Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2022 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị dự toán thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động.

 

Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Xác định được số phải thu tài chính công đoàn năm 2022 và tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn.

Dự toán chi tài chính công đoàn cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nội dung chi tập trung cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

Trong năm dự toán, khi Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản mới ban hành.

Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán

Về thu kinh phí công đoàn: Số thu kinh phí công đoàn được xác định trên cơ sở số lao động phải đóng kinh phí công đoàn và tiền lương bình quân của lao động. Cách xác định cụ thể như sau:

Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ: Các công đoàn cơ sở phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị. số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2021, khuyến khích các đon vị lấy được số liệu sát thời điểm lập dự toán 2022, số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng phải nộp KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2022.

Về quỹ lương thu kinh phí công đoàn: Quỹ tiền lương xác định thu kinh phí công đoàn năm 2022 tại các đơn vị được xác định từ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2021 có xác định yếu tố tăng trưởng nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục “Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ” của quy định này.

Số dự toán thu KPCĐ khu vực SXKD tại các Công ty cổ phần, liên doanh; là dữ liệu để nhập Phần mềm thu KPCĐ khu vực SXKD năm 2022 theo Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tống Liên đoàn; Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ ngày 10/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hướng dẫn 1095/HD-CĐTKV ngày 31/12/2018 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn.

Về thu đoàn phí công đoàn: Số thu ĐPCĐ năm 2022 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương II Quyết định số 351/QĐ-CĐTKV ngày 31/03/2017 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2022 tại các cấp công đoàn đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2020 được duyệt. Trường hợp các đơn vị có số thu ĐPCĐ sụt giảm so với năm 2020, cần có thuyết minh giải trình chi tiết về việc này.

Về thu khác: Trên cơ sở số thực hiện theo báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2020, số ước thực hiện năm 2021, các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2022 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu.

Về chi tài chính công đoàn: Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của TLĐ. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí...Việc cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, tài sản phải cân đối từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy tại các cấp công đoàn. Để dự phòng cho năm sau tối thiểu là 10°/o/ tổng nguồn được sử dụng trong năm. Nguồn tài chính tích lũy được sử dụng chi tối đa 50% khi sử dụng tài chính tích lũy phải báo cáo xin ý kiến Công đoàn TKV bằng văn bản.

Phân phối tài chính công đoàn: Thực hiện theo kết luận của Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ tại Thông báo số 399/TB-TLĐ ngày 13/8/2021 của Tổng Liên đoàn; quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 2/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

Năm 2022, CĐCS được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí công đoàn và 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được sử dụng số thu kinh phí theo phân cấp của TLĐ và 80% tổng đoàn phí của công đoàn cơ sở.

Chi của công đoàn cấp trên cơ sở: Thực hiện theo Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; Quyết định 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn.

Chi của công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Quyết định của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Nội dung và phạm vi thu - chi tài chính công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện theo quy định số 351/ QĐ-CĐTKV ngày 31/3/2017 và Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 5 mục 2.2 Hướng dẫn số 593/HD-CĐTKV ngày 5/7/2017, Quyết định số 06/QĐ-CĐTKV ngày 04 tháng 1 năm 2020 v/v bổ sung, sửa đổi Quyết định số 351/QĐ-CĐTKV của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và quy chế chi tiêu nội bộ của các cấp công đoàn được công đoàn cấp trên phê duyệt.

Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2022 gửi về Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam gồm 01 bộ đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau:

  • Công đoàn cơ sở: Báo cáo tổng hợp dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 (Mau số B14/DTCS -TLĐ) (01 bản)
  • Công đoàn cấp trên cơ sở: Báo cáo tổng hợp dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2022 (Mau số B15/DTCT-TLĐ) (01 bản).
  • Đối với những đơn vị thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam: Thống kê danh sách tên đơn vị đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên... theo mẫu nhập phần mềm thu kinh phí công đoàn qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.
  • Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2021, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2022.
  • Phụ lục chi tiết khoản mục chi phong trào tại đơn vị.

Thời gian nộp dự toán tài chính công đoàn năm 2022 chậm nhất ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị, các quy định của Tổng Liên doàn, Thường trực Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt dự toán cho các đơn vị, trong quá trình thực hiện nếu có sự biến động lớn về số lượng đoàn viên ảnh hưởng tăng hoặc giảm thu kinh phí và đoàn phí công đoàn hoặc phát sinh nội dung chi ngoài dự toán đã được phê duyệt các đơn vị làm tờ trình đề nghị Công đoàn TKV điều chỉnh dự toán, phê duyệt nội dung chi phát sinh.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG