Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu của chi bộ, là khâu đầu tiên trong qui trình hoạt động, là cơ sở tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của chi bộ, của đảng viên; bảo đảm cho chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và xã hội.

 

 Trong những năm qua, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và các đồng chí bí thư chi bộ. Tập trung kiểm tra việc và kiểm tra người. Việc ở đây chủ yếu bao gồm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..; Người ở đây là cá nhân đảng viên của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát giúp chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất và kiểm tra thường xuyên, khi tiến hành cần hết sức uyển chuyển, tránh cứng nhắc. Bác chỉ rõ mục đích, tác dụng của công tác kiểm tra là giúp cho các cấp ủy đảng nắm chắc được tình hình lãnh đạo, chất lượng của các nghị quyết, chỉ thị …; tình hình thực hiện như thế nào, có gì đúng đắn, có gì sai lệch; ai chấp hành tốt, ai chấp hành chưa tốt, năng lực thực tế của mỗi người. Kiểm tra gắn với công tác tổ chức cán bộ, thể hiện sự quan tâm, sâu sát và để giúp cán bộ hoàn thiện mình chứ tuyệt nhiên không phải là bới móc, vạch lá tìm sâu: “Không phải ngày nào cũng kiểm tra. Nhưng thường thường kiểm tra để giúp họ rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến. Thế là không biết yêu dấu cán bộ”.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác giám sát của chi bộ đối với đảng viên, nhất là các đảng viên có chức vụ. Tăng hoạt động giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên, kết hợp cả giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp để có thông tin đầy đủ về đối tượng được giám sát. Thông qua giám sát, nếu thấy đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm thì đồng chí bí thư chi bộ và chi ủy phải nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Đối với đảng viên có nội dung phải giải trình, cấp ủy chi bộ yêu cầu đảng viên có giải trình, báo cáo làm rõ đúng sai, quy định thời gian phấn đấu khắc phục, sửa chữa, không để trở thành vi phạm; nếu có vi phạm cần báo cáo UBKT, Đảng ủy Công ty để tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Phương pháp giám sát trực tiếp tại các kỳ sinh hoạt chi bộ rất quan trọng, đòi hỏi cấp ủy chi bộ phải quán triệt ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên chân thành, thẳng thắn, công khai, không lợi dụng phê bình để đấu đá nội bộ. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xuôi chiều, ngại va chạm, nhất là đối với đảng viên có chức, có quyền hoặc có nhiều năm cống hiến. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải chủ động gợi ý nội dung cần giám sát, yêu cầu đảng viên được giám sát trình bày trung thực, đề nghị các đảng viên tham gia, đóng góp. Cấp ủy chi bộ thông báo kết quả giám sát gián tiếp để đảng viên trong chi bộ biết và tiếp thu hoặc mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp.

Đối với các chi bộ có nhiều đảng viên, làm việc theo 3 ca sản xuất và địa bàn làm việc phân tán như chi bộ PX Tuyển than 2, chi bộ PX Vận tải, chi bộ Px Giám định ... thì nên phát huy hình thức giám sát theo chuyên đề. Chi bộ phải phân công rõ nhiệm vụ cho đảng viên thì công tác giám sát mới phát huy triệt để tác dụng tích cực để nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy Công ty đối với các chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhất là việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ; đồng thời gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy.

 Thứ tư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp theo dõi, dự giám sát sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ trực thuộc tăng cường, chủ động tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Công ty, duy trì tinh thần đoàn kết vì nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Công ty. Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng đảng của Chi bộ, giám sát việc thực hiện chương trình kiểm tra giám sát  của chi bộ, việc khắc phục tồn tại hạn chế của cấp ủy, chi bộ, đảng viên ở chi bộ được phân công.

   Chủ tịch Hồ Chí Minh coi kiểm tra như là một phương tiện, một liều thuốc đặc hiệu chống lại các căn bệnh: “Nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo” và bệnh quan liêu, giấy tờ… Song, muốn đạt hiệu quả cao thì phải “khéo kiểm soát” tức là phải trên cơ sở khoa học, có hình thức, phương pháp kiểm tra linh hoạt, đa dạng. Phê phán nghiêm khắc thói làm việc quan liêu; thiếu kiểm tra, kiểm soát cụ thể; thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều; ngồi một nơi “chỉ tay năm ngón”. Cách làm việc như thế rất có hại. Nó làm cho lãnh đạo không đi sát với phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương, nghị quyết không được chấp hành đến nơi đến chốn. Phương pháp “Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào các tờ báo cáo mà phải đi đến tận nơi”. Kiểm tra từ trên xuống - tức là người lãnh đạo kiểm tra kết quả những công việc của cán bộ mình. Kiểm tra từ dưới lên - tức là quần chúng và cán bộ kiểm tra sự sai lầm của người lãnh đạo và bày tỏ cái cách sửa chữa sự sai lầm đó. Cách này là cách tốt nhất để kiểm tra các nhân viên. Người cho rằng: Có kiểm soát như thế mới hiểu rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu; mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các cơ quan; mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết. Muốn chống bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, muốn biết các nghị quyết có được thi hành không, thi hành có đúng không; muốn biết ai ra sức làm, ai làm cho qua chuyện, chỉ có một cách là khéo kiểm soát. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm tra khéo về sau khuyết điểm sẽ bớt đi.

Theo Bác: “không thể gặp ai cũng phải đi kiểm tra, người lãnh đạo phải tự mình làm việc kiểm tra, mới đủ kinh nghiệm và uy tín. Đồng thời cũng thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra: Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phải đích thân tiến hành kiểm tra, chứ không phải giao cho những người “ở địa vị thứ yếu”,   “Người lãnh đạo cần phải có một nhóm cán bộ nhiều kinh nghiệm và giàu năng lực để giúp mình đi kiểm tra. Ai đi kiểm tra việc gì, nơi nào nếu có sơ suất thì người ấy phải chịu trách nhiệm”.

Trong các hình thức, phương pháp kiểm tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao kiểm tra thường xuyên và kiểm tra trực tiếp. Người thường nhắc nhở: “Các đồng chí phụ trách ở các bộ, các ban, các ngành ở Trung ương cần phải thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết các công việc tại chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, đi kiểm tra giúp đỡ ít”. Kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, chứ không phải lúc làm lúc bỏ, “đánh trống bỏ dùi”; phải trở thành công việc thường ngày của các cấp ủy đảng (nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt). Mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Thứ năm, chú trọng việc kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên, như lời Bác dạy:  “Cán bộ kiểm tra phải học tập, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng. Đặc biệt phải nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật…làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng, phải chí công, vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế mới làm tốt được công tác kiểm tra”.

Cán bộ “khéo” kiểm tra là người “phải luôn luôn dùng lòng thân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những chỗ sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc”; “Nếu để sai lầm và khuyết điểm trở nên to tát rồi mới đem ra “chỉnh” một lần, thế là “đập” cán bộ. Cán bộ bị “đập” mất cả lòng tự tin, người hăng hái cũng hóa thành nản chí, từ nản chí đi đến vô dụng” .

Bác luôn nhắc nhở cán bộ phải thật thà tự phê bình và phê bình để giúp đỡ nhau tiến bộ: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải trên tinh thần vì sự tiến bộ của đảng viên và tổ chức đảng. Người làm công tác kiểm tra phải biết chung vui với thành tích của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời chia sẻ, giúp đỡ những trường hợp còn hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Bằng khả năng giáo dục, thuyết phục, khi tổ chức đảng, đảng viên cảm thấy xót xa, có ý chí và quyết tâm khắc phục những lỗi phạm, thiếu sót của mình gây ra thì công tác kiểm tra mới thực sự có hiệu quả.

Thứ sáu, tăng cường, nâng cao công tác giám sát cán bộ đảng viên của các tổ chức quần chúng trong Công ty và tại các đơn vị, góp phần phòng, chống nguy cơ suy thoái, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

    Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào quần chúng. Đảng “tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân để xây dựng Đảng” là nguyên tắc trong hoạt động của Đảng. Chính vì vậy: “muốn kiểm soát đúng thì cũng phải có quần chúng giúp mới được”. Những người lãnh đạo trông từ trên xuống chỉ thấy được một mặt của công việc, của sự đổi thay của mọi người nên sự trông thấy đó có hạn. Trái lại, dân chúng trông thấy công việc, sự đổi thay của mọi người. Mặt khác, họ trông thấy từ dưới lên và sự trông thấy cũng có hạn. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề cho đúng ắt phải hợp kinh nghiệm của hai bên lại. Bác chỉ rõ: “Lực lượng dân chúng nhiều vô cùng”, “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách đơn giản, mau chóng đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra”. Do vậy làm sao kết hợp cho được sự kiểm tra, giám sát của Đảng với sự giám sát của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Đó cũng chính là thực hiện chữ “Khéo” trong công tác kiểm tra, giám sát.

Vì vậy, khi mục đích, nhiệm vụ chính trị đã được xác định, quyết định đã được thông qua, thì nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên hàng đầu với trọng tâm của công tác lãnh đạo là tuyên truyền vận động và kiểm tra hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Có như vậy, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng mới đi vào và thấm sâu trong cuộc sống của CBCNV hiện thực hóa lời của Bác trong tác phẩm “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chính sách đúng đắn là nguồn gốc của thắng lợi. Song từ nguồn gốc đi đến thắng lợi thực sự, còn phải tổ chức, phải đấu tranh. Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích”.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát nêu trên nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng, trình độ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông –TKV trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: BCH Đảng Bộ Công ty

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG