Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)

Nhằm mục đích kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cơ quan đơn vị và từng cá nhân làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, kết quả kiểm điểm, đánh giá cũng là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy TKV, Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông đã xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng Đảng viên và tập thể Cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021.

 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm phải được thực hiện nghiêm túc, khắc phục tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm. Trong kiểm điểm cần xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa để sửa chữa khắc phục. Kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở của kiểm điểm cá nhân, kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn thiện kiểm điểm của tập thể.

Cần đánh giá liên tục, đa chiều theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả, gắn đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của công ty, cơ quan, đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên, bảo đảm thực hiện khách quan, toàn diện, thực chất.

Nội dung kiểm điểm đánh giá xếp loại

Đối tượng kiểm điểm:

Tập thể lãnh đạo quản lý: Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh công ty, Ban lãnh đạo điều hành công ty, tập thể ban chấp hành các chi bộ, các ban xây dựng đảng, đảng ủy công ty.

Cá nhân: đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty, trừ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên an đang bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, đối với cấp ủy bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải kiểm điểm. Cán bộ lãnh đạo quản lý công ty và các đơn vị phân xưởng Phòng Ban.

Nội dung kiểm điểm:

Đối với tập thể lãnh đạo quản lý:

Việc quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên.

Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, công tác năm của công ty, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm, được lượng hóa bằng sản phẩm nếu có.

Về kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng: kết quả đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định quy chế làm việc.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra gợi ý kiểm điểm ở kỳ kiểm điểm trước.

Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý:

Đối với đảng viên: về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc

Về kết quả thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Về thực hiện chức trách nhiệm vụ của cá nhân.

Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý: ngoài những nội dung kiểm điểm đảng viên như trên, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung như sau:

Kết quả về lãnh đạo, quản lý điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ của công ty cơ quan, đơn vị, quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo quản lý, thái độ công tâm, khách quan, việc quy tụ đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ Đảng viên quần chúng, ý thức đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cơ hội, vụ lợi, việc kê khai tài sản thu nhập theo quy định, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, Đảng viên, người lao động, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Các bước tiến hành: các cá nhân, đơn vị sẽ tổ chức việc chuẩn bị kiểm điểm, tổ chức kiểm điểm từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Tổng hợp, thẩm định, kết quả tự đánh giá xếp loại chất lượng của chi bộ từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sau đó Đảng ủy công ty sẽ đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý thời gian xong trước ngày 10/12/2021.

Căn cứ kế hoạch đảng ủy công ty, yêu cầu ban chấp hành đảng bộ, ban lãnh đạo điều hành, ban chấp hành các tổ chức đoàn thể công ty, các ban xây dựng Đảng và các chi bộ triển khai thực hiện.

Hồ sơ kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định, các chi bộ gửi hồ sơ kiểm điểm đánh giá xếp loại của tập thể, cá nhân về Đảng ủy công ty trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG