Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với chi bộ phân xưởng Tuyển than 1, công tác kiểm tra, giám sát đã được quan tâm hơn và đã có chuyển biến tích cực, rõ nét. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty giao.

 

Phát huy vai trò của Người đứng đầu, đồng chí Bí thư chi bộ luôn sát sao cùng tập thể cấp ủy đã bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty, xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn, lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra.  Các cuộc kiểm tra, giám sát đều tập trung vào những vấn đề trọng tâm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục, qua đó ngăn ngừa vi phạm; các ý kiến đóng góp, đề xuất đều được giải quyết công khai, kịp thời, đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị để nắm sát tình hình cán bộ Đảng viên, công nhân viên nhằm ngăn ngừa vi phạm, những tư tưởng lệch lạc và tệ nạn xã hộị, những mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến cán bộ, đảng viên; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, nâng cao tính tiên phong gương mẫu trong cán bộ Đảng viên. Từ năm 2020-2023, chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện 5 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ đảng và 6 đảng viên; thực hiện 3 cuộc giám sát đối với 3 tổ đảng và 3 đảng viên của Chi bộ.

Qua kiểm tra, giám sát, cán bộ, đảng viên, công nhân viên (CBĐV- CNV) của đơn vị không có dấu hiệu vi phạm. Hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, phong trào của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị luôn được CBCNV tích cực tham gia, quyết tâm thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai và đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại và đơn thư vượt cấp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ ổn định tư tưởng, chính trị, đảm bảo an ninh tự quản và trật tự an toàn xã hội.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chi bộ PX Tuyển than 1 đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt  một số nội dung trọng tâm sau:

        Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc  quán triệt, triển khai và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy TKV và Công ty về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học đồng bộ, thống nhất và thống nhất trong đơn vị.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế  hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện tình hình của Chi bộ, nhằm tổ chức triển khai thực hiện đảm  bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường thực hiện tự kiểm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Nâng cao trách nhiệm và quyết tâm chính trị của từng đồng chí trong cấp ủy, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm, trực tiếp và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp ủy, Chi bộ, Đảng ủy Công ty về kết quả công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trên cơ sở  xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát phải lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng vững mạnh làm mục tiêu, phương hướng, đồng thời phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sự vững mạnh của tổ chức đảng để đánh giá chất lượng, hiệu quả. Gắn việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị với công tác kiểm tra để công tác kiểm tra không chỉ là nghiệp vụ đơn thuần, tốn thời gian, mà phải mang lại chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục đổi mới, phát huy sự năng động, sáng tạo và vai trò của các tổ chức quần chúng trong đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, tập thể lãnh đạo quản lý và cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của đồng chí bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Muốn các đảng viên hăng hái và gương mẫu thì phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bởi KTGS là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng để chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

                                                             Hoàng Trung Kiên – P.BT Chi bộ PX Tuyển than 1

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG