Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy

Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy đối với tổ chức Công đoàn các cấp của TKV trong tình hình mới. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức và hành động tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong Tập đoàn để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị.

 

Đồng thờ,i đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trong TKV vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Tập đoàn thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng TKV phát triển bền vững. Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Việc triển khai nghị quyết số 02-NQ/TW phải được thực hiện một cách nghiêm túc đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh hình thức, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Đảng ủy TKV xác định quan điểm chỉ đạo là: xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trong TKV vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, đội ngũ công nhân ngành than khoáng sản Việt Nam nói riêng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng và của hệ thống chính trị tập đoàn. Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng của người lao động, phát huy vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách tạo nguồn lực đủ mạnh để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ.

Mục tiêu tổng quát là: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, hướng hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, vì quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, khẳng định uy tín,, vai trò và vị thế của công đoàn than khoáng sản Việt Nam.

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, TKV phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhóm chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Về nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện:

Kết nạp 100% lao động tuyển dụng mới gia nhập tổ chức Công đoàn.

Hàng năm có trên 65% tổ công đoàn, 75% công đoàn Bộ phận và 85% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, giới thiệu từ 1.200 Đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp, đảm nhận ít nhất 1.500 công trình công đoàn và có trên 3.200 sáng kiến được công nhận, có từ 35 đoàn viên trở lên được cấp bằng lao động sáng tạo hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà mái ấm Công đoàn cho 95 đến 100 gia đình công nhân.

Phấn đấu 90% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn. 100% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên, được đào tạo cấp chứng chỉ lý luận và nghiệp vụ Công đoàn.

Về nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia phối hợp:

Hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh tập đoàn hàng năm, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng từ 5% đến 7% / năm.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Đảng ủy TKV đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Các cấp ủy phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với công đoàn cấp trên trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cán bộ và hoạt động công đoàn cùng cấp. Định kỳ hàng năm và khi cần thiết, Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ làm việc với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người lao động. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với chuyên môn đồng cấp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành công đoàn các cấp với nội dung, biện pháp cụ thể thiết thực, các hoạt động phải tập trung hướng về người lao động.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp cho Đoàn viên công đoàn TKV trong tình hình mới. Thông qua việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để người lao động trong Tập đoàn nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra với công đoàn Việt Nam nói chung và công đoàn TKV nói riêng, trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động công đoàn.

Tiếp tục triển khai việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó, cần tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người lao động TKV để nâng cao hiểu biết pháp luật tác phong công nghiệp kỷ luật lao động.

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao truyền thống với phương châm hướng về cơ sở và người lao động. Động viên khuyến khích người lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

Tiếp tục sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức cơ quan Công Đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng TKV phát triển.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của Đoàn viên công đoàn, khẳng định vai trò vị trí của tổ chức Công đoàn là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng hoạt động về công đoàn cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm phát huy dân chủ và vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành các cấp, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành.

Căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy TKV, các chi Đảng ủy cơ sở trực thuộc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, lãnh chỉ đạo tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG