Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Căn cứ nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Chương trình làm việc toàn khóa số 652/CTr-CĐTKV của Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV). Ban Chấp hành Công đoàn TKV xây dụng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
 1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chủ yếu của chương trình đến các cấp công đoàn nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ), qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 2. Nội dung, chương trình hoạt động của các cấp Công đoàn TKV cần tập trung hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động và các chỉ tiêu chủ yếu đã được đại hội công đoàn các cấp quyết nghị.
 3. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ); thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên và người lao động, xây dựng Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.
 4. Việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ. Cán bộ công đoàn cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 1. Mục tiêu tổng quát: “Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyn, lợi ích hp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có bản lĩnh, sáng tạo, tâm huyết và trách nhiệm; Khơi dậy và phát huy phong trào thỉ đua yêu nước của công nhân mỏ, thực hiện khát vọng phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”,

Khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh - Sáng tạo - Thiết thực”,

 1. Chỉ tiêu phấn đấu

2.1 Nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện

 1. Kết nạp 100% người lao động được tuyển dụng vào tổ chức công đoàn.
 2. Phấn đấu 80% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học trở lên và được đào tạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn.
 3. Hằng năm có trên 80% tổ công đoàn, 85% công đoàn bộ phận và 85% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 4. Hằng năm giới thiệu từ 900 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên sang Đảng xem xét kết nạp và có từ 700 đoàn viên trở lên được kết nạp Đảng.
 5. Hằng năm, 100 % đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định của Chính phủ và Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tập đoàn ban hành. Thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản tốt hơn so với quy định của pháp luật cho người lao động.
 6. Hằng năm, 100% người lao động cần tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về tranh chấp lao động được công đoàn tham gia hỗ trợ.
 7. 100% công nhân lao động ốm đau, nằm viện được tổ chức công đoàn thăm hỏi. Công đoàn TKV trực tiếp thăm hỏi 10.000 lưọt người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 8. Đăng ký đảm nhận từ 1.000 công trình, phần việc/năm; trong đó 20 công trình/năm trở lên đăng ký công trình cấp Công đoàn TKV.
 9. Đăng ký thực hiện 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, họp lý hóa sản xuất trở lên được các cấp công nhận hàng năm; ít nhất 200 cá nhân đạt danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo, 40 cá nhân trở lên được Tổng Liên đoàn xét tặng bằng Lao động sáng tạo.
 10. Hằng năm, hỗ trợ xây mới, sửa nhà cho từ 100 gia đình công nhân trở lên theo tiêu chí chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn.
 11. 100% công đoàn cơ sở có đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 12. 100% nữ CNLĐ đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Hai giỏi.
 13. Thu tài chính công đoàn đạt 100% dự toán được Tổng Liên đoàn giao, 100% đơn vị thực hiện việc công khai tài chính theo quy định.
 14. Hằng năm, Công đoàn TKV và 100% công đoàn cơ sở trở lên có kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát (KTGS) chuyên đề về chế độ chính sách đối với người lao động.
 15. Hằng năm, 100% công đoàn các cấp tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp trước khi gửi báo cáo quyết toán về công đoàn cấp trên; ít nhất 20% công đoàn cơ sở được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính, giám sát tài chính.

2.2 Nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia phối hợp

 1. Hằng năm phát động thi đua phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng từ 5% trở lên.
 2. Phấn đấu giai đoạn 2023 - 2028 giảm ít nhất 10% số vụ TNLĐ và số người bị tai nạn lao động so với giai đoạn 2018 - 2023.
 3. 100% CNLĐ được học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Tập đoàn và các đơn vị.
 4. 100% các đơn vị trực thuộc Tập đoàn có Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quỹ phúc lợi, khen thưỏng và Quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chuyên môn.
 5. 100% khu nhà ở tập thể công nhân đảm bảo tiêu chí chương trình xây dựng khu tập thế công nhân mỏ: “Sạch đẹp - Văn minh”. Phối hợp triển khai thực hiện Đề án xây mới các khu nhà ở cho người lao động theo mô hình nhà lưu trú công nhân.

23. Khâu đột phá

 1. Tập trung nguồn lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đảm bảo về tiền lương, điều kiện làm việc, phúc lợi thợ mỏ.
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm và uy tín, có kỹ năng và phương pháp hoạt động.
 3. Đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Chuyển đổi số toàn diện trong các hoạt động công đoàn, uu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

 1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định của Chính phủ; trọng tâm là công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng Nghị quyết liên tịch về hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức, nâng cao chất lượng Hội nghị người lao động; tích cực tham gia xây dựng Thỏa ước lao động tập thể các đơn vị và Tập đoàn.

Chủ động phối hợp với chuyên môn định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động, kịp thời chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách có tác động đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động..

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách liên quan như việc làm, tiền lương, bệnh nghề nghiệp, bồi dưỡng hiện vật, ăn ca, nhà ở, các thiết chế, phúc lợi phục vụ người lao động.., nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động trong quá trình thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp tại một số đơn vị..

Tập trung đầu tư cho hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ người lao động, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người lao động, đảm bảo đoàn viên, NLĐ có nhu cầu đều được tư vấn và hỗ trợ kịp thời; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát cùng cấp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháp luật lao động.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động; kiến nghị đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, áp dụng công nghệ mới có tính an toàn và năng suất cao. Phối hợp tố chức các Hội thi ATVSV giỏi, thi thợ giỏi, thi cấp cứu mỏ bán chuyên; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

 1. Tập trung chăm lo lợi ích thiết thực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động

Phát huy các mô hình chăm lo đã được triển khai thực hiện tốt, tiếp tục nâng tầm thụ hưởng, mở rộng quy mô các chương trình mang thương hiệu Công đoàn TKV.

Tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần và duy trì chất lượng các chế độ phúc lợi cho người lao động mang bản sắc riêng của TKV đã được thỏa thuận trong TƯLĐTT, các quy chế, quy định của Tập đoàn và các đơn vị như chế độ ăn định lượng, ăn ca; phúc lợi Thợ mỏ, tham quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị; khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, bệnh bụỉ phổi; bố trí phương tiện đi lại; chế độ tắm giặt, nhà ở/khu lưu trú công nhân, bảo hiểm... Thường xuyên nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập của người lao động để kịp thời cùng chuyên môn có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chế độ tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu của Tập đoàn.

Phối hợp với chuyên môn xây dựng các chính sách đãi ngộ để thu hút những cán bộ quản lý giỏi và công nhân có trình độ, kinh nghiệm tại các dây chuyền sản xuất chính, đặc biệt là quan tâm đến đời sống, quyền và lợi ích của nhũng người lao động làm việc ở những vị trí trọng điểm, đặc thù, có độ phức tạp, cần phải có sự tâm huyết, bản lĩnh và trình độ cao. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các cơ chế, chính sách khác biệt đối với người lao động làm các công việc đặc thù, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở tất cả các ngành nghề trong Tập đoàn để thu hút và giữ chân nguồn lực lao động.

Thường xuyên rà soát gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời có các hình thức trợ cấp, hỗ trợ, thăm hỏi thường xuyên. Đảm bảo 100% CNLĐ bị TNLĐ nặng, BNN, nằm viện dài ngày, bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm được Công đoàn động viên, thăm hỏi, trợ cấp, giải quyết các chế độ chính sách theo quy định. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây, sửa nhà ở từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn từ nguồn kinh phí đóng góp của người lao động và nguồn Quỹ phúc lợi của Tập đoàn và các đơn vị. Đề xuất với Đảng, Chính phủ, Tổng Liên đoàn về các cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng các khu nhà ở lưu trú công nhân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo cho người lao động đã và đang phát huy tác dụng và có hiệu ứng lan tỏa cao như Chương trình: “Doanh nghiệp vì người lao động, “Tết Thợ mỏ”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Phúc lợi Thợ mỏ”; “Vinh quang thợ mỏ”; “Ngày truyền thng Thợ mỏ”; chương trình nhà ở công nhân, Mái m công đoàn...

 1. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường chuyển đổi các hình thức truyền thông sang công nghệ số hóa, đồng thời tiếp tục kết hợp đổi mới, sáng tạo các hình thức truyền thông truyền thống để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Tập đoàn; tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; truyền thống “Kỷ luật và Đng tâm về quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên, người lao động; tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp. Tích cực tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội...

Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội trong CNVCLĐ để định hướng tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Đổi mới phương pháp hoạt động của cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên của tổ chức công đoàn.

Đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền gắn với điều kiện thực tiễn người lao động TKV. Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để số đông người lao động được tham gia và thụ hưởng, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội: Website công đoàn TKV; Website Tập đoàn TKV; Media Vinacomin, fanpage Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV..

Tích cực tuyên truyền, lan tỏa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Thợ mỏ; nghiên cứu, triển khai các sản phẩm Đề án: “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thòi kỳ mới”; xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản vững mạnh.

Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông về tổ chức công đoàn tới người lao động; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

 1. Đối mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lưọng hoạt động công tác nữ công, chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ

Đẩy mạnh phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thi kỳ mới”,

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động. Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ; phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của lao động nữ, hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vũng, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng.

Duy trì thực hiện hiệu quả nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn TKV: Quỹ Phụ nữ nghèo và Quỹ Tình người nhằm chia sẻ những khó khăn với các nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống. Tăng cường các hoạt động xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tiếp tục triển khai Đề án: hỗ trợ nữ công nhân lao động khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

 1. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững

Tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp. Tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Lao động giỏi, thu nhập cao”, “Giành năng suất kỷ lục”; “cơ giới hóa, tự động hóa, chuyn đi số”; ‘‘Ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao”; “Sáng kiến, Sáng tạo, Sáng xanh sạch ”; phấn đấu giành danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”; “Doanh nghiệp vì người lao động” và các phong trào thi đua chuyên đề của tổ chức công đoàn: “Tháng Công nhân, Tháng hành động về AT-VSLĐ”, “Tháng cao đim công đoàn tham gia quản lý về AT-VSLĐ ”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà ”; Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Xây dụng khu tập th “Sạch đẹp - Văn minh”...

Vận động CNLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ các công trình, sản phẩm, đặc biệt là các công trình chào mừng: Đại hội Đảng các cấp, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày thành lập Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, Anh hùng Lao động, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời, tạo sự lan toả, khích lệ động viên người lao động.

Tiêu chí đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng theo hướng cụ thể, trọng tâm, lượng hóa được thành tích, định lượng được tiêu chuẩn, bảo đảm khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, tiếp tục nâng cao tỷ lệ khen thưởng dành cho người lao động trực tiếp.

 1. Xây dựng tổ chức công đoàn, tích cực tham gia xây dng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vng mạnh; đy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các cấp công đoàn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Tập đoàn TKV phát triển bền vững; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giám sát, kiểm tra.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chưong trình hành động của Tổng Liên đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Hoàn thiện công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, gắn công tác quy hoạch cán bộ với sử dụng cán bộ thuộc diện quy hoạch, cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở. Tập trung đổi mới chất lượng nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cấp bộ phận và cấp cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín; có kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn chuyên nghiệp, biết động viên, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tập hợp, rèn luyện, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tích cực tham gia tổ chức thành công đại hội và chương trình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tăng cường tập huấn, đào tạo cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở và chủ tịch công đoàn bộ phận.

Đối mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức công đoàn. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban Kiểm tra công đoàn cấp trên đối với cấp dưới. Chú trọng đổi mới, kiện toàn công tác kiểm tra công đoàn các cấp, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra đảm bảo có kỹ năng và phương pháp công tác hiệu quả.

UBKT Công đoàn các cấp tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của tổ chức công đoàn.

 1. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tập trung nguồn kinh phí cho nhiệm vụ mang lại lợi ích thiết thực đối với đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác quản lý thu tài chính công đoàn. Tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung chi các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức công đoàn.

Tích cực triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác tài chính công đoàn nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn vào nề nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tiết giảm chi, ưu tiên kinh phí cho công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động và đào tạo tập huấn cán bộ công đoàn.

 1. Đẩy mạnh công tác đối ngoại

Chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn về hợp tác quốc tế. Duy trì, củng cố quan hệ song phương hiện có, tích cực thiết lập các mối quan hệ mới với công đoàn các nước. Thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Công đoàn Công nghiệp và sản xuất toàn cầu IndustriALL.

Duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các công đoàn địa phương có hoạt động của TKV và các đơn vị trong khối thi đua các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

 1. Đối mới phương thức hoạt động, đáp ứng với tình hình mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng hoạt động về công đoàn cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trọng tâm; phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành các cấp; tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bám sát sự lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự phối hợp của chuyên môn và các đoàn thể tạo nên sức mạnh tập thể trong hoạt động công đoàn các cấp.

Phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể ban chấp hành trong xây dựng, ban hành và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của các cấp công đoàn, đảm bảo thiết thực ngắn gọn, khả thi, sát thực tiễn, dễ thực hiện. Cụ thể hóa phương thức hoạt động công đoàn bằng quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình công tác cụ thể.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công đoàn các cấp theo hướng luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và giải quyết kịp thời những phản ánh chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số, cải cách hành chính tổ chức hoạt động công đoàn.

 Các tin liên quan:
  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT "VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN"
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG