Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch hành động số 365/KH-TLĐ ngày 09/10/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trong các cấp công đoàn với nội dung cụ thể như sau:
Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về vai trò, ý nghĩa
của phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với vấn đề bảo vệ môi trường và
phát triển bền vững để từ đó tham gia có trách nhiệm vào “cộng đồng dân cư” với tư
cách là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy văn hóa an toàn, xây
dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững trong đoàn
viên, người lao động. Góp phần cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới môi trường
làm việc an toàn, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, giảm
thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Yêu cầu kế hoạch hành động của Công đoàn TKV và các cấp công đoàn phải
phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược và Kế hoạch quốc
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được Chính Phủ
ban hành. Đề ra được bước đi cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm mà công
đoàn có thể tham gia, vận dụng sáng tạo, phù hợp với hoạt động của tổ chức công
đoàn và xây dựng được những giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực, khả thi để triển
khai các nhiệm vụ.
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao
động quan tâm đến thúc đẩy thực hiện Kế hoạch, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu
Đại hội Công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các năm tiếp theo.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:
1. Nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược Quốc
gia về tăng trưởng xanh trong các cấp công đoàn
1.1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 27-NQ/ĐƯ ngày 13/4/2022 của
Đảng ủy Tập đoàn về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường
trong TKVgiai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030
1.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ công
đoàn các cấp đối với công tác bảo vệ môi trường và thúc đẩy Chiến lược quốc gia về
tăng trưởng xanh là nhiệm vụ thường xuyên đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn
về phát triển bền vững và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và cả
nhiệm kỳ, có chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể.
1.3. Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
 
trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trong các cấp công đoàn. Chỉ đạo các cấp công
đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch đế nâng cao nhận thức vê tăng trưởng
xanh và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
1.4. Tham gia với cơ quan chuyên môn rà soát các quy định đã có của đơn vị
nhằm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
gắn với mục tiêu xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống.
2. Nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức
về tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trưòng.
2.1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các
cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở; cung cấp thông tin cho đoàn viên, người
lao động về các chuẩn mực, giá trị văn hóa sống xanh, lối sống xanh trong các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu tập thể công nhân. Từ đó nâng cao nhận thức, ý
thức trách nhiệm, tự giác thực hành thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm,
hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường.
2.2. Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; chú trọng
tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát với thực tế công việc của đoàn viên, người lao
động, ứng dụng, phát triển rộng rãi công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công
tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động
trong việc thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
2.3. Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn
các cấp, đoàn viên, người lao động kiến thức về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn
và bảo vệ môi trường. Phổ biến mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong việc thúc đẩy
tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhân rộng các mô hình
công đoàn vận động người lao động tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan,
khuôn viên nhà máy, cơ quan, đơn vị, xây dựng mô hình tổ tự quản tại các khu tập
thể đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động.
2.4. Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng
hành động về môi trường hằng năm nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh và
bảo vệ môi trường.
3. Phát động các phong trào thi đua
3.1. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức
phát động và thực hiện phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ
sinh lao động", các cuộc vận động: "Lối sống xanh", "Xanh hóa sản xuất", "Xanh
hóa tiêu dùng", phong trào 3T "Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng". Đưa các tiêu
chuẩn về thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với
môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp.
 
3.2. Phối hợp tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh
- Sạch” trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Triển khai thực
hiện Chương trình hành động xây dựng khu nhà ở công nhân mỏ “Sạch đẹp - Văn
minh”.
3.3. Nghiên cứu, điều chỉnh nội hàm phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp,
Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", bao gồm việc thay đổi tiêu chí chấm điểm việc
thực hiện xanh hóa cơ quan, doanh nghiệp, cải thiện môi trường làm việc, môi
trường cảnh quan xung quanh doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, đáp ứng tiêu chí
chung về doanh nghiệp xanh, mô hình công viên trong nhà máy.
3.4. Tích cực đăng ký đảm nhận các công trình phần việc về công tác môi
trường, trồng và chăm sóc cây xanh tại các khu vực bãi thải mỏ, khuôn viên nhà
xưởng, văn phòng làm việc..., Tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường,
gắn với việc thực hiện tốt phong trào ngày “Thứ bảy xanh”. Qua đó, góp phần nâng
cao ý thức tự giác cho người lao động trong công tác bảo vệ môi trường.
4. Nhiệm vụ, giải pháp về tham gia thanh tra, kiểm tra và giám sát việc
thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh
4.1. Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cấp công đoàn với cơ
quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy
định của pháp luật về bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện các vi phạm, các nguy
cơ, tác động tiêu cực đến môi trường; phát hiện ra các tồn tại, bất cập, khó khăn,
vướng mắc trong các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và Chiến lược quốc
gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.
4.2. Phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp
luật về quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh
nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động.
4.3. Tổ chức ra quân Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Tháng hành
động vì môi trường hằng năm. Đẩy mạnh tăng trưởng xanh trên cơ sở thực hiện Đề
án chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn, thực hiện triệt đế ứng dụng Voffice
trong tiếp nhận và xử lý văn bản, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy và tiết kiệm thời
gian, chi phí vận hành, quản lý.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia phối họp thực hiện các kế
hoạch, chương trình của các bộ, ngành, Tổng liên đoàn và cơ quan liên quan trong
việc thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.
Hướng dẫn Công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan
chuyên môn để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai
đoạn 2021 - 2030 ở đơn vị; thực hiện công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030 trong các cấp công đoàn.
 
Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về tăng trưởng
xanh; xây dựng ý thức thực hiện thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu
quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường bồi dưỡng, tập
huấn cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động kiến thức về tăng trưởng
xanh, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.
Yêu cầu Công đoàn Tổng công ty/công ty, đon vị trực thuộc căn cứ kế hoạch
này cụ thể hóa hoặc lồng ghép các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh vào chương
trình, kế hoạch hằng năm của cấp mình cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn
vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người
lao động về tăng trưởng xanh, xây dựng ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, bảo vệ môi trưòng.
Chỉ đạo, hưóng dẫn, hỗ trợ công đoàn bộ phận tích cực tham gia vào quá trình
thay đổi cơ cấu, công nghệ nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Chủ động
phối hợp với thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động tổ chức phát động và thực
hiện các phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch” trong Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ
sinh lao động”; “Ngày thứ bảy xanh”; “Lối sống xanh”; “Xanh hóa sản xuất”; phong
trào trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong cơ quan, doanh
nghiệp...
Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trong hệ thống công đoàn, đề nghị Công đoàn
Tổng công ty/công ty, đon vị trực thuộc nghiên cứu, cụ thể hóa thành chương trình,
kế hoạch hành động của cấp mình; phân công cán bộ theo dõi, tổ chức triển khai
thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực và định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về Công
đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao
động) để tổng hợp và đánh giá kết quả.


Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG