Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-TLĐ, ngày 10/8/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong công nhân, viên chức, lao động.

 

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, của đoàn viên, CNVCLĐ trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam.

Với yêu cầu đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tham gia tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện quyền trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sinh sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Tăng cường các hoạt động chăm lo cho trẻ em là con CNVCLĐ trong thời gian tới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2025, đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công đoàn cơ sở được tìm hiểu, nâng cao nhận thức phòng ngừa, hỗ trợ nhằm giảm thiểu lao động trẻ em. Phấn đấu đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt trên 90% công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền có lồng ghép nội dung về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban VSTB Phụ nữ, Đoàn thanh niên cùng cấp tìm hiểu và tuyên truyền đến CNVCLĐ, các tổ chức kết nghĩa, địa phương, nâng cao trách nhiệm phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật..

Tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em thông qua việc tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn về và truyền thông trên các kênh thông tin, website, nhóm công cụ công nghệ của công đoàn các cấp.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng của công đoàn các cấp, duy trì và phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi.

Phối hợp tham gia, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em, phát hiện sớm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em, lao động chưa thành niên trái quy định của pháp luật; kịp thời kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn và xử lý.

Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan chức năng địa phương trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, phòng chống lao động trẻ em thông qua các chương trình, dự án (nếu có).

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chủ động phối hợp với chuyên môn, Đoàn thanh niên và các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn Công đoàn trực thuộc thông qua truyền thông nhằm tư vấn pháp luật, chính sách về lao động trẻ em cho CNVCLĐ.

Tích cực truyền thông trên trang thông tin điện tử, bản tin công đoàn, các nhóm thông tin xã hội tích cực về công tác trẻ em. Giao cho Ban Tuyên giáo - Nữ công chủ động phối hợp với các Ban chuyên đề tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phù hợp với đặc thù của TKV. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phòng ngừa lao động trẻ em.

Công đoàn các cơ sở trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và các địa phương đóng quân để triển khai cụ thể hóa nhiệm vụ, lồng ghép thực hiện và báo cáo trong công tác nữ công hằng năm.

Phối hợp với bộ phận Lao động tiền lương (chuyên môn có liên quan) giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em, lao động là người chưa thành niên (nếu có). Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Đoàn thanh niên cùng cấp và các cơ quan chức năng tại địa phương (đơn vị) tuyên truyền, bảo vệ và phòng chống lao động trẻ em, tích cực theo dõi và truyền thông các nội dung cơ bản theo các chương trình chính thống, đúng quy định pháp luật (truyền tải các nội dung Infor graphic, bài viết về lĩnh vực trẻ em...)

Cẩm Thúy (910)

 Các tin liên quan:
  Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn quý 3 và 9 tháng năm 2021 (Phan Thủy)
  Công đoàn TKV triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính sách pháp luật quý IV năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Thông báo số 2 - Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV tổ chức Chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch - Vừa sản xuất kinh doanh” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức ủng hộ áo dài tặng cho phụ nữ khó khăn (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn với xã hội
  Lịch làm việc của Thường trực Công đoàn TKV về kết quả hoạt động công đoàn quý III/2021 (Cẩm Thúy - 461)
  Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)
  Bài 2: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Doanh nghiệp vì người lao động; thi đua học tập, lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Cẩm Thúy)
  Quan tâm chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021 - Ngô Quỳnh
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động năm 2020 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV phát động tham gia cuộc thi xây dựng video clip về phòng, chống dịch Covid -19 (Cẩm Thúy)
  Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” - Congdoan.vn
  Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông phối hợp xây dựng phương án “3 tại chỗ”, chủ động ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Cơ cấu giải thưởng và một số quy định của Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (Cẩm Thúy)
  Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành mục tiêu công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng về cơ sở, hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG