Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

“Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình

Công tác dân vận có một ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, công tác dân vận của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã đạt được những kết quả tích cực, được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.
 

Thực hiện hướng dẫn số 251 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã xây dựng, ban hành và quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình “Dân vận khéo” đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.

Đảng  ủy Công ty đã cụ thể hóa, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị. Theo đó phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” đã được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và phù hợp điều kiện cụ thể của từng đơn vị với rất nhiều mô hình đa dạng như: Khéo trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động; Khéo trong xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh  lao động; Khéo trong đảm bảo an ninh trật tự; khéo trong thực hiện khoán chi phí, tiết kiệm chi phí; khéo trong chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội; khéo trong việc tham gia đảm nhận các công trình, phần việc khó... Căn cứ vào những mô hình điển hình này, các chi bộ trong Công ty tự lựa chọn mô hình phù hợp nhất với tập thể và cá nhân tại đơn vị mình để đăng ký thực hiện với Đảng  bộ Công ty.

Dù đăng ký các mô hình triển khai khác nhau nhưng điểm chung của các mô hình dân vận khéo đều hướng tới những mục tiêu chung: đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động; thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm đến các gia đình khó khăn, gia đình chính sách; thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng…

Với sự chung tay của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và toàn thể người lao động, các mô hình dân vận khéo được triển khai thực hiện thông qua nhiều giải pháp cụ thể. Tuyên truyền phổ biến tới cán bộ đảng viên và người lao động nắm được mục đích, ý nghĩa của mỗi mô hình và vận động người lao động đoàn kết thực hiện. Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí cấp ủy, trưởng các tổ chức đoàn thể trong từng lĩnh vực. Thường xuyên đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn. Quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Lắng nghe và giải quyết kịp thời các ý kiến của người lao động. Hàng tháng duy trì chế độ báo cáo kết quả thực hiện mô hình về cấp ủy đơn vị. Kết quả, chỉ trong nửa đầu năm 2021, các chi bộ trong toàn Công ty đã đăng ký 28 mô hình tập thể, 33 mô hình “Dân vận khéo” cấp đơn vị. Đảng ủy Công ty lựa chọn, đề xuất đăng ký 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” với Đảng ủy TKV.

Việc thực hiện tốt công tác dân vận khéo tại Công ty đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân, từ đó góp phần để Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.

Trong những tháng cuối năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đẩy mạnh tuyên truyền CBCNV Công ty đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công nhiệm vụ kép "phòng chống dịch bệnh Covid-19 và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới"; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II.

Bên cạnh đó, các chi đảng bộ trong Công ty tiếp tục gắn phong trào thi đua dân vận khéo với việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời có đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua dân vận khéo của Công ty.

Việc đẩy mạnh công tác dân vận trong thời gian qua đã từng bước nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác này trong cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty. Đặc biệt nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đơn vị đối với công tác dân vận, từ đó tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tuyển than Cửa Ông trong năm 2021 và những năm tiếp theo./.

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV: kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, phương huớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (Phan Thủy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG