Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương;

Căn cứ Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-BCT-CĐCT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua năm 2023.

Để ghi nhận và khuyến khích các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương, Bộ Công Thương hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty, Doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Hóa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là đơn vị) tổng kết, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương năm 2023, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng khen thưởng
 1. Tập thể
 1. Các đơn vị thuộc Bộ;
 2. Các Tổng công ty, Doanh nghiệp thuộc Bộ;
 3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 4. Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Hóa chất Việt Nam;
 5. Các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương.
 1. Cá nhân
 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong biên chế, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên đang làm việc tại các tập thể nêu tại các điểm a, b, c, d mục 1.1 Công văn này;
 2. Cá nhân khác có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương.
 1. Hình thức khen thưởng (khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ ngành Công Thương năm 2023):

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 1. Tiêu chuẩn khen thưởng
 1. Tập thể
 • Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN theo đúng quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của (Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; Phân xưởng, Tổ đội sản xuất kinh doanh; Bộ phận chuyên trách về ATVSLĐ; các Ban Chỉ đạo);
 • Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người, bị thương nặng nhiều người, không để xảy ra sự cố cháy nổ;
 • Thực hiện tốt Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, Phương án phòng chống cháy nổ và các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ;
 • Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và vận động quần chúng thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN;
 • Đảm bảo môi trường và cảnh quan nơi làm việc xanh, sạch, đẹp.
 1. Cá nhân
  1. Đối với cán bộ quản lý
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ về ATVSLĐ-PCCN thuộc phạm vi được phân công quản lý;
 • Xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định về công tác ATVSLĐ tại đơn vị;
 • Có giải pháp/biện pháp về kỹ thuật hoặc tổ chức quản lý triển khai có hiệu quả công tác ATVSLĐ trong phạm vi được phân công quản lý.
  1. Đối với người lao động (bao gồm cả Tổ trưởng, Đội trưởng và tương đương)
 • Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của đơn vị, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất;
 • Là hạt nhân tích cực trong phong trào ATVSLĐ-PCCN, Tháng hành động về ATVSLĐ;
 • Có thành tích trong việc phát hiện, tham gia xử lý các nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.
 1. Số lượng đề nghị khen thưởng
 • Các Tập đoàn đề xuất khen thưởng không quá 20 cá nhân và 15 tập thể;
 • Các Sở Công Thương và Tổng công ty thuộc Bộ đề xuất khen thưởng không quá 10 cá nhân và 05 tập thể;
 • Các Doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ đề xuất khen thưởng không quá 04 cá nhân và 02 tập thể.
 1. Thẩm quyền trình khen thưởng
 1. Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ và Doanh nghiệp do Bộ Công Thương quản lý trình khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị;
 2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương;
 3. Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Hóa chất Việt Nam trình Bộ Công Thương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thuộc phạm vi quản lý của Tập đoàn.
 1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng (02 bộ bản chính, có đóng dấu giáp lai) gồm:

 • Tờ trình đề nghị khen thưởng;
 • Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen thưởng hoặc Biên bản họp của đơn vị đối với đon vị không có Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thành phần gồm: Lãnh đạo đơn vị, cấp ủy và đại diện Công đoàn;
 • Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình khen thưởng;
 • Danh sách trích ngang tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và tóm tắt thành tích.
 1. Tổ chức thực hiện
 1. Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị thẩm định Hồ sơ đề nghị khen thưởng; trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ - cơ quan thường trực Hội đồng);
 2. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng quy định;
 3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Công Thương (qua Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, số 25 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 04.2221.8314; Fax: 04.2221.8321).

Bộ Công Thương đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên thông tin, trao đổi với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

 

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG