Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ

Nói về cán bộ và công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái dây chuyền của nhà máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt”, “Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ”. Tư tưởng đó rất sát đúng với chi bộ có số lượng đảng viên đông nhất Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.

 

Phân xưởng Vận tải là đơn vị trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty Tuyển than Cửa Ông, có nhiệm vụ tổ chức kéo than của các mỏ vùng Cẩm Phả, tiếp nhận than nhập khẩu, than chuyển vùng để cấp cho các nhà máy sàng tuyển và đưa than về các kho đống phục vụ tiêu thụ theo kế hoạch của Công ty. Với số lượng cán bộ, đảng viên đông nhất trong toàn Công ty (114 đảng viên), trong thời gian qua, Chi bộ đã luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD hằng năm được giao.

 Công tác cán bộ trong Chi bộ luôn được Cấp ủy Chi bộ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng. Cấp ủy chi bộ đã triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên các văn bản quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Công ty về công tác cán bộ: Quy định số 169-QĐi/ĐU ngày 16/11/2020 của Đảng ủy Công ty về quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 170-QĐi/ĐU ngày 16/11/2020 của Đảng ủy Công ty về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Đảng ủy Công ty quản lý; Quy định số 171 QĐi/ĐU ngày 16/11/2020 của Đảng ủy Công ty quy định về chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ. Kế hoạch số 138 KH/ĐU ngày 05/10/2020 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; công văn số 217-CV/ĐU ngày 07/01/2021 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 435-KH/ĐU ngày 01/10/2021 của Đảng ủy Công ty về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Qui định số 06-QĐ/ĐUK, ngày 13/12/2022 về giám sát của các tổ chức chính trị- xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc khối doanh nghiệp Trung Ương.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác cán bộ, đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện và xử lý các khuyết điểm, vi phạm bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức , chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; các chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật về PCTN, tiêu cực đã được chi bộ cụ thể hóa bằng các Nghị quyết phù hợp với đặc điểm của đơn vị và đều được công khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên đơn vị.

Hàng năm Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, giám sát thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của đảng viên trong công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú và kiểm tra, giám sát chuyên đề. Từ năm 2020 đến tháng 6 năm 2023, chi bộ thực hiện 8 cuộc kiểm tra giám sát. Qua các cuộc tự kiểm tra, giám sát, cán bộ đơn vị không có dấu hiệu vi phạm. Hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị luôn thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại và đơn thư vượt cấp.

 Công tác đánh giá xếp loại cán bộ của chi bộ thực hiện dựa trên quá trình công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân trong năm theo đúng trình tự: Cán bộ tự kiểm điểm, nhận xét bản thân, Cấp ủy chi bộ và chuyên môn đơn vị nhận xét đánh giá, xin nhận xét đánh giá của Phó giám đốc phụ trách quản lý trực tiếp, cán bộ kê khai tài sản thu nhập đảm bảo công khai, minh bạch. Năm 2022, chi bộ có 05 đồng chí cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 24 đến 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt công tác cán bộ trong suốt nhiệm kỳ, chi bộ chú trọng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật và quy định của các cấp về công tác cán bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền về phân cấp quản lý cán bộ kết hợp chặt chẽ giữa các khâu của công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ các cấp được chi bộ tuân thủ thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định. Đồng chí bí thư chi bộ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. 

 Cùng với đó, Chi bộ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, đảng viên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn và phát hiện, xử lý kịp thời cá nhân vi phạm, xây dựng được đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.

Xác định đúng vai trò, vị trí của công tác cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Có thể khẳng định những kết quả đạt được của PX Vận tải trong thời gian qua đều xuất phát từ kết quả của công tác cán bộ, thể hiện được ý chí tự lực, tự cường trong công tác xây đơn vị, đã tham mưu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho CBCNV trong đơn vị những năm qua.

                                                                                              Nguyễn Thị Liên – Chi bộ PX Vận tải

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG