Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Hướng dẫn số: 489/HD-CĐTKV ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021”; Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-CĐTKV, ngày 5/11/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; Căn cứ tình hình thực tế.

Công đoàn Công ty hướng dẫn bình xét khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2021, cụ thể như sau:

Việc bình xét khen thưởng trong tổ chức công đoàn phải đảm bảo công  khai, chính xác, công bằng và kịp thời; đúng số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng. Xét khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân; thành tích ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức đó. Chú trọng khen thưởng cá nhân là nhân viên, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác.

Lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại các công đoàn bộ phận để khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng phải đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Công đoàn Công ty.

          a. Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”

           Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2021.

-  Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty, đơn vị;

 b. Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

          -  Là tổ tiêu biểu trong số tổ đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến năm 2021.

-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công đoàn giao;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

-  Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên;

- Sinh hoạt đầy đủ theo quy định. Giữ vững đoàn kết nội bộ, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Công đoàn, Công ty, đơn vị.

          c) Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty: Do các Ban của Công đoàn đề xuất, báo cáo BCH và BTV Công đoàn Công ty duyệt.

           - Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Là cá nhân điển hình tiêu biểu trong số “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”  hàng năm của đơn vị .

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” 

- Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn do Công đoàn Công ty phát động.

+ Là tập thể xuất sắc tiêu biểu trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm của Công đoàn Công ty.

+ Tập thể không có cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Tỷ lệ bình xét: Có phụ lục kèm theo.

-  Căn cứ tình hình thực tiễn và hàng năm, Công đoàn Công ty sẽ quy định tỷ lệ % tối đa các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để xét tặng cho các tập thể và cá nhân.

        *Lưu ý: Các đồng chí Lãnh đạo Công ty; Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty; Bí thư Đoàn thanh niên, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; UBKT, Ban Nữ công, Kế toán Công đoàn Công ty; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty; Bí thư các chi bộ, Quản đốc; Trưởng phòng; Trưởng các Ban của Đảng; Trưởng tiểu Ban nữ công, Trưởng Tiểu ban Thanh tra nhân dân các Phân xưởng; Khối phòng ban: Công đoàn bộ phận các đơn vị lập danh sách (theo mẫu 3) cùng với danh sách đoàn viên công đoàn xuất sắc của đơn vị về Công đoàn Công ty để Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xét duyệt riêng. 

 Các công đoàn bộ phận căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Công ty, các công đoàn bộ phận báo cáo cấp uỷ đơn vị và thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại công đoàn bộ phận theo quy định gửi về Công đoàn Công ty trước ngày 23/11/2021, hồ sơ gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn bộ phận trong năm công tác. 

- Báo cáo tự chấm điểm công đoàn bộ phận trong năm công tác (có biểu tiêu chí chấm điểm kèm theo). Mẫu 1.

2. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích.

3. Hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua của đơn vị, gửi về Văn phòng Công đoàn Công ty trước ngày 28/11/2021, bao gồm:

- Danh sách tổng hợp Tổ công đoàn xuất sắc năm 2021. Mẫu 2

- Danh sách Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021. Mẫu 3

- Tổng hợp kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua của đơn vị năm 2021. Mẫu 4

- Tóm tắt, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể và cá nhân. Mẫu 5, Mẫu 6, Mẫu 7.

* Lưu ý: Các đơn vị báo cáo chậm hoặc không báo cáo sẽ bị trừ điểm thi đua, hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

- Các báo cáo, chấm điểm và hồ sơ  đề nghị các danh hiệu thi đua của đơn vị làm trên phông chữ Times New Roman, lập bảng biểu trong Excel, đồng thời gửi vào địa chỉ: buihaiyenttco@gmail.com.

Công đoàn Công ty hướng dẫn các công đoàn bộ phận tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại. Tổ chức thẩm định, đánh giá quyết định xếp loại công đoàn bộ phận theo thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các công đoàn bộ phận, Công đoàn Công ty tổng hợp xếp loại, làm căn cứ để công đoàn bộ phận bình xét danh hiệu thi đua "Tổ Công đoàn xuất sắc" và "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc" theo tỷ lệ quy định, thông báo mức xếp loại đánh giá đến các công đoàn bộ phận, thời gian trước ngày 25 tháng 11 năm 2021.

Báo cáo kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn Công ty gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trước ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, gắn với tổng kết năm.

(Ban tổ chức Công đoàn Công ty gửi phụ lục chấm điểm chi tiết, tỷ lệ bình xét và các mẫu biểu, kèm theo hướng dẫn, qua địa chỉ mail: congdoanttco@gmail.com mật khẩu: ttco28071929).

          Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các công đoàn bộ phận phản ảnh về Ban tổ chức Công đoàn Công ty để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xem xét quyết định.

                                      

Cẩm Thúy (1.384)

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG