; không có những biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, tư cách của người Đảng viên. Trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa phát hiện trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác xây dựng đảng, Chi bộ phân xưởng Đường sắt có những giải pháp  cụ thể sau:

- Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của chi bộ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

- Thứ hai, đẩy mạnh công tác quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững nguyên tắc, phương hướng, phương châm, thủ tục trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ.

- Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

- Thứ tư, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ; chủ động phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm.

 Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của cấp ủy các cấp đến từng đảng viên của chi bộ; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của chi bộ được tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng để chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm./.

                                                            Lê Thanh – Chi bộ PX Đường sắt

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG