Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)

Tiêu chuẩn xét trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân được quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý về tiêu chuẩn khi xét trình khen thưởng theo thành tích và công trạng như sau:
1. Đối với tập thể
1.1. Bằng khen của Thủ tưóng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2022
Xét tặng cho tập thể đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ về thành tích toàn diện giai đoạn 2014-
2015, hoặc 2015 - 2016, hoặc 2016 - 2017;
- Sau khi được tặng Bằng khen cấp Bộ của một trong các giai đoạn nói trên,
các năm tiếp theo đến năm 2022 liên tục đạt danh hiệu và có quyết định công
nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và trong giai đoạn 2018-2022 (giai đoạn
trình xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ) có 01 lần được tặng Cờ thi
đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện, hoặc có 02 lần được tặng Bằng khen
cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện.
1.2. Huân chưong Lao động hạng ba giai đoạn 2018 - 2022
Xét tặng cho tập thể đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Có quá trình xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên;
- Đă được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích giai
đoạn, trong đó có năm cuối của giai đoạn là 2015, hoặc 2016, hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các năm tiếp theo
đến năm 2022 liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và trong giai
đoạn 2018- 2022 có 02 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích
toàn diện, hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn
diện và 01 lần được tặng Bằng khen cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện.
1.3. Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn 2018- 2022
Xét tặng cho tập thể đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích giai đoạn,
trong đó có năm cuối của giai đoạn là 2014, hoặc 2015, hoặc 2016, hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng ba, các năm tiếp theo đến
năm 2022 liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và trong giai đoạn
2018-2022 có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 01 lần được tặng Cờ
 
thi đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện, hoặc có 03 lần được tặng Cờ thi
đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện.
1.4. Huân chuông Lao động hạng nhất giai đoạn 2018 - 2022
Xét tặng cho tập thể đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhì về thành tích giai đoạn,
trong đó có năm cuối của giai đoạn là 2014, hoặc 2015, hoặc 2016, hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, các năm tiếp theo đến
năm 2022 liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và trong giai đoạn
2018-2022 có 01 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 02 lần được tặng Cờ
thi đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện, hoặc có 04 lần được tặng Cờ thi
đua cấp Bộ/ủy ban về thành tích toàn diện.
2. Đối với cá nhân:
2.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018 - 2022
a) Xét tặng cho cá nhân đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Bằng khen cấp Bộ về thành tích toàn diện giai đoạn 2014 -
2015, hoặc giai đoạn 2015 -2016, hoặc giai đoạn 2015 -2017;
- Sau khi được tặng Bằng khen cấp Bộ về thành tích toàn diện, các năm tiếp
theo đến năm 2022 liên tục được công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đạt
danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cơ sở;
- Có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp
cơ sở.
b) Xét tặng cho công nhân, người lao động trực tiếp lập được thành tích giai
đoạn, đạt các tiêu chuẩn sau:
Liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong giai đoạn 2018-2022, có
sáng kiến mang lại lợi ích giá trị cao, có phạm vi ảnh hưởng cấp đơn vị thuộc ủy
ban; có đóng góp tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp
nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.
2.2. Huân chương Lao động hạng ba giai đoạn 2018 - 2022
a) Xét tặng cho cá nhân đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích giai
đoạn, có năm cuối của giai đoạn là 2014, hoặc 2015, hoặc 2016 hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các năm tiếp theo
đến năm 2022 liên tục được công nhận “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đạt danh
hiệu “Chiến sỹ thi đua” cơ sở;
 
- Có ít nhất 02 sáng kiến được công nhận theo quy định và được ứng dụng,
mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng từ TKV trở lên.
b) Xét tặng cho công nhân, người lao động trực tiếp lập được thành tích giai
đoạn, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2018 đến năm 2022;
có 02 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao và được cấp Bộ công
nhận; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao
trình độ chuyên môn, tay nghề.
2.3. Huân chương Lao động hạng nhì giai đoạn 2018 - 2022
a) Xét tặng cho cá nhân đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba về thành tích giai đoạn, có
năm cuối của giai đoạn là 2014, hoặc 2015, hoặc 2016; hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng ba, các năm tiếp theo đến
năm 2022 liên tục lập được thành tích xuất sắc; được công nhận hoàn thành xuất
sẳc nhiệm vụ; đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
- Trong giai đoạn có ít nhất 03 sáng kiến được công nhận theo quy định và
được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương trong
ngành, lĩnh vực.
b) Xét tặng cho người công nhân, lao động trực tiếp lập được thành tích giai
đoạn, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2018 đến năm 2022;
có 03 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích cao và được cấp Bộ công
nhận; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao
trình độ chuyên môn, tay nghề.
2.4. Huân chương Lao động hạng nhất giai đoạn 2018 - 2022
a) Xét tặng cho cá nhân đạt đồng thời các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Huân chương Lao động hạng nhì về thành tích giai đoạn, có
năm cuối của giai đoạn là 2014, hoặc 2015, hoặc 2016; hoặc 2017;
- Sau khi được tặng Huân chương Lao động hạng nhì, các năm tiếp theo đến
năm 2022 liên tục lập được thành tích xuất sắc; được công nhận “hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ” và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở;
- Trong giai đoạn trình xét khen thưởng có ít nhất 04 sáng kiến được công
nhận theo quy định và được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng,
nêu gương trong toàn quốc.
 
b) Xét tặng cho công nhân, người lao động trực tiếp lập được thành tích
giai đoạn, đạt các tiêu chuẩn sau:
- Liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm 2018 đến năm 2022;
có 04 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lợi ích giá trị cao và được cấp Bộ
công nhận; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dường, giúp đỡ đồng nghiệp nâng
cao trình độ chuyên môn, tay nghề.


Các tin liên quan:
  Sôi nổi phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
  TKV triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  TKV đón tàu “xông cảng” và rót trên 41.000 tấn than tiêu thụ trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão
  Phân công nhiệm vụ tổ chức rót tấn than đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ năm 2022 - Phan Thủy (TTVH)
  TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cổ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ & giải pháp trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Năm 2022: Kết quả công tác điều hành sản xuất, công nghệ, cơ điện - vận tải và đầu tư xây dựng, môi trường, PCTT-TKCN (Phan Thủy-TTVH)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành vư­ợt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội 6 tháng đầu năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của cấp uỷ, uỷ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (Phan Thủy-TTVH)
  Phương án làm đường tạm phục vụ thi công cân tầu hỏa động tiêu thụ cảng Chính
  Kết quả thực hiện công tác phối hợp bảo vệ ANTT, an toàn tài sản năm 2022 giữa Công ty với lực lượng An ninh trên địa bàn
  Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ công đoàn hàng năm (Cẩm Thúy)
  10 sự kiện tiêu biểu trong công tác Phòng, quân sự của tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - Vũ Hằng
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
  Khen thưởng, các văn bản báo cáo và thời gian thực hiện (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2022 và tiêu chuẩn danh hiệu cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
  Bình xét các danh hiệu thi đua năm 2022 của Công ty (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ 12 - năm 2023 (Quỳnh Anh)
  Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm - Năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
  Phân xưởng Điện Nước thực hiện tốt việc triển khai phần mềm Nhật lệnh sản xuất tại đơn vị.
  Phân xưởng Điện Nước tổ chức thành công Hội nghị người lao động phân xưởng Năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tiến - Quản đốc phân xưởng đạt 100% tín nhiệm cao trong cuộc bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm tại Hội nghị.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG