Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024

Với mục đích tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, cơ quan chuyên môn, người đứng đầu của TKV và các đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ PCTN, tiêu cực theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và quy định của Pháp luật. TKV đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, tổ chức đảng, đoàn thể, Người đứng đầu đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động.

 

Theo đó, TKV tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ SXKD năm 2024 của TKV và đơn vị gắn với việc phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về PCTN, tiêu cực.

Cùng với đó, tiếp tục xác định công tác PCTN, tiêu cực là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và Người đứng đầu đơn vị hàng năm theo quy chế quản lý nội bộ của TKV; Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính, tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ của TKV và đơn vị; tăng cường công khai minh bạch trong các hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tiến tới không thể tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, TKV đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiếm soát xung đột lợi ích, kiểm soát quyền lực; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, ngăn cản việc PCTN, tiêu cực, đặc biệt ở những bộ phận, vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận phản ánh tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, hành vi bao che, ngăn cản việc PCTN, tiêu cực, đặc biệt ở những bộ phận, vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận phản ánh tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định

Chỉ đạo, triển khai quy định của đảng, pháp luật về PCTN, tiêu cực và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong phạm vi quản lý. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 với nhiệm vụ trọng tâm:

1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực.

Chủ động lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực các cấp trong TKV phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực TKV xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát về công tác PCTN, tiêu cực tại các Công ty con, đơn vị trực thuộc, tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, việc kê khai, kiểm soát kê khai và công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập cán bộ theo quy định.

2. Công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý và PCTN, tiêu cực:

Tham gia ý kiến đối với các Dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến PCTN, tiêu cực, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc đề nghị.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ của TKV nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những bất cập, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò kiểm soát quyền lực, bảo đảm công khai, minh bạch. Thường xuyên rà soát, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ về định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ thuộc các lĩnh vực đầu tư; tài chính; bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; bảo vệ sản phẩm than-khoáng sản trong các công đoạn sản xuất; quản lý vật tư, tài sản, thiết bị, sản phẩm, hàng hoá; quản trị rủi ro; quản lý kỹ thuật, công nghệ, an toàn, môi trường; quản lý cán bộ, tiền lương.. .phù hợp với thực tế hoạt động của TKV và đơn vị. Tăng cường quản trị rủi ro, pháp chế doanh nghiệp, hoàn thiện các lĩnh vực quản lý nhằm hạn chế các hành vi tham nhũng, lãng phí tại đơn vị; Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, định hướng, giải pháp trong hoạt động SXKD của TKV nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

3. Về quản lý, điều hành hoạt động SXKD

Điều hành sản xuất, chế biến, tiêu thụ than theo kế hoạch hàng tháng, quý, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nhất là than cho sản xuất điện, xây dựng kế hoạch điều hành sản xuất phù hợp với giấy phép khai thác; điều hành nhập khẩu than linh hoạt đảm bảo cung cấp than nhập khấu với chất lượng, chủng loại phù hợp. Xây dựng phương án nhập khẩu, cơ chế ứng vốn, phân quyền nhập khẩu cho các công ty con đối với than pha trộn để cung cấp cho hộ điện đáp ứng yêu cầu.

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, môi trường và tổ chức, quản lý tại các các đơn vị, các khối kinh doanh; Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, tập trung thăm dò, khảo sát, môi trường, xin giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác các mỏ than và khoáng sản theo Quy hoạch được phê duyệt. Tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên than, khoáng sản. Nghiên cứu giải pháp khai thác các trụ bảo vệ than khi kết thúc dự án khai thác than hầm lò để tận thu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên.

Tăng cường quản lý, tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, nâng công suất mỏ hầm lò và lộ thiên đảm bảo đúng tiến độ; đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất các mỏ hầm lò, lộ thiên, trong đó đảm bảo thực hiện 70% khối lượng vận chuyển đất đá đối với mỏ lộ thiên.

Tiếp tục thực hiện chiến lược “3 hóa: Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa”, xây dựng mô hình "Mỏ hiện đại-mỏ xanh, sạch, đẹp - mỏ an toàn - mỏ ít người". Tự động hoá toàn bộ dây chuyền và/hoặc một phần dây chuyền công nghệ, công đoạn sản xuất, sàng tuyển và chế biến than; Sử dụng đồng bộ thiết bị công suất lớn các mỏ lộ thiên; tiếp tục triển khai hiệu quả phương án khai thác hợp lý 03 mỏ Cọc Sáu, Đèo Nai, Cao Sơn; tiếp tục thực hiện Chương trình cơ giới hóa/bán cơ giới hóa đào lò và khai thác than.

Tiếp tục cụ thể hoá các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng uỷ Tập đoàn và Tập đoàn thông qua việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định, quy trình, định mức..., trong đó tập trung lĩnh vực quản lý tài nguyên than-khoáng sản, môi trường, AT- VSLĐ, phát triển nguồn nhân lực, thuê ngoài, đầu tư, vật tư.

Tăng cường quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư, dự trữ vật tư hợp lý tránh thất thoát, lãng phí, ưu tiên sử dụng vật tư thiết bị trong ngành, tăng cường tự kiếm tra nội bộ về quản lý vật tư, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, bộ phận tham mưu giúp việc trong công tác vật tư; tố chức đấu thầu tập trung vật tư, nhiên liệu.

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng, cạnh tranh trong công tác thuê ngoài dịch vụ, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ trong nội bộ TKV theo đúng quy định của pháp luật, các quy chế/quy định quản lý nội bộ của TKV. Tăng cường quản trị tài chính, tập trung quản lý chặt chẽ công tác thu hồi công nợ, hình thức thanh toán, giảm dư nợ vay ngắn hạn. Hoàn thiện quy trình lập hóa đơn bán hàng phù hợp với các hợp đồng kinh tế do Tập đoàn ký kết thuộc các lĩnh vực kinh doanh than, khoáng sản ...

Thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành. Tập trung triển khai đồng bộ, xây dựng các quy trình quản lý để phục vụ chuyển đổi số khối than, chú trọng ứng dụng công nghệ số trong các giao dịch nội bộ, liên thông vãn bản, chữ ký số và văn phòng số.

Tập trung triển khai Đề án cơ cấu lại TKV, theo Quyết định số 1263/QĐ- TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp; Xây dựng cơ chế tiền lương, chính sách đãi ngộ đối với người lao động, phát triển nguồn nhân lực, tuyển sinh và đào tạo công nhân mỏ, chăm sóc sức khoẻ, đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật PCTN; thực hiện kiểm soát xung đột lợi ích, thông tin, báo cáo, xử lý kịp thời (nếu có).

Bám sát Nghị quyết số 23-NQ/ĐƯ, ngày 18/01/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong TKV giai đoạn 2021-2025, xây dựng các giải pháp điều hành để tiết kiệm và kiểm soát chặt chẽ chi phí tại tất cả các công đoạn sản xuất kinh doanh, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực gắn với kết quả công tác quản trị và tiết kiệm chi phí.

4. Về công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận hoặc dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như: quản lý đầu tư, đất đai; công tác đấu thầu, thuê ngoài; công tác quản lý vật tư, sử dụng vốn, tài sản, thiết bị; công tác quản trị tài nguyên, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ; công tác bảo vệ sản phẩm than, khoáng sản trong các công đoạn sản xuất; công tác nhập khẩu, pha trộn, chế biến than; kiểm soát chỉ tiêu công nghệ, chất lượng sản phẩm; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; công tác tái cơ cấu, việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư của TKV tại doanh nghiệp; việc tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, quản lý lao động và phân phối tiền lương cho người lao động

Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định về xung đột lợi ích, kiểm soát quyền lực trong một số lĩnh vực nhạy cảm; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công nhân viên nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không đe xảy ra sai phạm hoặc vi phạm pháp luật; gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác hướng dẫn hỗ trợ các công ty con, đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực 4 hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Ke hoạch thanh, kiểm tra năm 2024, Ke hoạch kiểm toán nội bộ, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát nội bộ, chương trình kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị trong Tập đoàn, chương trình kiểm tra giám sát chuyên đê theo chức năng nhiệm vụ của các Ban chuyên môn đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo.

5. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tiếp công giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (đặc biệt thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị). Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm tra, thực hiện nghiêm việc thu hồi tài sản vi phạm (nếu có). Kịp thời xử lý, điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng cao trách nhiệm Người đứng đầu đơn vị trong PCTN, tiêu cực; Triển khai đầy đủ, kịp thời trách nhiệm người đứng đầu trong việc phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, xử lý người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; Tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ quản lý các cấp, người lao động, các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty nhằm tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, tiêu cực, kịp thời cung cấp thông tin, tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công khai, minh bạch, đảm bảo kịp thời, khách quan, chính xác trong tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ...Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên đề về công tác PCTN, tiêu cực (phù hợp với điều kiện thực tế) cho các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ PCTN, tiêu cực trong toàn TKV; Lồng ghép công tác triển khai, sơ kết, tổng kết công tác PCTN, tiêu cực với các Hội nghị chuyên đề để thực hiện và đánh giá công tác PCTN, tiêu cực đạt hiệu quả, thiết thực.

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG