Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-TLĐ ngày 18/10/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 02/10/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai như sau:
- Tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức,
lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt
Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao
động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự
tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn
viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây
dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp
vào thành công chung của Đại hội.
- Động viên, khích lệ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các
cấp, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp,
tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào CNVCLĐ,
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn
Việt Nam ngày càng vững mạnh.
- Thực hiện tuyên truyền đúng nội dung, định hướng với các hình thức
tuyên truyền phong phú, hiệu quả; rà soát thông tin, kịp thời nhận diện, đấu tranh
phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp
công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội.
- Tố chức các chương trình, hoạt động, sản phẩm tuyên truyền phong phú,
đa dạng, có sức lan tỏa, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thống nhất nội dung,
hình ảnh nhận diện của tổ chức Công đoàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh
lãng phí, phô trương, hình thức.
- Sử dụng hiệu quả tối đa các hình thức, phương thức tuyên truyền; đảm
bảo nội dung, hình thức tuyên truyền đều có thông điệp, ý nghĩa...
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn
Việt Nam vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết
số 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị khóa
XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban
 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân
Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết
số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và
hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
2. Vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân,
tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ đại hội; những thành tựu, đóng góp nổi bật
của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai
cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3. Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn
Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong các cấp Công đoàn; những mô hình hoạt
động công đoàn hiệu quả; gưong tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu,
CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo.
4. Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tâm quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn
Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các
phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp
công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.
5. Kết quả đại hội công đoàn các cấp; diễn biến, kết quả Đại hội XIII Công
đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ
nhiệm kỳ 2023 - 2028.
HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền miệng thông qua các hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo
viên, tuyên truyền viên, hội nghị, hội thảo, tọa đàm...
2. Tuyên truyền trên hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử của Trung
ương, địa phương Ngành và các đơn vị. Trong đó, trang thông tin điện tử của các
cấp công đoàn đóng vai trò chủ đạo, mở chuyên trang, chuyên mục dẫn dắt thông
tin, tổ chức tuyên truyền và phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm
sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
3. Tuyên truyền trên hệ thống tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo...) do
các cấp công đoàn quản trị, vận hành; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động
tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên tài
khoản mạng xã hội cá nhân.
4. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thông từ cấp cơ sở, các tài liệu, sản
phẩm tuyên truyền; tuyên truyền qua các cuộc thi...
5. Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu, băng-rôn, pa-
nô, áp-phích, phướn thả, màn hình Led.. .tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn
vị; trên các tuyến đường chính, khu vực có đông người lao động như khu tập thể,
 
chung cư, nhà giao ca.
6. Tuyên truyền thông qua các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công
đoàn Việt Nam như: thăm, động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn
cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; phát động các chương
trình, hoạt động thi đua lao động, sản xuất, công tác, gắn biển công trình; tôn vinh,
biểu dương, khen thưởng cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tham mưu xây dựng và đôn đốc
triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Phối
hợp tổ chức tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên các Trang
Thông tin điện tử Công đoàn TKV, fanpage Công đoàn TKV; chỉ đạo, hướng dẫn
công tác tuyên truyền trên mạng xã hội và hệ thống truyền thông của các đơn vị.
Chia sẻ tín hiệu truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội trên hệ thống trang
thông tin điện tử, mạng xã hội của các cấp công đoàn, đồng thời thông báo đến
đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động theo dõi.
Công đoàn các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên
truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam theo nội dung và hình thức phù hợp
với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị.
Triển khai tuyên truyền cổ động trực quan từ ngày 20/11/2023.
Đề nghị công đoàn các đơn vị chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả kế
hoạch tuyên truyền và báo cáo kết quả về Công đoàn TKV (qua Ban TG-NC) cùng
với báo cáo công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2023.


Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG