Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4

Là chi bộ trẻ nhất trong toàn Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông, nhưng ngay từ khi thành lập ngày 01/8/2020, Cấp ủy Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 4 đã luôn xác định: Một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh, năng lực, uy tín của Chi bộ, tạo dựng niềm tin của quần chúng vào Đảng là hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, như văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh “Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Thực hiện mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông lần thứ XXXII đề ra trong nhiệm kỳ là: “Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững”. Đồng thời cũng nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên hàng năm Chi bộ, Cấp ủy chi bộ đã chú trọng xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, từ lập kế hoạch, đến thời gian, tiến độ thực hiện cụ thể theo đúng quy trình và phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng, Chi bộ chú trọng việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quyết định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW,  ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của BCH Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên viên vi phạm; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 778-QĐ/ĐU ngày 04/8/2023 của Đảng ủy TKV ban hành Quy trình mẫu kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ TKV; Quyết định số 310-QĐ/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Công ty ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; Quyết định số 318-QĐ/ĐU ngày 05/5/2023 ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Đảng ủy Công ty và công văn số 42-CV/ĐU, ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Công ty v/v hướng dẫn một số nội dung và biểu mẫu thực hiện nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; Quyết định số 16-QĐ/ĐU, ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Công ty về việc ban hành các loại biểu mẫu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chi ủy đã phân công cụ thể 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và đều có thông báo cụ thể kết luận công tác kiểm tra, giám sát từng đợt đến toàn thể đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và phân công giám sát kết quả khắc phục theo quy định.

Trong 3 năm, Chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề 08 lượt cán bộ, đảng viên tập trung vào các nội dung sau: Kiểm tra cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện quán triệt Tập văn bản Hội nghị người lao động Công ty và Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của Đảng ủy Công ty về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức Đoàn thể quần chúng của Công ty giai đoạn 2021- 2025. Kiểm tra cán bộ đảng viên trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo công tác an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025. Giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, các nhiệm vụ được Chi bộ phân công trong thực hiện Quy định trả lương năm 2021; giám sát đảng viên trong việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, thực hiện các chính sách, nghĩa vụ công dân tại địa phương.

Đối với giám sát thường xuyên theo chương trình và thông qua công tác quản lý đảng viên hàng năm, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Qua đó kiểm điểm công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” đánh giá phân tích tình hình tư tưởng, chất lượng đảng viên. Hàng năm, Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các đảng viên luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên xây dựng kế hoạch của bản thân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, hằng năm. Qua theo dõi đảng viên Chi bộ thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện đề ra; không có đảng viên nào vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên trong thời gian tới, Chi bộ luôn chú trọng xác định các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa vi phạm đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, an toàn tài sản của Công ty, củng cố niềm tin của quần chúng vào tổ chức đảng, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của CBCNV đơn vị tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Chi bộ góp phần xây dựng Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty năm 2023; Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.     

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG