Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác chỉ đạo và hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay. Là cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn. Công đoàn Công ty chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện việc đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận trong năm.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động được thực hiện mỗi năm một lần. Quy trình các bước đánh giá, xếp loại cần phải cụ thể. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là căn cứ để đánh giá, xếp loại Ban Chấp hành (BCH) công đoàn hàng năm trong thực hiện trách nhiệm và quyền được giao, đồng thời làm căn cứ để phân bổ tỷ lệ bình xét "Tổ Công đoàn xuất sắc",  "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc", "Giấy khen" của BCH Công đoàn Công ty hàng năm.

Để đánh giá tổng kết hoạt động công tác năm 2021, Công đoàn Công ty hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận các đơn vị, cụ thể như sau:

Đối với các công đoàn bộ phận sau khi thành lập mới đã đi vào hoạt động đủ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31/12/2021); hoặc sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất đã hoạt động đủ 06 tháng trở lên (áp dụng cho cả tổ công đoàn, tính đến thời điểm 31/12/2021).

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại: Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Hàng năm, các công đoàn bộ phận đánh giá chất lượng của các tổ công đoàn và tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của công đoàn bộ phận; Báo cáo kết quả về Công đoàn Công ty để theo dõi, tổng hợp, thẩm định, đánh giá và quyết định xếp loại.

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn

a) Cơ cấu thang điểm

- Nhóm tiêu chí 1: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 2: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 3: Khung điểm tối đa 15 điểm;

- Nhóm tiêu chí điểm thưởng: Khung điểm tối đa 5 điểm.

(có phụ lục chấm điểm chi tiết đối với công đoàn bộ phận kèm theo)

b) Xây dựng biểu điểm và cách chấm điểm

- Các nội dung tiêu chuẩn quy định tại hướng dẫn này được xây dựng biểu điểm với số điểm tối đa. Căn cứ mức độ kết quả đạt được của từng nội dung để tính điểm, kết quả đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng (thang điểm chấm cho mỗi ý tối thiểu là 0,5 điểm).

- Điểm thưởng: Căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm và kết quả thực hiện của các công đoàn bộ phận, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ xem xét các nội dung để đánh giá điểm thưởng, chỉ cho điểm thưởng khi các công đoàn bộ phận có những thành tích xuất sắc trong các nội dung sau :

- Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ). Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.

- Có sáng kiến, mô hình đổi mới nội dung, phương thức trong việc chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn được Công đoàn Công ty công nhận.

- Thực hiện đạt hiệu quả cao quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

- Có thành tích xuất sắc, có vai trò tích cực trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động khác do Công đoàn Công ty chỉ đạo, phát động.

 

c) Xếp loại chất lượng công đoàn bộ phận

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận theo 04 mức dưới đây :

- Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là những Công đoàn bộ phận tiêu biểu, nổi bật được lựa chọn từ những công đoàn bộ phận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (số lượng không quá 20% số công đoàn bộ phận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ), đồng thời có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

+ Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, không để xảy ra sự cố thiết bị loại 1, loại2.

+ Triển khai đạt hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty và chuyên môn phát động.

+ Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn

+  Không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Không tiêu chí nào chấm dưới 80% tổng số điểm.

- Công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên (không có tiêu chí nào chấm đạt dưới 50% số điểm tối đa)

- Công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

- Công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm dưới 50 điểm.

Lưu ý: Công đoàn bộ phận để xảy ra tai nạn lao động mà không báo cáo kịp thời theo quy định bị trừ 5 điểm thi đua. Công đoàn bộ phận không thực hiện tự đánh giá, xếp loại thì Công đoàn Công ty quyết định xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Công đoàn bộ phận Khối Dân Đảng mức xét khen thưởng tương đương với các đơn vị thuộc Khối III.

Cẩm Thúy (1.180)

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG