Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông

Với bề dầy truyền thống 64 năm xây dựng phát triển và thành tích 04 năm liên tục được Đảng ủy TKV tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hôm nay đang nỗ lực phấn đấu không ngừng, là những bông hoa đẹp đóng góp vào "rừng hoa đẹp” trong xây dựng và phát triển đất nước, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

 

1. Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 3 thi đua trong lao động sản xuất

Với nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn than từ các mỏ đưa về cùng với các nguồn sản phẩm khác trong công nghệ tuyển than, từ các đơn vị trong cùng dây chuyền sản xuất, để hợp lý hóa các khâu trong toàn công ty. Phân xưởng Tuyển than 3 là khâu cuối cùng tạo ra nguồn sản phẩm cám 6b.1 cấp sang phục vụ nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả. Với kế hoạch hàng năm công ty giao cho đơn vị trên 2 triệu tấn than sạch thành phẩm, đảm bảo về chất lượng bao gồm độ tro (Ak), độ ẩm (Wt), chất bốc (Va), nhiệt trị (Qb), cỡ hạt….Năm 2023, sản xuất của Công ty nói chung và phân xưởng Tuyển than 3 nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty, Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 3 đã tập trung chỉ đạo các ca đội, các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện nhất quán theo 1 nguyên tắc “Bám sát kế hoạch từng ngày - tìm nguyên nhân ngay - để đưa ra giải pháp”. Cùng với đó, tập trung phối kết hợp với các tổ chức trong đơn vị, các ca đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các nội quy quy chế mới của TKV, của Công ty về tình hình sản xuất từng thời điểm của Công ty và đơn vị để người lao động hiểu rõ các chủ trương, từ đó có kế hoạch hành động cụ thể.

 Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, trong thời gian qua, từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” Chi bộ PX Tuyển than 3 đã chủ động đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động CBCNV tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết số 30-NQ/ĐU, ngày 28/02/2022 và quyết định số 571/QĐ-TTCO, ngày 08 tháng 3 năm 2022 về chuyển đổi số tại Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong năm 2023, Chi bộ đã thích ứng với công nghệ chuyển đổi số, áp dụng vào trong phần mềm nhật lệnh sản xuất, quản lý nhân sự, quản lý công văn, quản lý vật tư… Toàn phân xưởng có 18 sáng kiến, đạt 200% kế hoạch giao, được Giám đốc và Công ty khen thưởng.

Nhiều đơn vị đã đạt nhiều kỷ lục về sản lượng, cụ thể: 92 ca đạt năng suất >3.000 tấn/ca; 21 ngày đạt năng suất > 9.000 tấn/ngày. Ca kỷ lục đạt 4.203 tấn. Ngày kỷ lục đạt 11.350 tấn. Tháng kỷ lục đạt 230.578 tấn. Chỉ tiêu sản xuất năm 2023 đạt được: Than vào sàng đạt  2.117.700 = 103,3%; Than sạch sàng đạt 2.092.600 tấn = 102,05%... Phân xưởng bố trí đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo tiền lương bình quân đạt trên 12 triệu đồng/ tháng.

Bằng những giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PX Tuyển than 3 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiều năm liền, Phân xưởng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, hàng năm phân xưởng đều có trên 200 CBCNV đạt danh hiệu LĐ tiên tiến, (tỷ lệ đạt trên 90% trên tổng số CBCNV), có trên 14 người đạt CSTĐ cấp cơ sở, 05 người đạt CSTĐ cấp Tập đoàn và 01 người đạt CSTĐ Ủy ban Quản lý vốn. Trong nhiều năm, Phân xưởng đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, xứng đáng là một trong những đơn vị sản xuất chính của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

2. Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Chi bộ "bốn tốt"

Xác định rõ mục tiêu xây dựng “chi bộ 4 tốt” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, trong năm qua Chi bộ phân xưởng Vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo việc xây dựng “chi bộ 4 tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ đảng viên tốt), tập trung chủ yếu vào những việc làm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Phân xưởng Vận tải là đơn vị trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, có nhiệm vụ tổ chức kéo than của các mỏ vùng Cẩm Phả, tiếp nhận than nhập khẩu, than chuyển vùng để cấp cho các nhà máy sàng tuyển và đưa than về các kho đống phục vụ tiêu thụ theo kế hoạch của Công ty. Với số lượng cán bộ, đảng viên đông nhất trong toàn Công ty (114 đảng viên), trong thời gian qua, Chi bộ đã luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD hằng năm được giao. Đời sống CBCNV giữ được ổn định và có thu nhập khá. Thu nhập bình quân đạt trên 12,5 triệu đồng/người/tháng. Nội bộ đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đơn vị thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ phân xưởng Vận tải đã cụ thể hoác các nội dung thành tiêu chí, tiêu chuẩn và đăng ký phấn đấu hàng năm, sát với nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ và mỗi đảng viên với phương châm “thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong nhiều năm liền, Chi bộ Phân xưởng Vận tải đều đạt danh hiệu Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 5 năm, toàn Chi bộ có 70 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 570 lượt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

3. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu

Phân xưởng Cơ khí được giao nhiệm vụ chủ yếu sửa chữa trung tu các thiết bị cơ điện trong dây chuyền công nghệ sàng tuyển, bốc rót tiêu thụ than trong Công ty, Sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, đột xuất duy trì thiết bị làm việc ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất xủa Công ty. Gia công, phục hồi các chi tiết, thiết bị cơ điện phục vụ công tác sửa chữa thiết bị của công ty. Phát huy tinh thần làm chủ, tự chủ của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân cùng với sự phấn đấu, tinh thần trách nhiệm lao động sáng tạo trong sản xuất và công tác, tập thể CBCNV phân xưởng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao từ 2 đến 4 ca sản xuất, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào làm việc nên việc sửa chữa, thiết bị tại đơn vị được thuận lợi hơn trước. Chú trọng sử dụng hợp lý vật tư, thiết bị, không để thất thoát, lãng phí. Tiết kiệm điện năng, hạn chế thiết bị vận hành không tải hoặc non tải, tận dụng vật tư cũ phục hồi dùng lại để giảm dùng vật tư mới giá trị cao.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo Chi bộ luôn chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực bằng các biện pháp đào tạo lại, đào tạo kèm cặp truyền nghề tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho thợ sửa chữa, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. Thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của Lãnh đạo Công ty như nghị quyết số: 10-NQ/ĐU, ngày 07/01/2021 của Đảng ủy Công ty về “lãnh đạo công tác AT, VSLĐ giai đoạn 2021 – 2025”. Trong nhiều năm qua phân xưởng tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sôi nổi, thiết thực, hiệu quả như: Thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, xây dựng kế hoạch sản xuất đi đôi với kế hoạch an toàn, có nghị quyết phân định trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhânvề công tác AT, VSLĐ, lập biện pháp thi công biện pháp an toàn cho từng công trình, công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị... Thường xuyên chú trọng rèn luyện công nhân nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, đảm nhận những công trình việc khó; các công trình phân x­­ưởng đảm nhận đều hoàn thành tốt, đảm bảo chất lư­ợng an toàn, đạt và vư­ợt tiến độ. Tiêu biểu như các công trình trung tu hệ sàng 103-104; 203-204; 303-304 phân xưởng Tuyển than 2; trung tu hệ thống máy lọc ép tăng áp phân xưởng Lọc sấy than; trung tu hệ thống máy sàng 1,2,3 – phân xưởng Tuyển than 1 các tuyến băng tải phân xưởng Tuyển 1; tuyển 2, tuyển 3, Bến 2… Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sâu rộng, trong nhiều năm qua, CBCN đã phát huy tổng cộng 80/60 sáng kiến theo kế hoạch đạt 133,33% KH, giá trị làm lợi ước đạt 1,125 tỷ đồng. Phân xưởng có từ 88% - 90% CBCNV lao động tiên tiến, 41 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp TKV, 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ủy ban quản lý vốn nhà nước. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như đồng chí: Nguyễn Hồng Anh; Lại Đức Duy, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Xuân Đài…

Trong 5 năm qua tập thể CBCNV phân xưởng Cơ khí luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất đã đạt được Phân xưởng và Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được các cấp khen thưởng. Từ năm 2019 đến 2023 đều được Đảng bộ Công ty tuyên dương khen thưởng và 03 năm liền là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những kết quả đạt được nêu trên là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Chi bộ phân xưởng Cơ khí ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Và còn rất nhiều, rất nhiều những tấm gương đảng viên, “bông hoa đẹp” trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vẫn âm thầm đóng góp vào "rừng hoa đẹp” trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Hình ảnh những cô gái nhà sàng cười toả nắng bên dòng suối than, hay những anh công nhân trong mỗi tầng lò đang ngày đêm hăng say sản xuất, dâng cho đời những tấn than đen… Họ đang bồi đắp khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, phát huy truyền thống “kỷ luật và Đồng tâm” của thợ Mỏ, tạo động lực quan trọng cho các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2024: An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả; xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp và đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước./.

CTV Vũ Hằng

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG