Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tổ chức các hoạt động trong Nữ công nhân viên chức lao động năm 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông và Chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2023;

        Căn cứ Hướng dẫn số 20, ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023; Quyết định số 2735/QĐ-TTCO, ngày 01/10/2018 của Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV, v/v ban hành Qui chế phối hợp hoạt động giữa Giám đốc và Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Công ty;

        Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 22 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 (2001- 2023); kỷ niệm 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (2010 - 2023), 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930 - 2023); Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963- 2023); 55 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt CNCB ngành Than 15/11 (1968- 2023); chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV, Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2022 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;... Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức các hoạt động trong Nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Công ty năm 2023 như sau:

          Chăm lo tốt đời sống, động viên nữ CNVCLĐ nêu cao tinh thần vượt khó; phát huy, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong các lĩnh vực công tác: Nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ, tham gia xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể, tạo nên các phong trào thi đua sôi nổi, để hoàn thành nhiệm vụ SXKD - ĐSXH của Công ty năm 2023, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.

          Các hoạt động phải được tổ chức với nội dung thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; chú trọng hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công.

        NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG          

1. Tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất, VHTT thiết thực trong nữ CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV, Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Tập đoàn và Công ty trong năm 2023.

2. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp về công tác Nữ công; kế hoạch số 381/KH-CĐTKV, ngày 24/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 08/01/2021 về kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và các Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đảm bảo mục tiêu và thích ứng linh hoạt, an toàn trong dịch bệnh Covid-19.

-  Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện và tiêu chuẩn để bổ sung, đề bạt, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, đặc biệt chú trọng trong công tác quy hoạch cán bộ nữ chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tuyên truyền sâu rộng về chương trình bảo vệ, phát triển việc làm bền vững cho nữ CNLĐ trong cách mạng công nghệ 4.0, nghiên cứu đổi mới tiếp cận với nữ CNLĐ thông qua sử dụng các nền tảng số: nhóm zalo, facebook, Instagram.. nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tăng lượng tương tác, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động nữ công Công đoàn trong tuyên truyền, vận động.

3. Triển khai tổ chức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực hoạt động hỗ trợ nữ CNLĐ phát triển kinh tế gia đình. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ/vay vốn, nhận giống vật nuôi, cây trồng phù hợp – triển khai giai đoạn 2, Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình từ 2022 – 2025. Nắm bắt các trường hợp nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đơn thân vượt khó để chia sẻ, động viên kịp thời.

4. Quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền “Dân số và phát triển” trong CNLĐ gắn với sự phát triển bền vững của đơn vị, ngành Than – Khoáng sản Việt Nam. Chủ động tổ chức, phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tập trung truyền thông, tư vấn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ, chú trọng tư vấn tiền hôn nhân, thực hiện tốt KHHGĐ sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt; bổ sung kiến thức nuôi dạy con, xây dựng gia đình CNLĐ “No ấm – Bình đẳng – Hạnh phúc”.

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em: Tiếp tục thực hiện các Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; Tuyên truyền, vận dụng các điều khoản trong Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Phòng chống lao động trẻ em đến năm 2030.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, tập trung vào việc thực hiện chế độ chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ…

5. Tăng cường sự phối hợp hoạt động với Ban VSTB Phụ nữ trong Công ty

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến hoạt động phong trào nữ CNLĐ, về bình đẳng giới, lồng ghép giới. Cập nhật những quy định pháp luật mới liên quan đến lao động nữ, công tác nữ công theo Luật Lao động 2019 (bổ sung), trong đó chú trọng tuyên truyền việc thực hiện chương X, Bộ Luật động. Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Luật bình đẳng giới với chủ đề “Vấn đề thực thi pháp luật về bình đẳng giới và nhận diện bình đẳng giới tại nơi làm việc”.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện chế độ chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chế độ thai sản, nuôi con nhỏ, …

- Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào nữ CNLĐ, công tác nữ công thi đua SXKD, trong đó quan tâm hơn đến đội ngũ nữ CNLĐ trực tiếp phục vụ, phụ trợ tại các đơn vị trực tiếp sản xuất.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, trong đó có phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”: Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp.

 - Vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 2; Tham gia Hội thi nấu ăn giỏi do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức dịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tổ chức hưởng ứng những ngày/tuần lễ áo dài “Di sản văn hoá Việt Nam” mà cao điểm vào các ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhằm lan toả vẻ đẹp áo dài, khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, đất nước Việt Nam.

          - Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-203) và kỷ niệm 93năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 (1930- 2023).

6. Tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà nhằm đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNLĐ nhân các ngày: kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng hành động Vì trẻ em (15/5-30/6), Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tết trung thu, 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11). Tham mưu với Chuyên môn, Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động gắn kết gia đình CNLĐ, hỗ trợ giáo dục trẻ em, tuyên dương các gia đình hiếu học, trẻ em vượt khó học giỏi, con CNLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2022 – 2023.

- Quan tâm, giúp đỡ con CNVCLĐ bị tật nguyền, thiểu năng, tự kỷ, mồ côi và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp Tết thiếu nhi 1/6, khai giảng, Tết Trung thu; các trường hợp đặc biệt đặc biệt khó khăn khi có biến cố rủi ro. Thăm hỏi Trường Mầm Non Cửa Ông.

7. Quan tâm hỗ trợ nữ CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn đơn thân, nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp Quỹ phụ nữ nghèo về Công đoàn TKV (mức đóng 10.000đ/ người/năm).

8. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công Công đoàn Công ty và Tiểu ban nữ công các đơn vị, để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn và lãnh đạo Công ty về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của CNVCLĐ. Bồi dưỡng, tập huấn các nội dung liên quan đến hoạt động Công đoàn, phong trào nữ CNVCLĐ, về bình đẳng giới. Cập nhật những quy định pháp luật mới liên quan đến lao động nữ khi thực hiện Bộ Luật lao động năm 2019.

9. Triển khai các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban VSTB Phụ nữ Tập đoàn TKV, BCH Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh. Tổ chức một số hội nghị chuyên đề để nâng cao chất lượng lao động nữ trong việc thực hiện tái cơ cấu lao động của Công ty vv...

KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí Công ty

 - Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 93 năm ngày thành lập Hội LH Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thăm hỏi và tặng quà các cháu là con CBCNV Công ty bị tật nguyền và các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu. Gặp mặt, tuyên dương, tặng quà các cháu là con CNVCLĐ Công ty đỗ đại học, đạt học bổng và các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp năm học 2022 – 2023; Tuyên dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, tổ chức hoạt động kỷ niệm 23 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

2. Kinh phí Công đoàn

- Kinh phí  cho nữ CNVCLĐ Công ty tham gia Hội thi nấu ăn giỏi do Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức dịp chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

          3. Kinh phí Giám đốc và Công đoàn Công ty

- Chi kinh phí cho toàn thể nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2023 và 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Chi kinh phí cho toàn thể CNVCLĐ nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

          - Phối hợp chi kinh phí và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác nữ dịp 8/3, 20/10...  năm 2023.

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG