Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Thực hiện công văn số 384-CV/BTGĐUK, ngày 02/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy TKV; Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn các chỉ, đảng ủy cơ sở trực thuộc triển khai các nội dung cụ thể như sau:

 

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TKV: Trên cơ sở bám sát chỉ đạo và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn; các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, kịp thời, đầy đủ; triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn và của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TKV năm 2024.

Tiếp tục triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh": Các cấp ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Tập đoàn và các đơn vị. Xây dựng, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 gắn với chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn và các đơn vị

Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Tập đoàn thông qua việc đổi mới, sử dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như: sinh hoạt chuyên đề; hội thi; sân khấu hóa; biên soạn tài liệu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Tập đoàn, trang fanpage "Người Thợ" và các trang thông tin nội bộ, trang mạng xã hội của các đơn vị... Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 2, giai đoạn 2023-2025.

Tăng cường triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động của các chỉ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nâng cao và nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới là cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với Tập đoàn và các đơn vị bằng những hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện thực tế.

Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Bám sát chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch trong tỉnh hình mới". Đồng thời chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và Tập đoàn.

Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động của các chỉ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nâng cao và nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới là cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tổ chức thông tin kịp thời những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với Tập đoàn và các đơn vị bằng những hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện thực tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bi thư “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị".

Các cấp ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của Tập đoàn và đơn vị đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng những hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tỉnh thần yêu nước, ý thức dân tộc, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong TKV nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG