Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2

Việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là một trong những nội dung quan trọng được xác định tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XIII, “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm trọng yếu, thường xuyên, cần tiến hành đồng bộ với nhiều nội dung, biện pháp. Trong đó việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2 đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong thời gian qua, căn cứ vào tình hình thực tế Chi bộ đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát vào các nội dung trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ đảng viên, kê khai tài sản của các đồng chí cán bộ theo quy định, việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, thực hiện nhiệm vụ do Chi bộ phân công, việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng nơi cư trú.vv...

Từ năm 2020 đến nay chi bộ đã tiến  hành 14 cuộc kiểm tra, giám sát. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát cho thấy nhận thức của các đồng chí trong cấp ủy và đảng viên được nâng lên rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Năm 2020, Chi bộ được Đảng ủy Công ty công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ »; có 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 35 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ; 01 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2021, Chi bộ được Đảng ủy Công ty công nhận “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; có 9 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ; 31 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022, Chi bộ được Đảng ủy Công ty công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; có 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể khẳng định rằng công tác kiểm tra giám sát đã góp phần để Chi bộ giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Bảo đảm cho các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo cơ sở để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tại đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chi bộ cũng còn hạn chế tồn tại cần phải khắc phục đó là: Nhận thức của một số đồng chí trong Cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự đồng đều; còn tập trung trách nhiệm chính vào đồng chí Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát khi phối hợp có lúc còn lúng túng. Đồng chí chi ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các hướng dẫn, quy định mới và còn dành thời gian tập trung cho công việc chuyên môn nhiều. Qua đó cho thấy Chi bộ cần cân đối trong việc lập kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy cho phù hợp để hoạt động của Chi bộ nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2 đang tập trung thực hiện các giải pháp sau:

 Một là, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ; nâng cao nhận thức của các đồng chí trong Cấp ủy chi bộ và các đồng chí đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở từng giai đoạn, từng nội dung đã đặt ra.

Hai là, Chi bộ cần thực hiện tốt Quyết định số 310-QĐ/ĐU, ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Công ty ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng trong Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông –TKV; Quyết định số  318-QĐ/ĐU, ngày 05/5/2023 của Đảng ủy Công ty ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn... của các cấp ủy đảng liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát.

Ba là, các đồng chí Cấp ủy, đặc biệt người đứng đầu cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ sớm, từ xa, không để các vụ, việc từ có dấu hiệu vi phạm thành vi phạm, vi phạm nhỏ chuyển thành sai phạm lớn…. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thốn chính trị đơn vị cần có bản lĩnh, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái ngay trong nội bộ và trong chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên.  Bởi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ phụ thuộc vào  năng lực, sự trong sạch, bản lĩnh vững vàng của từng cá nhân các đồng chí đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu Cấp ủy và đội ngũ Cấp ủy viên cần làm gương cho các đảng viên khác và quần chúng noi theo.

Bốn là, Cấp ủy chi bộ cần làm tốt công tác quản lý đảng viên; giúp đảng viên nhận thức đúng về công tác kiểm tra giám sát để thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong Chi bộ và nơi mình cư trú. Bên cạnh việc tự nêu gương, Cấp ủy Chi bộ cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, tạo nhiều điều kiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên; phát hiện, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, giúp đỡ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ hoặc khi có khuyết điểm, có dấu hiệu vi phạm.

Năm là, nâng cao chất lượng và đổi mới sinh hoạt Chi bộ. Gắn quán triệt thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực ngay từ các tổ đảng và chi bộ. Các nội dung sinh hoạt chi bộ cần thiết thực, hiệu quả. Kết hợp giữa giáo dục, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên và CBCNV. Thực hiện tốt giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với tổ đảng, đảng viên; sàng lọc, kịp thời đề nghị đảng bộ cấp trên đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách vv...

 Việc thực hiện tốt các nội dung trên sẽ góp phần nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và mỗi đảng viên; để chi bộ Phân xưởng Kho bến 2 phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng bộ Công ty giao năm 2023 và những năm tiếp theo.

 

Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG