Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQTU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025, ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã xây dựng chương trình hành động nghị quyết số 03/NQTU và 04NQTU của Ban thường vụ Tỉnh ủy như sau:

 

Về quan điểm chỉ đạo:

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải đúng pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng, sự điều hành quản lý của cơ quan chuyên môn, là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chuyên môn và cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh, trật tự nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, tăng cường tiềm lực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Cấp ủy các cấp ủy chủ động giải quyết các các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, giải quyết triệt để ngay từ đầu và từ cơ sở, theo phương châm 3 trước 4 tại chỗ. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phòng chống đại dịch covid-19 và các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Huy động sức mạnh tổng hợp và mọi nguồn lực để phát triển và đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống cho người lao động, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Các mục tiêu tổng quát đặt ra là: Phát huy sức mạnh ảnh của cả hệ thống chính trị phối hợp với chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tiềm lực, lực lượng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, khu vực phòng thủ vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong tình hình mới.

Đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn, xã hội bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia dân tộc, tăng cường tiềm lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch để không bị động, bất ngờ giữ vững ổn định chính trị trật tự, an toàn xã hội trong các đơn vị.

Cụ thể, cần tạo sự chuyển biến rõ nét, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phát huy dân chủ, kỷ cương, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng 1, 2, 3 đạt 100%, đối tượng 4 đạt trên 95%.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trong các đơn vị và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Không để hình thành phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự trong đơn vị.

Phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, làm giảm số vụ tội phạm về kinh tế, trật tự xã hội, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không có các vụ cháy nổ so với giai đoạn 2016-2020.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục, huấn luyện, diễn tập, trên 100% đơn vị tự vệ được chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Tham gia diễn tập phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả cao.

Để triển khai thực hiện nghị quyết số 03/NQTU và Nghị quyết số 04/NQTU của Ban thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả tốt, các cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 03/NQTU và Nghị quyết số 04/NQTU của Ban thường vụ tỉnh ủy đến cán bộ. Đảng viên để thống nhất trong nhận thức và hành động về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Cấp ủy cơ sở bám sát các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết số 03/NQTU và Nghị quyết số 04/NQTU và chương trình hành động của Đảng ủy than Quảng Ninh để xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ của đơn vị.

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý tập trung thống nhất của cơ quan chuyên môn đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, công tác quốc phòng, quân sự địa phương phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại đơn vị; duy trì việc tiếp công dân của cấp ủy, bí thư Đảng ủy và cơ quan chuyên môn định kỳ hàng tháng, lắng nghe ý kiến đối thoại với người lao động để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề vướng mắc bức xúc ngay từ khi mới phát sinh.

Cấp ủy, cơ quan chuyên môn đơn vị nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng pháp luật của nhà nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương. Trọng tâm là nghị quyết đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội thứ 1XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam và các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị về công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng phòng, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với củng cố, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế -xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân khi sử dụng internet, mạng xã hội và các mạng truyền thông trên không gian mạng phải tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa, tham gia đăng tải chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh, phê phán thông tin sai trái độc hại.

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của công ty, Đảng ủy công ty tuyển than Cửa Ông yêu cầu các tổ chức đoàn thể và các chi bộ quán triệt lựa chọn những nội dung trong chương trình hành động của Đảng ủy than Quảng Ninh về thực hiện nghị quyết số 03 và nghị quyết số 04 của Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh, triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG