Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy

Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy đối với tổ chức Công đoàn các cấp của TKV trong tình hình mới. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức và hành động tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong Tập đoàn để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị.

 

Đồng thờ,i đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trong TKV vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Tập đoàn thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng TKV phát triển bền vững. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Việc triển khai nghị quyết số 02-NQ/TW phải được thực hiện một cách nghiêm túc đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Đảng ủy TKV xác định quan điểm chỉ đạo là: xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trong TKV vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân ngành than khoáng sản Việt Nam nói riêng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng và của hệ thống chính trị tập đoàn. Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của người lao động, phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách tạo nguồn lực đủ mạnh để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Mục tiêu tổng quát là: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, khẳng định uy tín,, vai trò và vị thế của công đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, TKV phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhóm chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Về nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện:

Kết nạp 100% lao động tuyển dụng mới gia nhập tổ chức Công đoàn.

Hàng năm có trên 65% tổ công đoàn, 75% công đoàn Bộ phận và 85% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, giới thiệu từ 1.200 Đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp, đảm nhận ít nhất 1.500 công trình công đoàn và có trên 3.200 sáng kiến được công nhận, có từ 35 đoàn viên trở lên được cấp bằng lao động sáng tạo hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà mái ấm Công đoàn cho 95 đến 100 gia đình công nhân.

Phấn đấu 90% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên, được đào tạo cấp chứng chỉ lý luận và nghiệp vụ Công đoàn.

Về nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia phối hợp:

Hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh tập đoàn hàng năm, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng từ 5% đến 7% / năm.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Đảng ủy TKV đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Các cấp ủy phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với công đoàn cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cán bộ và hoạt động công đoàn cùng cấp. Định kỳ hàng năm và khi cần thiết, Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ làm việc với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người lao động. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với chuyên môn đồng cấp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn các cấp với nội dung, biện pháp cụ thể thiết thực, các hoạt động phải tập trung hướng về người lao động.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp cho Đoàn viên công đoàn TKV trong tình hình mới. Thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để người lao động trong Tập đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra với công đoàn Việt Nam nói chung và công đoàn TKV nói riêng, trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động công đoàn.

Tiếp tục triển khai việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động TKV để nâng cao hiểu biết pháp luật tác phong công nghiệp kỷ luật lao động.

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao truyền thống với phương châm hướng về cơ sở và người lao động. Động viên khuyến khích người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

Tiếp tục sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức cơ quan Công Đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng TKV phát triển.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của Đoàn viên công đoàn, khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng hoạt động về công đoàn cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm phát huy dân chủ và vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành các cấp, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành.

Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy TKV, các chi Đảng ủy cơ sở trực thuộc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, lãnh chỉ đạo tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG