Trang chủ > Tin tức sự kiện > GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022

Triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung Ương năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 750-KH/ĐƯ, ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về: Triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung Ương năm 2022. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022.

 

Với mục đích tiếp tục mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng và lan tỏa rộng rãi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 trong toàn Công ty. Qua đó góp phần Text Box: * fìnâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty tích cực tham gia Giải, góp phần tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đáng, đổi mới phương thức, nâng cao năng hrc lãnh đạo của cấp ủy các cấp, chất lượng của cả hệ thống chính trị.

Đảng ủy Công ty triển khai tới các cấp uỷ trong Đảng bộ Công ty cần bám sát, nghiêm túc triển khai Kế hoạch; phát huy vai trò cùa người đứng đầu cấp ủy trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Để Giải Búa liềm vàng thực sự trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người viết bài cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dải; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đây lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các đơn vị, Công ty và xã hội.

Nội dung tham dự giải:

+ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đấy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; cụ thề hóa Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XUI cùa Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

+ Đồi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.

+ Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đàng viên; thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW cua Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; gắn với thực hiện Kết luận sô 01- KL/TW cùa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cùa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty, Đảng bộ TKV, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, có định hướng tư tưởng đúng đắn, phát hiện vấn đề mới, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cùa Đảng bộ, đến đời sống xã hội, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy cùa Công ty, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

Khuyến khích các bài viết về gương người tốt việc tốt, tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”; bài viết về Đảng bộ Công ty, các Chi bộ tiêu biểu nói chung hoặc nối bật trong một lĩnh vực cua công tác xây dựng Đảng hay thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác lãnh chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với địa phương nơi có các đơn vị và Công ty đứng chân...

Theo đó, tiêu chí: Các tác phẩm, bài viết (bài viết kèm theo ảnh minh hoạ, vidieoclip, phóng sự ảnh, bài phóng sự...vv) tham dự Giải phải được đăng, phát trên Trang thông tin tổng hợp Tập đoàn: vinacomin.vn; phát trên đài truyền thanh và đăng trên trang tin nội bộ Công ty: tuyenthancuaong.vn.com; Các tác phẩmđược đăng, phát trên các đài, báo, tạp chí, cổng thông tin (được Bộ Thông tin và '2-20' Truyền thông cấp phép).

Thời gian, cách thức nhận tác phẩm: Tính từ ngày 30/11/2021 đến ngày 10/10/2022 (các tác phẩm đăng, phát sau ngày 10/10/2022 sẽ không đủ điều kiện để gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022). Các bài viết/tác phẩm tham dự Giải gửi về Văn phòng (bộ phận Truyền thông) từ nay đến 30/9/2022, theo địa chi email: thuongpham.ttco@gmail.com, để theo dõi tống hợp, thẩm định, biên tập, tuyên truyền.

Khen thưởng: Các tác phẩm, bài viết tham dự Giải, ngoài việc được trả nhuận bút theo quy chế số 1433/QD-TTCO, ngày 26/5/2021 của Giám đốc Công ty; Đảng uỷ Công ty thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều bài viết dự Giải có chất lượng cao, đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022. Tác phẩm/ bài viết được TKV lựa chọn dự thi và đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022: Thưởng từ l.000.000 đến 1.500.000đồng/ tác phẩm hoặc bài viết. Tác phẩm/ bài viết được Công ty lựa chọn gửi về TKV dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022: Thưởng từ 500.000đông đến 1.000.000 đồng/tác phẩm hoặc bài viết. Tác phẩm/ bài viết không gửi dự thi cấp trên: Thưởng 300.000 đồng/tác phẩm hoặc bài viết.

Các Chi bộ trực thuộc cấp ủy các đơn vị quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tham gia viết các bài/tác phẩm tham dự Giải với số lượng bài/ tác phẩm với số lượng tối đa không hạn chế và tối thiểu đạt chỉ tiêu phân bổ như sau (theo nhiệm vụ và số lượng thông tín viên, cộng tác viên của đơn vị): Chi bộ Khối Văn phòng: Có ít nhất 04 bài/tác phẩm tham dự; Chi bộ Khối Nghiệp vụ: Có ít nhất 03 bài/tác phẩm tham dự: Mỗi Chi bộ có ít nhất 02 bài/tác phẩm tham dự, gồm: Tuyển than 4, Vận tải, Điện nước, Khối Kỹ thuật, Trung tâm TT-VH; Các Chi bộ còn lại: Mỗi Chi bộ có ít nhất 01 bài tham dự.

Thông qua việc hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chì thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và kế hoạch, chương trinh hành động của Đảng bộ Công ty về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo niềm tin, khí thế, động lực đưa các Nghị quyết vào cuộc sống.

Giải Búa liềm vàng đã tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty; lan tỏa, biêu dương, nhân rộng những gương điển hình “người tốt, việc tốt”, gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”; phản ánh nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuât kinh doanh, công tác của các đơn vị và Công ty. Đồng thời cổ vũ động viên CBCNVC, người lao động Công ty thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 Các tin liên quan:
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  "Từ mùa thu ta đi xây ước mơ..."
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Hẹn cùng tháng Năm
  “Chữ ký số”- Lan tỏa một mô hình quản lý mới
  LAN TỎA MẠNH MẼ PHONG TRÀO THI ĐUA SẢN XUẤT, PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ
  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
  THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  TRẦN DUY YÊN – NGƯỜI TỔ TRƯỞNG GƯƠNG MẪU
  ĐIỂN HÌNH LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  BÀI DỰ THI BÚA LIỀM VÀNG: CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI THỢ “THẠO VIỆC”.
  PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 4 – DẤU ẤN SAU 2 NĂM THÀNH LẬP
  Bài viết tham dự giải búa liềm vàng 2022- chi bộ PX Kho bến 2
  Làm giàu giá trị hòn than
  Người truyền cảm hứng cho giấc mơ bóng đá của những cô gái TKV
  Tuyển than Cửa Ông và nỗ lực thực hiện tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”
  Làm tốt công tác xã hội hóa phục vụ ăn uống cho người lao động
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Doanh nghiệp “Vì người lao động”
  KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG XANH BỀN VỮNG
  Gương sáng nữ công nhân “Hai giỏi"
  BÀI VIẾT THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2022:
  BÀI DỰ THI: GIẢI BÚA LIỀM VÀNG CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ GẮN SẢN XUẤT VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
  Triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung Ương năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG