Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên

Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ của Đảng…”. Như vậy, muốn chi bộ mạnh tất cả các đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu, phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để giúp chi bộ thực sự mạnh, cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Xác định đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ nói chung và của Phòng Điều khiển sản xuất nói riêng. Do đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Chi bộ đặt lên hàng đầu. Và một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng đảng viên là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Đây là một việc rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác, nếu phát huy tốt sẽ có tác dụng tích cực giúp đảng viên sớm nhận ra hạn chế, khuyết điểm và có biện pháp điều chỉnh, phấn đấu không để xảy ra vi phạm.

Thông qua việc giám sát thực hiện nhiệm vụ đã góp phần nâng cao ý thức học tập, trình độ chuyên môn, năng lực điều hành, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và các quy định của Công ty, đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất.

Với lợi thế là đơn vị có 100 % cán bộ nhân viên là đảng viên, có trình độ chuyên môn Đại học, trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 03, trung cấp 03, sơ cấp 05 đồng chí, tỷ lệ tuổi được phân bố đồng đều giữa các độ tuổi > 50 >40 và >30.

  Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2023- 2025, Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất đã xây dựng chương trình giám sát toàn khóa, căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của tập thể và các cá nhân đảng viên xây dựng nội dung giám sát và đối tượng giám sát, trên tinh thần hết nhiệm kỳ đảm bảo 100 % đảng viên trong Chi bộ được kiểm tra và giám sát ít nhất một lần.

Nội dung giám sát được Chi bộ trọng tâm chú trọng đó là việc chấp hành thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công ty và nhiệm vụ Chi bộ giao cụ thể là: Xây dựng phương án, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp công tác môi trường, phối hợp đảm bảo an ninh, công tác xây dựng kế hoạch sản xuất cho các đơn vị trong dây chuyền sản xuất... Đặc biệt nhiệm là trách nhiệm và kỹ năng xử lý các tình huống, vụ việc sự cố,  trong sản xuất tiêu thụ than. Từ năm 2021 đến nay hằng năm Chi bộ đều thực hiện 01 cuộc kiểm tra và 01 cuộc giám sát chuyên đề và 100% đảng viên trong Chi bộ đều được chi bộ giám sát thường xuyên.

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát của Chi bộ những năm qua cho thấy, qua giám sát (đặc biệt là giám sát thường xuyên) đã giúp Chi bộ đánh giá đúng hơn tình hình hoạt động của cán bộ, đảng viên; phát huy ưu điểm, cách làm hay, kịp thời chấn chỉnh các vấn đè còn tồn tại trong quá trình điều hành sản xuất, những suy nghĩ chưa đúng trong nhận thức và hành động của đảng viên; giúp đối tượng được giám sát tự đánh giá được kết quả hoạt động của mình cũng như ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Phòng giao; ngăn ngừa kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Sau các cuộc giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã có những nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trước Chi bộ và trước trọng trách thay mặt Giám đốc Công ty điều hành toàn dây chuyền sản xuất.  Điều đó góp phần quan trọng để chi bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn xuất sắc nhiệm vụ được Đảng bộ Công ty giao.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác giám sát của Chi bộ trong thời gian qua cũng bộc lộ những tồn tại là: Việc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát hằng năm còn có năm chưa đúng với kế hoạch đề ra, nguyên nhân do Cấp ủy chưa cân đối dự báo đúng khối lượng công việc chuyên môn, có lúc phải tập trung vào nhiệm vụ điều hành quan trọng và phát sinh; việc giám sát thường xuyên đã được duy trì trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, song việc đóng góp ý kiến cho đảng viên được giám sát còn ít, chỉ tập trung vào các đồng chí cấp ủy.

Để phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Chi bộ đối với đảng viên, công tác giám sát của chi bộ cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của Chi bộ nói chung, phát huy tác dụng tích cực của công tác giám sát đối với đảng viên. Cấp ủy phải chủ động nghiên cứu và tổ chức quán triệt các quy định của Đảng về vị trí, vai trò, chức năng của Chi bộ và công tác giám sát của Chi bộ. Thông qua hoạt động giám sát của Chi bộ, cấp ủy phát hiện những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ (nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng đảng); báo cáo với UBKT Đảng ủy Công ty hướng dẫn tạo điều kiện để công tác giám sát của Chi bộ đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ hai, cấp ủy cần phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chi tiết, có trọng tâm, trọng điểm đối với hoạt động giám sát của chi bộ. Việc cập nhật thông tin, xử lý thông tin trong quá trình.. điều hành sản xuất hằng ngày phải được thể hiện cụ thể rõ ràng để thuận tiện cho việc xác minh, thẩm định các vấn đề liên quan đến nội dung và đối tượng được giám sát

Thứ ba, tăng cường hoạt động giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên, kết hợp cả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp để có thông tin đầy đủ về đối tượng được giám sát. Thông qua giám sát, nếu thấy đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm thì đồng chí Bí thư chi bộ và chi ủy phải nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Đối với đảng viên có nội dung phải giải trình, cấp ủy chi bộ yêu cầu đảng viên có giải trình, báo cáo làm rõ đúng sai, quy định thời gian khắc phục, sửa chữa, không để trở thành vi phạm hoặc thành dấu hiệu vi phạm phải tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Phương pháp giám sát trực tiếp tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy Chi bộ phải quán triệt ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên với phương châm chân thành, thẳng thắn, công khai, không lợi dụng phê bình vì mục đích cá nhân. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xuôi chiều, ngại va chạm, nhất là đối với đảng viên có chức, có nhiều năm cống hiến. Người chủ trì sinh hoạt Chi bộ phải chủ động gợi ý nội dung cần giám sát, yêu cầu đảng viên được giám sát trình bày trung thực, đề nghị các đảng viên tham gia, đóng góp. Cấp ủy chi bộ thông báo kết quả giám sát gián tiếp để đảng viên trong chi bộ biết và tiếp thu hoặc mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp.

Thứ tư, phát huy vai trò của chi Đoàn Thanh niên và Công đoàn bộ phận trong giám sát cán bộ, đảng viên; chủ động thực hiện đúng quy định làm việc với cấp ủy theo đúng chế hoạt động của Chi, từ đó định hướng nội dung giám sát cho từng giai đoạn, từng nội dung bảo đảm sát đúng và hợp lý.

Thứ năm, coi trọng việc học hỏi kinh nghiệm hay của các Chi bộ trong Đảng bộ Công ty. Cấp ủy chủ động nghiên cứu và tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Đảng ủy Công ty tổ chức.

Việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giám sát của Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất, nâng cao nhận thức và hành động thống nhất của cấp ủy và từng đảng viên trong Chi bộ, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò cấp ủy của Phòng Điều Khiển sản xuất. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của chi bộ, phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành dây truyền sản xuất của Công ty, góp phần hoàn thành nhiệm của chính của Chi bộ phòng Điều khiển sản xuất nói riêng và nhiệm vụ chính của Đảng bộ Công ty.

 

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG