Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028

Căn cứ hướng dẫn số 64/HD-TLĐ, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thực hiện chỉ thị số 44-CT/ĐU, ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công
đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ
2023-2028. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) triển khai
công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn TKV
và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp cán bộ đoàn viên; công nhân, viên
chức, lao động (CNVCLĐ) trong Tập đoàn TKV thống nhất về nhận thức và hành
động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và người lao động để tổ
chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công
đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn TKV; góp phần xây dựng mục tiêu,
phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công đoàn TKV và các đơn vị.
Cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động TKV phát huy
tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu
nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống
“Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, phấn đấu
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao lập thành tích chào mừng đại hội
công đoàn các cấp.
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chuyên môn các cấp trong tập
trung giải quyết những vấn đề có liên quan đến cán bộ đoàn viên, người lao động và
tổ chức Công đoàn.
Yêu cầu bám sát chỉ đạo, định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,
Đảng ủy Tập đoàn, quán triệt phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” kết hợp tuyên truyền đại hội công
đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với
tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
nhất là các chính, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt
Nam.
Tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, hiệu quả cao, các mô hình hay,
cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua để
thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.
Hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin
tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII
Công đoàn Việt Nam; xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là
 
ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn.
Hoạt động tuyên truyền cần chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo thời gian
và tiến độ đã đặt ra. Các hoạt động cần tổ chức thường xuyên vào các thời điểm,
trước, trong và sau đại hội để tạo ra sự lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ.
Thời gian triển khai: từ quý IV/2022 đến hết tháng 12/2023.
Nội dung tuyên truyền tổng quát
Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp
công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu
tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước
và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp,
Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo văn kiện
và việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp.
Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội
Công đoàn TKV nhiệm kỳ 2018-2023; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài
học kinh nghiệm.
Những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong tổ chức, triển khai nghị
quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công
đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực
lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xét chọn, tôn vinh những tấm gương lao động
giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động công đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các hoạt động văn hóa, thể thao; chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên,
người lao động... chào mừng đại hội công đoàn các cấp và 60 năm Ngày thành lập
tỉnh Quảng Ninh; kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp đoàn đại biểu công nhân, cán
bộ ngành Than 15/11 ( 1968-2023).
Kết quả đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII
Công đoàn Việt Nam.
Nội dung tuyên truyền cụ thể
Giai đoạn 1: Từ quý IV/2022 đến tháng 4/2023
Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội công đoàn cấp bộ phận và cấp cơ sở;
nội dung và việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành
Công đoàn TKV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp.
Kế hoạch số 385 KH/CĐTKV ngày 15 tháng 8 năm 2022 về tổ chức Đại hội
 
công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ
VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kết quả triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn
TKV nhiệm kỳ 2018-2023; những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm
sáng tạo trong tổ chức, triển khai nghị quyết Đại hội V Công đoàn TKV.
Phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: việc làm,
tiền lương, điều kiện lao động...; các đề xuất của đoàn viên, người lao động gửi đại
hội công đoàn các cấp; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm
việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.
Kết quả đại hội công đoàn các cấp, nghị quyết, các quyết nghị của đại hội về
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị
quyết đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Tuyên truyền các hoạt động tổng kết, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá
nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác công đoàn và
thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.
Giai đoạn 2: Từ tháng 5/2023 đến hết tháng 12/2023
Tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội VI Công đoàn TKV; ý
kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các ý kiến đề xuất gửi Đại hội
VI Công đoàn TKV.
Tuyên truyền trước, trong đại hội kết quả hoạt động phong trào, kết quả thực
hiện các chỉ tiêu, chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 của công
đoàn TKV.
Tuyên truyền về kết quả đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028,
không khí đại hội, ý kiến của đại biểu dự đại hội, sự quan tâm của CNVCLĐ ngành
đối với các vấn đề được thảo luận tại đại hội.
Tuyên truyền nghị quyết; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội VI
Công đoàn TKV, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028.
Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Công
đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam,
nhiệm kỳ 2023-2028.
Các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội VI Công đoàn TKV.
Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương,
ngành: mở chuyên mục, chuyên đề, bài viết về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội
VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp Đại
hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đăng tải các dự thảo
văn kiện đại hội công đoàn các cấp và ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao
 
động; quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội;
thông tin về đại hội và kết quả đại hội.
Đăng tải các tin, bài viết về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn
TKV trên Internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) do công đoàn quản trị.
Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ
các thông tin tích cực về đại hội trên mạng xẫ hội.
Các hoạt động tuyên truyền khác
Thông qua hội nghị ban chấp hành, cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên; tổ
chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình nội bộ tại các
đơn vị.
Tuyên truyền qua hình thức triển lãm thành tựu, triển lãm ảnh, cụm áp phích,
bảng ảnh, băng rôn, bảng điện tử., tại nơi có đông đoàn viên, người lao động như
văn phòng, nhà giao ca bến xe, khu chung cư, tập thể...
Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương, tài liệu tuyên truyền,
tờ gấp, bản tin thông báo nội bộ, băng đĩa, phim, Video) để tuyên truyền; đồng thời
gửi về Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV để làm tư liệu theo đề nghị phục
vụ Đại hội VI Công đoàn TKV.
Thông qua phát động các phong trào thi đua; tổ chức hội nghị, tuyên dương các
mô hình hay, cách làm sáng tạo; gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn
các cấp và Đại hội VI Công đoàn TKV. Các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử giai cấp
công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các
cấp và Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giao Ban Tuyên giáo - Nữ công xây
dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp để triển
khai tới các đơn vị và kế hoạch tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn TKV.
Xây dựng chuyên mục “Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI
Công đoàn TKV, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam” trên website, fanpage Công
đoàn TKV. Đăng tải các hoạt động, cập nhật tin tức, chào mừng đại hội, kết quả,
nghị quyết đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.
Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương và ngành thực hiện
các chuyên đề tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp; tuyên truyền trên cổng
Thông tin điện tử Công đoàn TKV, fanpage Công đoàn TKV. Cung cấp tài liệu có
liên quan để phục vụ đại hội công đoàn các cấp.
Xây dựng phóng sự về hoạt động của công đoàn TKV và các cấp nhiệm kỳ
2018-2023; đặt bài viết tuyên truyền trên các báo Trung ương, địa phương...
Công đoàn TKV tổ chức triển lãm kết quả, thành tựu hoạt động đã đạt được
trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; chỉ đạo công đoàn các đơn vị thực hiện công tác tuyên
truyền tại Đại hội VI Công đoàn TKV.
 
Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng thành công của
đại hội; các nội dung tuyên truyền theo yêu cầu của Tổng Liên đoàn.
Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch của Công đoàn TKV báo cáo
cấp ủy, phối hợp cơ quan chuyên môn đồng cấp để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ
chức thực hiện tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.
Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, CNVCLD trước, trong,
sau khi diễn ra đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội
XIII Công đoàn Việt Nam, để định hướng kip thời.
Tổ chức, hưởng ứng phát động các phong trào thi đua, các hoạt động lập thành
tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, đại
hội công đoàn các cấp.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hội thảo, tọa đàm tại cơ sở
gắn với chủ đề tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp.
Cung cấp các thông tin, hình ảnh, bài viết về hoạt động để tuyên truyền trên
website, fanpage Công đoàn TKV.
Tổ chức thực hiện các cụm pano ảnh, triển lãm tại những nơi tập trung đông
người lao động như bến xe ca, khu tập thể, nhà giao ca; tham gia phối hợp với các
đơn vị trong Vùng thực hiện nội dung tuyên truyền tại Đại hội Công đoàn TKV theo
kế hoạch.
Căn cứ vào kế hoạch này, công đoàn các cấp báo cáo cấp ủy, phối hợp với
chuyên môn đồng cấp để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, tạo không khí thi
đua sôi nổi, chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn
Than – Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018
- 2023. Cẩm Thúy


Các tin liên quan:
  HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT "VÒNG TAY CÔNG ĐOÀN"
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG