Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông , phát huy vai trò trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khoá X

Bám sát nội dung Nghị quyết số 22 của Hội nghị TW 6, Khóa X trong việc “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, 10 năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã luôn tích cực vận dụng sáng tạo, triển khai có hiệu quả Nghị quyết trong các hoạt động. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Công ty phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng để Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao được ghi nhận bằng phần thưởng cao quý của do Chủ tịch nước tặng thưởng: Huân chương Lao động Hạng nhất cùng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn TKV đã trao tặng.

  Công đoàn Công ty luôn làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CNVCLĐ. Triển khai sâu rộng, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới người lao động dưới nhiều hình thức phong phú như: Thông qua hội nghị, tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu, hội thi, Đài truyền thanh nội bộ, bảng tin, bảng ảnh; các báo, tạp chí của địa phương và Trung ương; lồng ghép vào hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ vv... đã từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ và CNVC.

Công tác tham gia xây dựng Đảng được Công đoàn quan tâm chú trọng. Nhiều công nhân lao động đã trưởng thành trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn. Hàng năm Công đoàn Công ty đều chọn cử đoàn viên ưu tú để giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng. 10 năm qua đã có 445 đoàn viên công đoàn được kết nạp đảng. Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ phận đồng thời là UVBCH  hoặc Phó Bí thư cấp ủy của các đơn vị nên thuận lợi cho các hoạt động. Nội dung hoạt động đã bám sát nghị quyết của cấp uỷ đồng cấp và chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp của Công đoàn Công ty.

Công đoàn Công ty đã tích cực thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ cơ sở. Đội ngũ cán bộ BCH công đoàn từ Công ty đến đơn vị có trên 90% là đảng viên, 80% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 16 đồng chí đã qua lớp đại học phần Công đoàn; 21/24 Chủ tịch Công đoàn bộ phận giữ chức vụ chuyên môn từ Phó Quản đốc, Phó Trưởng phòng trở lên; trên 30 % UVBCHCĐBP tuổi dưới 45; có 41% CTCĐBP tuổi dưới 50. Thực hiện chủ trương về tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, Công đoàn đã cùng với chuyên môn bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp khi có sự thay đổi để ổn định tổ chức và hoạt động có nề nếp. Việc kiện toàn, sắp xếp  đội ngũ cán bộ công đoàn  luôn được thực hiện  đúng quy chế, quy trình, đảm bảo khách quan phát huy dân chủ; từng bước thực hiện nhất thể hóa UVBCH Công đoàn Công ty là CTCĐBP (Khóa XXXI  có 12/17 UVBCH Công đoàn Công ty là CTCĐ BP). Công đoàn đã xây dựng quy hoạch gắn với đào tạo và bố trí cán bộ. Sau hai nhiệm kỳ đại hội, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn của Công ty tiếp tục được kiện toàn, góp phần duy trì ổn định các mặt hoạt động.

 Việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới nội dung để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được Công đoàn Công ty quan tâm triển khai có hiệu quả. Thực hiện chương trình "Phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở ", hằng năm, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận tuyên truyền vận động công nhân mới được tuyển dụng gia nhập tổ chức công đoàn. Trong 10 năm qua, đã kết nạp được gần 400 đoàn viên mới. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. Công đoàn Công ty đã tổ chức và phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, trình độ cho trên 1000 lượt cán bộ công đoàn bộ phận và tổ trưởng công đoàn.

         Phối hợp với chuyên môn tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động, qua đó giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong hoạt động thực tiễn. Chủ động tham gia với cơ quan chuyên môn trong việc bố trí, sắp xếp, sử dụng, quản lý lao động; góp ý; đề xuất những giải pháp trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu lao động, lựa chọn phương án đổi mới bộ máy quản lý, sắp xếp lại lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ các đơn vị, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

        Công đoàn Công ty đã chỉ đạo UBKT Công đoàn phối hợp giải quyết kịp thời, đúng qui định, thấu tình đạt lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm CNVCLĐ vi phạm nội quy lao động và các quy định trong quản lý. UBKT Công đoàn thường xuyên phối hợp với UBKT Đảng uỷ, Ban thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra, pháp chế và kiểm toán nội bộ Công ty trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật, giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với Phòng TPK, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động và Luật Công đoàn tại 24 Công đoàn bộ phận; kiểm tra, xác minh và hướng dẫn kiện toàn hồ sơ để giải quyết chế độ cho trên 1.000 đoàn viên công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên với nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, giám sát chuyên đề và đột xuất theo chương trình, kế hoạch; mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, lĩnh vực, đối tượng, phương pháp tiến hành. Bên cạnh đó, Công đoàn đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn, bám sát Nghị quyết của Đảng và các chương trình công tác của Công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của Công ty để đại diện, chăm lo bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia quản lý; giáo dục, động viên người lao động phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, xuất phát từ tình hình thực tế đội ngũ CNVCLĐ trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương 6 (khóa X), Công đoàn Công ty tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các đoàn thể quần chúng của đơn vị, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tích cực đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ, thạo việc, có nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và tâm huyết, để  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 và giai đoạn thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ; tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ở cơ sở. Củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Chủ động đề ra và thực hiện các phương pháp hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt. Đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra và tự kiểm tra tại các công đoàn bộ phận; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Công ty Tuyển than Cửa Ông và tập đoàn TKV phát triển bền vững.

 

 Bùi Hải YếnCác tin liên quan:
  Tuyên dương 50 CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Trao tiền hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin
  Công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV: Khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất
  TKV đạt doanh thu cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác AT-VSLĐ
  Giải nữ Vô địch Quốc gia 2019: Than khoáng sản Việt Nam đè bẹp Sơn La
  Đội nữ Than – Khoáng sản Việt Nam dành chiến thắng trong trận ra quân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông "điểm sáng" trong công tác Bảo vệ Môi trường
  Tuyển than Cửa Ông đã xuất khẩu tiêu thụ than cục 4a.1, cục 5a.1 đầu tiên của năm 2019 ra thị trường Nhật Bản
  Gặp mặt đội bóng đá nữ TKV thi đấu giải Vô địch quốc gia 2019
  LÀM TỐT CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH THẮNG LỢI TOÀN DIỆN
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV GIÀNH GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO
  TKV triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
  CBCNV phân xưởng Giám Định thi đua lao động sản xuất hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019
  Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
  Thơ về an toàn, vệ sinh lao động
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Hưởng ứng tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
  Tuyên truyền về AN TOÀN - Dưới góc nhìn của người lao động
  Tích cực hưởng ứng tháng AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2019
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tháng 5/2019
  Sơ kết công tác SXKD - ĐSXH tháng 4/2019
  Kết nạp hội viên Hội CCB năm 2019

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG