Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW

Thực hiện Công văn số 183-CV/BTG, ngày 03/01/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW về thực hiện Thông báo số 26-TB/TW, ngày 23/5/2023 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra theo Chương trình kiểm tra của Bộ chính trị năm 2022. Ngày 15/1/2024, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành công văn số 1300-CV/ĐU v/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW.

Theo đó, Đảng uỷ Công ty yêu cầu cấp ủy, các chi bộ, tổ chức chuyên môn, đoàn thể trong Công ty khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, ngày 30/10/2016 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 08- QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, quy định của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Thường xuyên quán triệt Nghị quyết TW4, Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW, Quy định số 08-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW trong các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề, các hội nghị sơ kết, tổng kết,... của các tổ chức với nội dung liên quan. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tỉnh hình mới theo Nghị quyết số 35- NQ/TW. Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy TKV, chủ động nắm bắt thông tin dư luận, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch, những thông tin xấu độc trên không gian mạng và dư luận xã hội, giữ ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và cơ quan, đơn vị trong việc giữ vững và thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc đối chiếu với 90 biểu hiện cụ thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cụ thể hóa từ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để tự xem xét, đánh giá bản thân, trên cơ sở đó xây dựng bảo cáo kiểm điểm của cá nhân, kiểm điểm trước chỉ bộ và trước tập thể lãnh đạo quản lý hằng năm.

Bám sát nội dung định hướng công tác thông tin, tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TKV ban hành hằng tháng và Công văn số 1294-CV/ĐU, ngày 02/01/2024 của Đảng ủy Công ty v/v triển khai định hướng trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền và Bản tin Tuyên giáo của Đảng ủy TKV tháng 01 và cả năm 2024, chỉ đạo thực hiện thông tin, tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về kết quả quản triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng uỷ TKV và Đảng ủy Công ty gắn với kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của Tập đoàn và Công ty. Tăng cường tuyên truyền những thông tin chính thống, biểu dương nhằm lan toả gương người tốt, việc tốt, gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ" trên trang thông tin điện tử tổng hợp Tập đoàn vinacomin.vn, trang fanpage “Người Thợ” và “Lửa Hồng”. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương hằng năm.

Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Nghị quyết TW4; Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Quy định số 08-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW. Các cấp ủy, chỉ bộ tiến hành rà soát việc triển khai chương trình kế hoạch của cấp uỷ, chỉ bộ để kịp thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, đề ra lộ trình thực hiện trong từng thời điểm, giai đoạn đảm bảo hiệu quả, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, những vấn đề thiếu cụ thể và chưa sát thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW4; Kết luận số 21-KL/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW tại đơn vị để khắc phục, trong đó: Hằng năm, rà soát việc triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/ĐU, ngày 16/01/2017 của Đảng ủy Tập đoàn và Chương trình hành động số 641-CTr/ĐU, ngày 08/02/2017 của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chương trình hành động số 43-CTr/DU, ngày 22/01/2019 của Đảng ủy Tập đoàn và Chương trình hành động số 1347-CTr/ĐU, ngày 31/01/2019 của Đảng ủy Công ty về thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Hướng dẫn số 628-HD/ĐU, ngày 23/02/2022 của Đảng ủy TKV và Kế hoạch số 567- KH/ĐU, ngày 28/02/2022 của Đảng ủy Công ty về nội dung và kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 28-KL/ĐU, ngày 14/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và Kết luận số 655-KH/ĐU, ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Công ty về việc bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thường xuyên thực hiện “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình trong tổ chức và đảng viên.

Chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cách mạng, triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các kết luận, quy định của Trung ương khoá XIII về xây dụng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 33- NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đáng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 50-NQ/ĐU, ngày 02/02/2023 của Đảng ủy Công ty về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 1361-KH/ĐU, ngày 25/10/2023 của Đảng ủy Tập đoàn và Kế hoạch số 1233-KH/ĐU, ngày 04/11/2023 của Đảng ủy Công ty về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Đồng thời, quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động, tạo sự cởi mở, lắng nghe, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, từ đó động viên người lao động tích cực cống hiến, gắn bó với công việc.

Hằng năm, chỉ đạo, hướng dẫn từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu. Bản cam kết nộp tại chỉ bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm; Xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt" theo Kế hoạch số 911-KH/ĐU, ngày 14/01/2023 của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", trong toàn Đảng bộ; phát động phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động, sinh hoạt của từng chi bộ, đảng viên với mục tiêu cụ thể gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt và theo chỉ đạo của Đảng ủy TKV, cấp trên trực tiếp của các tổ chức.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG