Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”

Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng luôn là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Trong lịch sử phát triển hơn 90 năm của Đảng ta, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã khẳng định được vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, tư tưởng, quan điểm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thời gian qua, cấp ủy chi bộ PX Giám định luôn thực hiện tốt nhiệm vụ này theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXIII của Đảng bộ Công ty, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ.

 

 Là chi bộ có đông đảng viên (67 đảng viên), địa bàn làm việc trải dài theo vị trí nhận than mua mỏ và tiêu thụ than của Công ty. Xác định được vai trò quan trọng của  công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ vừa qua chi bộ đã phân công 01 đồng chí phụ trách công tác này.

 Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, chi bộ đã bám sát các chủ trương lãnh đạo theo Nghị quyết số 45-NQ/ĐU, ngày 03/01/2023 về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của Đảng ủy Công ty.

     Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cấp ủy Chi bộ luôn xác định định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để từ đó thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đó là:

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

         Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng bộ Công ty về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

Năm 2023, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948- 16/10/2023; kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963-30/10/2023 và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân, cán bộ ngành than tại Phủ Chủ tịch 15/11/1968-15/11/2023. Đồng thời, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) phù hợp với tình hình của đơn vị; nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm và triển khai toàn diện, đồng bộ tới các tổ chức đạt hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Thực hiện quán triệt các nghị quyết, quyết định của cấp trên có liên quan đến công tác KTGS nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS. Thực hiện tốt công tác giải quyết kiến nghị để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tồn đọng, xảy ra điểm nóng, tạo dư luận không tốt trong CBCNV; tăng cường KTGS thường xuyên, đột xuất đối với một số tổ đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao.

Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

  Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

 Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công. Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối chi ủy viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý - xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

    8 tháng năm 2023, chi bộ đã tiến hành kiểm tra 02 cuộc đối với 02 đảng viên; 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 01 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, lãnh đạo điều hành sản xuất, giao nhận than, thực hiện quy trình tiêu thụ than; công tác AT-BHLĐ; công tác thu, chi, trích nộp đảng phí và sử dụng tài chính của chi bộ... Tiếp tục giám sát thi hành kỷ luật 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình bị xử lý kỷ luật tháng 11 năm 2022. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đã được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, có tác dụng giáo dục, răn đe, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng.

         Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

Thông qua công tác KTGS chi bộ đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của đảng viên với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương được tăng cường, tích cực ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của CBCNV đối với Đảng và cán bộ ngày càng được củng cố, tạo sự đồng thuận trong đơn vị ngày càng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KTGS ở chi bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Có thời điểm, do tập trung cao điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nên chi bộ chưa thực hiện kịp thời nhiệm vụ KTGS theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra.Việc xây dựng chương trình công tác KTGS chưa toàn diện (chủ yếu KTGS thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, chưa thực hiện KTGS đối với tổ đảng). Công tác giám sát chuyên đề còn chưa nhiều.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KTGS, thời gian tới cấp ủy, chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ. Chủ động phát hiện những vấn đề nổi cộm, tồn đọng trong CBCNV để kịp thời xử lý, kiểm tra ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Đảng ủy Công ty số1065-KH/ĐU, ngày 24/7/2023 về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và số 1015-KH/ĐU, ngày 24/5/2023 về tuyên truyền, phổ biến công tác Kiểm tra Đảng năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luậtcủa Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống của Ngành Kiểm tra “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Trần Minh Lợi – Bí Thư Chi bộ

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG