Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đã nghiêm túc triển khai thực hiện, góp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn do nguồn than mỏ cấp cho Công ty không đều và không đạt theo kế hoạch, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, than tiêu thụ không ổn định. Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là Nghị quyết số 45-NQ/ĐU, ngày 03/01/2023 của Đảng ủy Công ty v/v lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023. Chi ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiệm vụ công tác năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất về nhận thức và hành động của Chi bộ; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho đồng chí Phó Bí thư Chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW,  ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên viên vi phạm; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 778-QĐ/ĐU ngày 04/8/2023 của Đảng ủy TKV ban hành Quy trình mẫu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ TKV; Quyết định số 310-QĐ/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Công ty ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng; Quyết định số 318-QĐ/ĐU ngày 05/5/2023 ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng của Đảng ủy Công ty và các văn bản hướng dẫn khác về nội dung, biểu mẫu thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Các văn bản chỉ đạo được cấp ủy Chi bộ quán triệt triển khai linh hoạt bằng nhiều hình thức như qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể; các buổi giao ban nhật lệnh; sao gửi các văn bản tài liệu về các tổ đảng hoặc chia sẻ lên nhóm zalo nội bộ để đảng viên dễ tiếp cận, chủ động tự tìm hiểu, nghiên cứu.

Mặt khác, cấp ủy Chi bộ tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tiểu ban thanh tra nhân dân, chuyên môn phối hợp công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ từ cấp Tổ, Đội; tìm hiểu, lựa chọn những cá nhân đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Chi bộ thực hiện giám sát theo đúng chương trình đề ra. Trong đó thực hiện giám sát thường xuyên tất cả đảng viên trong Chi bộ và giám sát chuyên đề 02 đảng viên. Thông qua nội dung “tự soi, tự sửa” của buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, tất cả các đảng viên trong Chi bộ được đánh giá về việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ do Chi bộ phân công và theo nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; đảng viên giữ mối liên hệ với nơi cư trú. Nội dung giám sát chuyên đề về việc chấp hành quy chế của Chi bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của một số đảng viên giữ chức vụ. Qua giám sát, 100% đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời giúp các đảng viên kịp thời nhìn nhận và sửa chữa những thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ. Sau từng đợt giám sát chuyên đề đều có thông báo cụ thể kết luận đến toàn thể đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ và phân công chi ủy viên giám sát kết quả khắc phục theo quy định.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công ty, sự chỉ đạo của Chi bộ, Phân xưởng Tuyển than 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất 8 tháng đầu năm. Sản lượng than vào sàng: 3.645.273 tấn đạt 65,32% kế hoạch năm; than sạch: 2.615.549 tấn đạt 67,59 % kế hoạch năm; tỷ lệ thu hồi: 71,75% đạt 103,43% kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,12 triệu đồng/người/tháng...

Hiện nay, cấp ủy Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đang tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát với các việc làm, cụ thể: Tuyên truyền, tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên  thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của các cấp ủy đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 Chi bộ đã đề ra để chỉ đạo, thực hiện. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.Tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công nhân viên; kịp thời phát hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng tại Chi bộ ( nếu có). Đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và chỉ đạo của cấp trên.

Tiếp tục phát huy truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng, cán bộ đảng viên Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 trong năm 2023 tiếp tục nỗ lực cố gắng giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người đảng viên; tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng đơn vị và Công ty phát triển bền vững.

                                                  Phạm Thanh Tùng – Chi bộ PX Tuyển than 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG