Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12/11/2019 và Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ, ngày 14/9/2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Căn cứ Quyết định số 468/QĐ - CĐTKV ngày 05/11/2019, của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 như sau:

 

VỀ DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP TLĐ

Bao gồm: Cờ thi đua xuất sắc; Cờ thi đua chuyên đề: “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Văn hóa, Thể thao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Bằng khen xuất sắc cho tập thể, cá nhân; Bằng khen cho tập thể, cá nhân theo chuyên đề: “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Văn hóa, Thể thao”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Tiêu chuẩn, số lượng thực hiện theo Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12/11/2019 và Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ, ngày 14/9/2020 của Đoàn chủ tích Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Căn cứ số lượng cờ thi đua và bằng khen với Tổng liên đoàn trong năm 2021, Công đoàn TKV, sẽ quyết định số lượng bằng khen cho các tập thể, cá nhân cấp TLĐ từng chuyên đề.

Các hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp TLĐ không đạt, thì được xem xét để khen thưởng cấp Công đoàn TKV nếu đủ tiêu chuẩn.

DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CP CÔNG ĐOÀN TKV

Cờ thi đua xuất sắc: Được xét tặng cho các công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc chấm điểm và xếp loại xuất sắc, có thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm và được lựa chọn trong những đơn vị xuất sắc theo Khối thi đua của Công đoàn TKV, bao gồm: Khối Hầm lò; Khối Mặt bằng, Lộ thiên; Khối Sàng tuyển, Tiêu thụ than; Khối Điện lực, Cơ khí; Khối Dịch vụ, Thương mại; Khối Sự nghiệp.

Cờ thi đua chuyên đề:

  • Cờ “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”: Tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 332/CĐTKV, ngày 23/10/2020 của Công đoàn TKV.
  • Cờ “Văn hóa, Thể thao” tiêu chuẩn như sau:

+ Là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu các hoạt động VHTT do Tập đoàn TKV đã tổ chức. Có hình thức linh hoạt tổ chức các hoạt động VHTT phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của đơn vị.

+ Có mạng lưới cộng tác viên hoạt động tích cực, có nhiều tin bài được đăng tải trên trang Website Công đoàn TKV, Media Tập đoàn hoặc các báo đài Trung ương và địa phương cấp tỉnh.

+ Có tham gia các cuộc thi do Tổng Liên đoàn, Tập đoàn và Công đoàn TKV tổ chức năm 2021; đơn vị có cá nhân đạt giải cao.

  • Cờ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu chuẩn như sau:

+ Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của khối thi đua thuộc Công đoàn TKV.

+ Có trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 80 % gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.

+ Tổ chức tốt hoạt động nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, các hoạt động chăm lo về giới.

+ Có các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp với tình hình dịch bệnh covid 19; thăm hỏi nữ CNLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid 19, nữ đơn thân, bị bệnh hiểm nghèo, nữ khó khăn.

+ Tham gia hoạt động do Công đoàn TKV tổ chức như: ủng hộ áo dài, chương trình kết nối trái tim.

  • Cờ “Chăm lo đời sống” tiêu chuẩn như sau:

+ Có tiền lương của NLĐ đạt từ 100% kế hoạch trở lên.

+ Duy trì mức ăn ca cho người lao động không thấp hơn năm 2020, không có đơn thư kiếu kiện liên quan đến chế độ chính sách và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

+ 100% người lao động đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng chống Covid, không có người lao động từ chối tiêm.

+ Không để sảy ra ca nhiễm F0, trừ trường hợp do yếu tố khách quan.

+ Kịp thời rà soát, tổng hợp và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh theo quy định của Công đoàn TKV.

+ 100% người lao động bị cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh theo quyết định của các cơ quan chức năng được trả lương đúng quy định.

Bằng khen cho tập thể, cá nhân: Căn cứ vào đăng ký và thành tích cụ thể của các đơn vị, Công đoàn TKV sẽ xác định cụ thể số lượng cờ thi đua đối với từng chuyên đề, đảm bảo tổng số cờ thi đua chuyên đề và cờ xuất sắc không quá 60 cờ.

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Công đoàn TKV” xét tặng cho các cá nhân cán bộ công đoàn chuyên trách, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân 02 lần liên tục, liền kề năm đề nghị đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có sáng kiến, đề tài khoa học có phạm vi ảnh hưởng tích cực trong hoạt động của tổ chức công đoàn và được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp đề nghị khen thưởng.

HỐ SƠ KHEN THƯỞNG

Bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở/Công đoàn các Tổng công ty trực thuộc Công đoàn TKV (mẫu s 01);Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu s 02); Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể (không quá 05 trang A4) cá nhân (không quá 04 trang A4) phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (mẫu sổ 06 và mẫu so 07); Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (không quá 1/4 trang A4), nêu rõ được những thành tích tiêu biểu theo tiêu chuẩn (mẫu số 03);Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

Hình thức nộp:

Hồ sơ khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn: 01 bộ scan kèm theo file mềm + 02 bộ bản giấy (đóng quyển).

Hồ sơ khen thưởng cấp Công đoàn TKV: 01 bộ scan kèm theo file mềm + 01 bộ bản giấy (lưu đơn vị và gửi về Công đoàn TKV khi có yêu cầu).

Để giảm thiểu việc nộp hồ sơ bằng bản giấy về Công đoàn TKV, các đơn vị cần chủ động áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có, để thực hiện việc lưu trữ, sao gửi và chuyển tài liệu đảm bảo đúng quy định và kịp thời.

Bản scan phải đảm bảo rõ nét, scan riêng từng báo cáo của tập thể, cá nhân thành từng file và đặt tên cụ thể cho từng file báo cáo (VD: Bao cao thanh tich Cong doan A.... hoặc Bao cao thanh tich Nguyen Văn A...”). Sau đó tổng hợp nén rar hoặc zip... thành một thư mục chung và đặt tên cho thư mục là “Cong ty         de nghi khen thuong nam 2021 + Bản scan và file mềm gửi về Ban CSPL & QHLĐ theo địa chỉ Email: tuyentndm@gmail.com.

TỔ CHC THỰC HIỆN

Các đơn vị rà soát đăng ký thi đua đầu năm và đối chiếu với tiêu chuẩn tại Quy chế thi đua khen thưởng, nếu có thay đổi so với đăng ký, đơn vị phải có giải trình bằng văn bản và bổ sung đăng ký thi đua (theo mẫu), đảm bảo tuân thủ nguyên tắc các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua. Tổ chức đánh giá, phân loại, bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo đúng nguyên tắc.

Căn cứ vào thành tích đạt được trên các mặt công tác và đăng ký thi đua của các đơn vị năm 2021, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công đoàn TKV bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng các cấp. Không xét cho những trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ và nộp muộn theo thời gian quy định. Hồ sơ gửi về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn TKV, số 226 - Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội, trước ngày 30/11/2021. (Riêng Hồ sơ “Chiến sỹ thi đua Công đoàn TKV” gửi trước 30/12/2021).

Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG