Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về vai trò, ý nghĩa của phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh với vấn đề bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; để từ đó tham gia có trách nhiệm vào “cộng đồng dân cư" với tư cách là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; thúc đẩy văn hóa an toàn, xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường và tiêu dùng bền vững trong đoàn viên, người lao động. Góp phần cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới môi trường làm việc an toàn, "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, giảm thiểu tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngày 08/11/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty. Trong đó, đề ra được bước đi cụ thể, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn có thể tham gia, vận dụng sáng tạo; phù hợp với hoạt động của tổ chức công đoàn và xây dựng được những giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực, khả thi để triển khai các nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động quan tâm đến thúc đẩy thực hiện Kế hoạch, gắn với thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các năm tiếp theo.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đặt ra như sau:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về: Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong TKV giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030. Nghị quyết 46 NQ/ĐU, ngày 03/01/2019 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV về lãnh đạo công tác môi trường giai đoạn 2020-2023, tầm nhìn đến 2030 và kết luận số 231-KL/DU, ngày 18/01/2021 của Đảng ủy Công ty về đánh giá thực hiện Nghị quyết số 46-NQ ĐU, ngày 03/01/2019.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và ban chấp hành các công đoàn bộ phận đối với công tác bảo vệ môi trường và thúc đẩy Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là nhiệm vụ thường xuyên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn về phát triển bền vững và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ, có chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Tham gia với cơ quan chuyên môn rà soát các quy định đã có của đơn vị nhằm sửa đổi, bổ sung cho phủ hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh gắn với mục tiêu xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh cho các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các công đoàn bộ phận. Cung cấp thông tin cho đoàn viên, người lao động về các chuẩn mực, giá trị văn hóa sống xanh, lối sống xanh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động trong toàn Công ty. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác thực hành thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường.

Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát với thực tế công việc của đoàn viên, người lao động. Ứng dụng, phát triển rộng rãi công nghệ thông tin và mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong việc thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp, đoàn viên, người lao động kiến thức về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Phổ biến mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhân rộng các mô hình công đoàn vận động người lao động tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, khuôn viên trong Công ty và các đơn vị. Tham gia xây dựng mô hình tổ tự quản tại các khu vực được giao, quản lý đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động.

Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động về môi trường hằng năm nhằm thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Dẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động", các cuộc vận động: "Lối sống xanh", "Xanh hóa sản xuất", "Xanh hóa tiêu dùng", phong trào 3T "Tiết kiệm - Tái chế - Tái sử dụng". Tham gia đưa các tiêu chuẩn về thực hiện lối sống văn minh, tiêu dùng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của Công ty.

Phối hợp tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch" trong Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. Tham gia với chuyên môn định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm, tổ chức kiểm tra, chấm điểm thi dua theo tiêu chí môi trường “Sáng – Xanh - Sạch” tại các đơn vị.

Tích cực đăng ký đảm nhận các công trình phần việc về công tác bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh tại các khu vực bãi thải, khuôn viên nhà xưởng, văn phòng làm việc...Tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trưởng, gắn với việc thực hiện tốt phong trào ngày “Thứ bảy xanh". Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác cho người lao động trong công tác bảo vệ môi trường.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với cơ quan chức năng và chuyên môn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để kịp thời phát hiện các vi phạm, các nguy cơ, tác động tiêu cực đến môi trường; phát hiện ra các tồn tại,bất cập, khó khăn, vướng mắc trong các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Phối hợp với chuyên môn kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động.

Tham gia, tổ chức ra quân Hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường hằng năm. Đẩy mạnh tăng trưởng xanh trên cơ sở thực hiện Đề án chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn, thực hiện triệt để ứng dụng Voffice trong tiếp nhận và xử lý văn bản, giảm thiểu sử dụng văn bản giấy: tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, quản lý.

Công đoàn bộ phận các đơn vị căn cứ kế hoạch này cụ thể hóa hoặc lồng ghép các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh vào chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của cấp mình cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về tăng trưởng xanh, xây dựng ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia vào quá trình thay đổi cơ cấu, công nghệ nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc. Chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch" trong Công ty; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; “Ngày thứ bảy xanh”, “Lỗi sống xanh”: “Xanh hóa sản xuất”; phong trào trồng cây xanh, vườn hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong Công ty, đơn vị...

                                                            Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG