Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)

Bài 1: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (Cẩm Thúy)

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh

 • Tuyên truyền Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tới đông đảo cán bộ, đoàn viên và người lao động; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị BCH (Khóa X) về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; các chương trình truyền thông của Tập đoàn, Công đoàn TKV và các đơn vị.
 • Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong CNVCLĐ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 • Tuyên truyền về các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp cho đoàn viên và người lao động trong tình hình mới. Nhận diện, đấu tranh, phản bác đối với các thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn Việt Nam cho CNVCLĐ.
 • Tổ chức các hoạt động phong trào VHTT hướng về cơ sở, phục vụ số đông đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế như: Ngày hội văn hóa thợ mỏ, các hội diễn, hội thao, hoạt động ngày truyền thống thợ mỏ..; quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa tại các khu tập thể, chung cư công nhân; tiếp tục giữ gìn, phát huy và lan tỏa truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; tuyên truyền các nội dung thuộc Đề án phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới.
 • Duy trì và phát triển các loại hình truyền thông của Tập đoàn, Công đoàn TKV và các đơn vị theo hướng “Nhanh, nhạy, chính xác, gần gũi, hấp dẫn ”, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số trong công tác tuyên truyền. Khuyến khích, động viên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống công đoàn. Tăng cường nắm bắt tư tưởng đoàn viên, người lao động thông qua các hình thức khảo sát, điều tra xã hội học, thông tin phản hồi của người lao động để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan chuyên môn, tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong đơn vị.

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

 • Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn là chỗ dựa, niềm tin của đoàn viên và người lao động. Chủ động tham gia các nội dung để sửa đổi Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật BHXH; BHYT; Luật việc làm và các quy định liên quan đế chế độ chính sách cho NLĐ.
 • Hằng năm phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động các cấp quản lý trong Tập đoàn, phấn đấu có 100% TƯLĐTT đạt loại A. Duy trì lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020.
 • Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích, quan tâm đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; các hình thức tôn vinh lấy người lao động là trung tâm.
 • Tăng cường các hoạt động phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến lao động, công đoàn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, việc làm, tiền lương, mức tiền lương tối thiểu Ngành, đảm bảo các chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, điều kiện, môi trường làm việc, ký kết, thực hiện hợp đồng lao động.
 • Tổ chức hoạt động Văn phòng tư vấn pháp luật, đối thoại trong doanh nghiệp, phát huy quyền dân chủ của CNVCLĐ, xây dựng và giải quyết hài hoà các mối quan hệ trong doanh nghiệp. Tố chức tốt hoạt động của “Trung tâm tư vấn và hỗ trợ NLĐ”.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân các cấp; giám sát thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, Thỏa ước lao động tập thể, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại cho đoàn viên, công nhân lao động, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp.
 • Chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm các quy định về an toàn - vệ sinh lao động. Hằng năm tổ chức “Tháng công nhân”; “Tháng hành động về an toàn VSLĐ”; “Tháng 7 - Tháng thi đua”.
 • Theo dõi, giám sát thực hiện quy chế quản lý tiền lương, thu nhập, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, các quỹ do người lao động đóng góp. Xây dựng tiêu chí cụ thể về các hoạt động chăm lo cho người lao động, như cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn; đào tạo, nâng cao tay nghề, nghiệp vụ; các cơ chế khuyến khích về tiền lương; Đảm bảo mức ăn, và chế độ bồi dưỡng đội hại cho NLĐ, nhà ở, các chế độ thăm quan, nghỉ dưỡng; Chế độ hỗ trợ điều trị, chế độ cho công nhân lò xuất sắc được nghỉ dưỡng cùng gia đình, chế độ rửa mũi, rửa phổi cho NLĐ nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đề xuất và giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao động nữ; phối hợp triển khai, xây dựng giải pháp công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm phát triển cán bộ nữ, phong trào nữ CNVCLĐ trong các đơn vị.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện làm việc cho công nhân lao động, đặc biệt là công nhân làm việc trong hầm lò về công tác đầu tư trang cấp mua sắm trang thiết bị BHLĐ cá nhân, dụng cụ làm việc, hỗ trợ đi lại trong hầm lò, máy khấu than cơ giới hóa, các trạm cảnh báo khí mỏ tập trung, trung tâm điều khiển sản xuất.
 • Nghiên cứu triển khai thiết chế Công đoàn phục vụ NLĐ mang đặc thù ngành Than - Khoáng sản Việt Nam, hằng năm tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ”, “Kỳ nghỉ cao cấp thợ mỏ”, “Doanh nghiệp vì thợ mỏ”, “Thợ mỏ sáng tạo”, “Vinh quang thợ mỏ”. Phối hợp với Tổng giám đốc xây dựng Nghị quyết liên tịch về nhà ở hộ gia đình công nhân. Triển khai Dự án xây dựng “Thiết chế công đoàn” theo chỉ đạo của TLĐ. Duy trì hoạt động quỹ “Mái ấm công đoàn ”, hỗ trợ xây nhà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động theo quy chế Quỹ Tình người, Quỹ Phụ nữ nghèo; chủ động tham mưu, đề xuất khen thưởng con CNVCLĐ học giỏi, hỗ trợ con CNVCLĐ mồ côi, tật nguyền, tự kỷ, gia đình đặc biệt khó khăn; các trường mầm non có tập trung đông con CNVCLĐ trong Tập đoàn..

3. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho người lao động

 • Chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc chuyển đổi, sắp xếp lại lao động trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả SXKD. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho công nhân. Phối hợp tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề, thợ giỏi. Động viên, khuyến khích người lao động nâng cao kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế của tổ chức hiện nay với việc cụ thể hóa tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách theo hướng chuyên nghiệp, bản lĩnh, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách phải được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác theo quy định. Việc quy hoạch chức danh chủ tịch Công đoàn cần cân nhắc đảm bảo yếu tố thời gian đảm nhiệm chức vụ.
 • Mở rộng hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn ngành nghề quốc tế mà Công đoàn TKV là thành viên. Tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Công đoàn các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty trực thuộc TLĐ và LĐLĐ địa phương.

 

 Các tin liên quan:
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Công đoàn TKV hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức nói chuyện chuyên đề “Bí quyết dạy con thời đại công nghệ số” (Cẩm Thúy - 775)
  Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy – 930)
  Công đoàn TKV vượt chỉ tiêu trên 1.000 sáng kiến trong giai đoạn 1
  Công đoàn phân xưởng Điện Nước triển khai thực hiện Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
  “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” (Cẩm Thúy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Người lao động là ưu tiên số 1 - Theo Báo Quảng Ninh
  Kết quả Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động phòng cháy chữa cháy năm 2022
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG