Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

“Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng”. Vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ khó thành công nếu thiếu hoặc coi nhẹ hoạt động kiểm tra, giám sát. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”. Thực tiễn cho thấy sự cấp thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Giai đoạn 2020-2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ Công ty luôn tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Triển khai quy định của các cấp và Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Quy định số 69-QĐ/ĐU, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 21/12/2021 của Ủy Ban kiểm tra BCH Trung ương về Ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát đến năm 2030; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Tập đoàn, UBKT Đảng ủy Công ty. Phổ biến, quán triệt kết quả công tác kiểm tra, giám sát và chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy TKV và Công ty.

Cùng với đó, Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra Nhân dân giai đoạn 2021-2025; xây dựng các Nghị quyết/Chương trình hành động tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, bổ sung và ban hành các quy trình, quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; liên thông chương trình thanh, kiểm tra của hệ thống thanh kiểm tra của các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn Công ty. Xây dựng và ban hành quy trình, biểu mẫu về kiểm tra, giám sát thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ (Quyết định số 16-QĐ/ĐU, ngày 24/4/2020; Quyết định số 118-QĐ/ĐU, ngày 10/5/2021; Quyết định số 13-QĐ/UBKT, ngày 10/5/2021 Quyết định số 310-QĐ/ĐU, ngày 27/02/2023; Quyết định số 318-QĐ/ĐU, ngày 05/5/2023 của Đảng ủy Công ty).

Đồng thời chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm; làm rõ các vi phạm và kịp thời thông báo kết luận, tổ chức rút kinh nghiệm và theo dõi, giám sát thực hiện khắc phục sau kiểm tra, giám sát, điển hình là: Việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng; công tác thuê ngoài; công tác quản lý, mua sắm vật tư, hàng hóa; công tác cán bộ; công tác quản lý và sử dụng tài chính Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; giám sát thường xuyên việc thi hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ và đảng viên,... Qua kiểm tra, giám sát kết luận không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đồng thời đã giúp cho các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời nhìn nhận và khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm khi còn mới manh nha hoặc ngay khi mới phát sinh vi phạm, ngăn chặn không để khuyết điểm tích tụ thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên; số cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và của Chi bộ tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Từ 2020 đến nay, Đảng ủy Công ty đã xây dựng và thực hiện 04 chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, với tổng số 10 cuộc đối với 61 tổ chức đảng, 46 đảng viên. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 47 tổ chức đảng, 75 đảng viên. Các Chi bộ đã xây dựng chương trình và tổ chức 207 cuộc kiểm tra, 52 cuộc giám sát chuyên đề và 77 chương trình giám sát thường xuyên theo đúng kế hoạch, lập và lưu hồ sơ, gửi hồ sơ về UBKT và Đảng ủy Công ty đúng quy định. Việc thi hành kỷ luật Đảng thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo nghiêm minh, chính xác; kịp thời giáo dục, cảnh báo, răn đe; tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ có đảng viên vi phạm thực hiện nghiêm việc giám sát, giúp đỡ và công nhận tiến bộ đối với đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật và tạo điều kiện, cơ hội cho các đảng viên phấn đấu, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và tiến bộ. Số đảng viên bị kỷ luật là 27 đồng chí; hình thức kỷ luật: khiển trách 23 đồng chí; cảnh cáo 01 đồng chí; khai trừ 03 đồng chí. Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 02 đảng viên.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và tình hình SXKD của Công ty, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chất lượng, hiệu quả chưa cao; công tác đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác tự kiểm tra, tự phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; nhiều khuyết điểm, sai phạm của đảng viên chậm được phát hiện. Việc lưu trữ hồ sơ có nơi còn chưa đầy đủ và khoa học.

Nguyên nhân cơ bản những hạn chế trên trước hết là trách nhiệm của một số cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra nhân dân. Chưa coi đây là chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng trong xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, chưa dành nhiều thời gian, công sức cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và thực hiện tự kiểm tra giám sát của bản thân. Khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thành chương trình, kế hoạch thực hiện của một số cấp ủy Chi bộ chưa kịp thời, có lúc chưa sâu sát với thực tế nhiệm vụ của đơn vị. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng trong Công ty và người lao động đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, pháp chế và thanh tra nhân dân còn hạn chế. Đội ngũ thanh tra nhân dân (tiểu ban Thanh tra nhân dân) ở một vài đơn vị chưa thật mạnh; trình độ, năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc để xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Chú trọng đổi mới, kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa”. Theo đó, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời để “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(i) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát;

(ii) Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát;

(iii) Tập trung xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và các Chi bộ với phương châm “giám sát phải mở rộng và kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm”;

 (iv) Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 6 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;

(v) Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt;

(vi) Công tác phối hợp, chế độ thông tin giữa UBKT Đảng ủy với các cơ quan liên quan và bộ phận kiểm tra trong hệ thống chính trị của Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan;

 (vii) Thực hiện tốt công tác “hậu kiểm” đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sau khi nhận được thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng có thẩm quyền;

(viii) Tăng cường phối hợp đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Công ty đến đơn vị; kê khai trung thực tài sản, thu nhập của cán bộ; chú trọng kiểm soát quyền lực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

 (ix) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đồng thời tham mưu quan tâm đến chế độ, chính sách cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có bản lĩnh vững vàng; liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 (x) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, bởi theo Người “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ được năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Người cũng chỉ rõ “Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra”; công tác kiểm tra “góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, tổ chức”. Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của của các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm", với quyết tâm “Khó khăn gấp đôi, nỗ lực gấp ba” tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD theo mô hình "Sản xuất và Thương mại than", thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, để tiếp tục xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

Chi bộ Khối Dân đảng

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG