Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)

Nhằm mục đích kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cơ quan đơn vị và từng cá nhân làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, kết quả kiểm điểm, đánh giá cũng là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy TKV, Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông đã xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng Đảng viên và tập thể Cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021.

 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm phải được thực hiện nghiêm túc, khắc phục tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm. Trong kiểm điểm cần xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để sửa chữa khắc phục. Kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở của kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn thiện kiểm điểm của tập thể.

Cần đánh giá liên tục, đa chiều theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả, gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của công ty, cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên, bảo đảm thực hiện khách quan, toàn diện, thực chất.

Nội dung kiểm điểm đánh giá xếp loại

Đối tượng kiểm điểm:

Tập thể lãnh đạo quản lý: Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh công ty, Ban lãnh đạo điều hành công ty, tập thể ban chấp hành các chi bộ, các ban xây dựng đảng, đảng ủy công ty.

Cá nhân: đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty, trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên an đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đối với cấp ủy bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải kiểm điểm. Cán bộ lãnh đạo quản lý công ty và các đơn vị phân xưởng Phòng Ban.

Nội dung kiểm điểm:

Đối với tập thể lãnh đạo quản lý:

Việc quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, công tác năm của công ty, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, được lượng hóa bằng sản phẩm nếu có.

Về kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng: kết quả đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định quy chế làm việc.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra gợi ý kiểm điểm ở kỳ kiểm điểm trước.

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý:

Đối với đảng viên: về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc

Về kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân.

Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý: ngoài những nội dung kiểm điểm đảng viên như trên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung như sau:

Kết quả về lãnh đạo, quản lý điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ của công ty cơ quan, đơn vị, quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo quản lý, thái độ công tâm, khách quan, việc quy tụ đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ Đảng viên quần chúng, ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cơ hội, vụ lợi, việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, Đảng viên, người lao động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Các bước tiến hành: các cá nhân, đơn vị sẽ tổ chức việc chuẩn bị kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Tổng hợp, thẩm định, kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng của chi bộ từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sau đó Đảng ủy công ty sẽ đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý thời gian xong trước ngày 10/12/2021.

Căn cứ kế hoạch đảng ủy công ty, yêu cầu ban chấp hành đảng bộ, ban lãnh đạo điều hành, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể công ty, các ban xây dựng Đảng và các chi bộ triển khai thực hiện.

Hồ sơ kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định, các chi bộ gửi hồ sơ kiểm điểm đánh giá xếp loại của tập thể, cá nhân về Đảng ủy công ty trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG