Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2023

Trong công cuộc lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước và khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, thì công tác kiểm tra, giám sát có tác dụng, tầm quan trọng đặc biệt. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác kiểm tra của Đảng, Bác lưu ý “Công việc của Đảng và Nhà nước ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”. Bác coi công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm: “sửa đổi lối làm việc” Bác đã luận giải hết sức rõ ràng lãnh đạo đúng có nghĩa là: Phải quyết định mọi vấn đề đúng; phải tổ chức thực hiện sự thi hành cho đúng; phải tổ chức sự kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện đúng... Đồng thời, đánh giá rất cao ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra việc và kiểm tra người. Người thường xuyên nhắc nhở: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”. Có như vậy, sự lãnh đạo của Đảng không phải là viết nghị quyết và ra chỉ thị, mà điều quan trọng, lãnh đạo còn là tổ chức thi hành và kiểm tra việc thực hiện.

 Kiểm tra không chỉ là khâu cuối cùng của quy trình, mà nó đã đan xen vào tất cả các khâu, tạo nên sự hoàn chỉnh của cả quy trình lãnh đạo. Quy trình lãnh đạo của Đảng rất hoàn chỉnh, không thể cắt xén hoặc giảm bớt, xem nhẹ bất cứ khâu nào. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật nhằm thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Lãnh đạo là kiểm tra, điều đó hoàn toàn chính xác cả về lý luận và thực tiễn.

Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2023), mỗi cán bộ, đảng viên công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng và tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ đảng viên phải có kỷ luật nghiêm minh, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty năm 2023, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công ty số 1065-KH/ĐU, ngày 24/7/2023 về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023  và số 1015-KH/ĐU, ngày 24/5/2023 về tuyên truyền, phổ biến công tác Kiểm tra Đảng năm 2023; công văn số 1114-CV/ĐU, ngày 24/8/2023 về tăng cường viết và chia sẻ các tin, bài về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra đảng (16/10/1948-16/10/2023). Đảng ủy Công ty trân trọng giới thiệu với các đồng chí đảng viên và toàn thể CBCNV Công ty một số bài viết về Công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực; đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên trang thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Công ty; các trang mạng xã hội của Công ty, TKV và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG